Ktl-icon-tai-lieu

xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Hương Hồ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên soạn : Lã Văn Toàn.
TBL – Corporation
Project: Free Education
BIẾN NGẪU NHIÊN
Giả sử khi gieo 5 lần con xúc xắc. Nếu gọi X là biến cố số lần nhận được mặt 1
khi gieo xúc xắc. Thì X có thể là 0 lần, 1 lần, 2 lần, …, hoặc 5 lần. Tức X nó
nhận ngẫu nhiên số lần nào đó mà ta không thể biết trước. Ở bài toàn này X
nhận các giá trị từ 0,1,2,3,4,5
Vậy khi nhận nhiều giá trị như vậy thì nó phải có cách phân phối  từ đó ta có
bảng phân phối xác suất .
X
P

0
P0

1
P1

2
P2

3
P3

4
P4

5
P5

P0 là xác suất để trong 5 lần gieo không có lần nào xuất hiện mặt 1 chấm.
P1 là xác suất để trong 5 lần gieo có 1 lần xuất hiện mặt 1 chấm
P2 là xác suất để trong 5 lần gieo có 2 lần xuất hiện mặt 1 chấm
.
.
P5 là xác suất để trong 5 lần gieo có cả 5 lần xuất hiện mặt 1 chấm

CÁC KHÁI NIỆM
1, Kỳ vọng E(X)
a, Key word : “ Trung bình”
b, Công thức tính :

E(X)= X1.P1 + X2.P2 + … + Xn.Pn

2. Phương sai

D(X) =

3. Độ lệch chuẩn

σ= √
Biên soạn : Lã Văn Toàn.
TBL Corporation
Project: Free Education
BIN NGẪU NHIÊN
Gi s khi gieo 5 lần con xúc xắc. Nếu gọi X là biến c s ln nhận được mt 1
khi gieo xúc xắc. Thì X có thể 0 ln, 1 ln, 2 lần, …, hoặc 5 ln. Tức X nó
nhn ngẫu nhiên s lần nào đó mà ta không thể biết trước. bài toàn này X
nhận các giá trị t 0,1,2,3,4,5
Vy khi nhn nhiều giá trị như vậy thì nó phải có cách phân phối t đó ta có
bảng phân phối xác suất .
X
0
1
2
3
4
5
P
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P0 là xác suất để trong 5 lần gieo không có lần nào xuất hin mt 1 chm.
P1 là xác suất để trong 5 lần gieo có 1 lần xut hin mt 1 chm
P2 là xác suất để trong 5 lần gieo có 2 lần xut hin mt 1 chm
.
.
P5 là xác suất để trong 5 lần gieo có cả 5 ln xut hin mt 1 chm
CÁC KHÁI NIỆM
1, K vng E(X)
a, Key word : “ Trung bình”
b, Công thức tính : E(X)= X1.P1 + X2.P2 + … + Xn.Pn
2. Phương sai D(X) =
3. Độ lch chun σ=

4. Mod(X) là giá trị của X mà tại đó xác suất là lớn nht .
xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác suất thống kê - Người đăng: Hương Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
xác suất thống kê 9 10 135