Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng Trường THCS Tân Bửu

Được đăng lên bởi Nhiệm Phạm Danh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xây dựng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng Trường THCS Tân Bửu

5

1. Lý do chọn đề tài
1.1. Cơ sở pháp lý
Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong
những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm
của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực
lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng.
Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Xây dựng,
nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục" đã chỉ rõ:
mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được
chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt
chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay
nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có
hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực,
đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước.
Căn cứ vào Điều lệ trường phổ thông và các văn bản pháp quy của Nhà
nước về việc quản lý nhà trường phổ thông, Hiệu trưởng là người lãnh đạo
cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục học
sinh theo chương trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước về việc
đảm bảo chất lượng giáo dục ở trường mình. Tuy có các phó hiệu trưởng giúp
việc và liên đới chịu trách nhiệm, nhưng Hiệu trưởng phải giữ vai trò thủ
trưởng, thường xuyên nắm thông tin và có những quyết định kịp thời không
để những hiện tượng thiếu trách nhiệm, phản sư phạm xảy ra hoặc tiếp diễn
làm tổn hại đến chất lượng giáo dục thế hệ trẻ.
Để thực hiện mục tiêu đó, trong mỗi nhà trường, Hiệu trưởng là người
lãnh đạo phát triển đội ngũ của nhà trường. Hiệu trưởng phải chủ động thu

Khấu Vĩnh Công

Tiểu luận cuối khóa -2013

Xây dựng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng Trường THCS Tân Bửu

6

hút và tập hợp lực lượng tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đội
ngũ của nhà trường với những nội dung và hình thức phù hợp.
Do vậy, muốn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển nhà trường
đòi hỏi người Hiệu trưởng phải xây dựng lề lối, phương pháp làm việc với cấp
dưới một cách khoa học để tạo động lực lao động cho tập thể giáo viên và
nhân viên nhà trường. Xây dựng lề lối làm việc đó chính là xây dựng phong
cách lãnh đạo khoa học, phù hợp với đặc trưng của nhà trường Việt Nam.
1.2. Cơ sở lý...
Xây dng phong cách lãnh đạo ca hiu trưởng Trường THCS Tân Bu
Khu Vĩnh Công Tiu lun cui khóa -2013
5
1. Lý do chn đề tài
1.1. Cơ s pháp lý
Phát trin giáo dc đào to quc sách hàng đu, mt trong
nhng động lc quan trng thúc đy s nghip công nghip hoá, hin đại hoá
đất nước, điu kin để phát huy ngun lc con người. Đây trách nhim
ca toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo cán b qun giáo dc lc
lượng nòng ct, có vai trò quan trng.
Ch th 40/CT-TW ca Ban thư Trung ương Đảng v "Xây dng,
nâng cao cht lượng đội ngũ nhà giáo cán b qun lý giáo dc" đã ch rõ:
mc tiêu xây dng đội ngũ nhà giáo cán b qun giáo dc được
chun hoá, đảm bo cht lượng, đủ v s lượng, đồng b v cơ cu, đặc bit
chú trng nâng cao bn lĩnh chính tr, phm cht, li sng, lương tâm, tay
ngh ca nhà giáo; thông qua vic qun lý, phát trin đúng định hướng
hiu qu s nghip giáo dc để nâng cao cht lượng đào to ngun nhân lc,
đáp ng nhng đòi hi ngày càng cao ca s nghip công nghip hoá, hin
đại hoá đất nước.
Căn c vào Điu l trường ph thông và các văn bn pháp quy ca Nhà
nước v vic qun nhà trường ph thông, Hiu trưởng là người lãnh đạo
cán b giáo viên, nhân viên trong nhà trường thc hin nhim v giáo dc hc
sinh theo chương trình, kế hoch ca B Giáo dc và Đào to.
Hiu trưởng là người chu trách nhim trước Đảng và Nhà nưc v vic
đảm bo cht lưng giáo dc trường mình. Tuy có các phó hiu trưởng giúp
vic liên đới chu trách nhim, nhưng Hiu trưởng phi gi vai trò th
trưởng, thường xuyên nm thông tin nhng quyết định kp thi không
để nhng hin tượng thiếu trách nhim, phn sư phm xy ra hoc tiếp din
làm tn hi đến cht lượng giáo dc thế h tr.
Để thc hin mc tiêu đó, trong mi nhà trường, Hiu trưởng người
lãnh đạo phát trin đội ngũ ca nhà trường. Hiu trưởng phi ch động thu
Xây dựng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng Trường THCS Tân Bửu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng Trường THCS Tân Bửu - Người đăng: Nhiệm Phạm Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Xây dựng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng Trường THCS Tân Bửu 9 10 164