Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng thang bảng lương

Được đăng lên bởi nhoc_kem
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 3
Xây dựng thang bảng lương

1.Khái niệm
Là hệ thống thước đo dùng để đánh giá chất
lượng lao động của các loại lao động cụ thể
khác nhau, đó là bảng quy định một số bậc
lương (mức lương) ứng với các mức độ đãi
ngộ lao động theo bậc từ thấp đến cao

2. Các phương pháp xây dựng
 Xây

dựng thang bảng lương theo hệ số trình
độ đào tạo và độc hại
 Xây dựng thang bảng lương theo phân tích
công việc

2.1. Xây dựng thang bảng lương theo
hệ số trình độ đào tạo và độc hại
 Nguyên
–
–
–

tắc

Bậc 1 của nghề,công việc đã qua đào tạo ≥
7%TLmin;
Khoảng cách 2 bậc liền kề ≥ 5%
Nghề, công việc độc hại nguy hiểm ≥ 5% so với
bình thường.

 Cách

xác định hệ số lương của các bậc

Cách xác định hệ số lương
của các bậc
HSL bậc 1 ≥ TLmin vùng x 1,07
 HSL bậc 2 ≥ TLmin vùng x 1,07 x 1,05
Với bậc thứ n:
 HSL bậc n ≥ TLmin vùng x 1,07 x (1,05)n-1
Với công việc độc hại:
 HSL bậc n ≥ TLmin vùng x 1,07 x (1,05)n-1x Kđộc hại
Với công việc độc hại, đòi hỏi trình độ:
 HSL bậc n ≥ TLmin vùng x 1,07 x (1,05)n-1x Kđộc hại
x K trình độ


2.2. Xây dựng thang bảng lương theo
phân tích công việc
Quy trình xây dựng thang bảng lương
 1. Phân tích công việc cho từng vị trí trong doanh
nghiệp
 2. Đánh giá giá trị công việc
 3. Phân ngạch công việc
 4. Thiết lập thang lương

2.2.1. Phân tích công việc
 Sử

dụng các thông tin thu thập được trong các
bước phân tích công việc phân tích công việc,
trong Bản mô tả công việc và Bản yêu cầu chuyên
môn để đánh giá giá trị công việc.

2.2.2. Đánh giá giá trị công việc (Job
Evaluation-JE)
 Đánh

giá giá trị công việc (còn gọi là định giá
công việc) là quá trình nghiên cứu một cách có hệ
thống giá trị của các công việc trong tổ chức.
 Bản chất của JE là đo lường giá trị và tầm quan
trọng của mỗi loại hình công việc liên hệ với các
công việc khác trong công ty.
 Mục đích xác định mức lương và mức độ chênh
lệch về lương. JE quan tâm đến công việc, không
quan tâm đến con người làm công việc đó.

Quy trình Đánh giá giá trị công việc
Gồm 4 bước
 Bước 1: Lập danh sách các yếu tố công việc
chung cho toàn doanh nghiệp
 Bước 2: Lựa chọn các vị trí để đánh giá
 Bước 3: Cho điểm các yếu tố
 Bước 4: Quy định thang điểm có thể chấp nhận

Bước 1: Lập danh sách các yếu tố công
việc chung cho toàn doanh nghiệp
 Để

lập danh sách các yếu tố, chúng ta lấy thông
tin trong phần phân tích công việc và tổ chức
thành các nhóm. Có 4 nhóm yếu tố sau:
– Kiến thức và kinh nghiệm
– Trí lực và thể lực
– Môi trường công việc
– Trách nhiệm công việc

...
Chương 3
Xây dựng thang bảng lương
xây dựng thang bảng lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xây dựng thang bảng lương - Người đăng: nhoc_kem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
xây dựng thang bảng lương 9 10 31