Ktl-icon-tai-lieu

ACCA VN 2011

Được đăng lên bởi Honghoa Nguyen Thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG TIN TÓM TẮT (2011)

CHƯƠNG TRÌNH THI ACCA
Bằng ACCA, do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng ACCA cấp và được đặt theo tên của hiệp hội, là một chương
trình cao cấp đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán – kiếm toán và quản lý tài chính. Hiệp hội được
thành lập tại London, Anh Quốc từ năm 1904 và hiện nay là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất và có tốc độ phát
triển nhanh nhất thế giới với 362,000 học viên và 131,500 hội viên ở 170 quốc gia.
Bằng ACCA cung cấp cho các học viên kỹ năng và kiến thức chuyên môn ở tầm quản trị nhằm giúp người
học có khả năng phát triển sự nghiệp trong bất cứ ngành nào như kiểm toán, cơ quan nhà nước, khối doanh
nghiệp hoặc các công ty dịch vụ tài chính. Sau khi hoàn tất 14 môn thi, môn học về Đạo đức Nghề nghiệp và
cộng với ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, sinh viên sẽ được cấp bằng ACCA và được vinh dự mang danh
hiệu “ACCA” sau tên của mình.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO
•
•
•

Đã có bằng Đại học thuộc bất kỳ chuyên ngành nào, không giới hạn độ tuổi; hoặc
Chuyển tiếp lên sau khi hoàn thành chương trình Kế toán Quốc tế CAT; hoặc
Nếu chưa có bằng Đại Học: trên 21 tuổi và thi đậu môn MMA (F2) và MFA (F3) trong bốn
(4) kỳ thi liên tiếp

CHƯƠNG TRÌNH THI
Chương trình ACCA gồm 14 môn thi, chia thành 2 cấp độ: Cơ Bản và Chuyên Nghiệp.
Cấp độ Cơ Bản (Fundamentals): Gồm 3 môn kiến thức và 6 môn kỹ năng
Module 1: Các môn Kiến Thức (Knowledge)
F1 – Kế toán trong kinh doanh (Accountant in Business)
F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)
F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)
Module 2: Các môn Kỹ Năng (Skills)
F4 – Luật doanh nghiệp và kinh doanh (Corporate and Business Law)
F5 – Quản lý hiệu quả kinh doanh (Performance Management)
F6 – Thuế (Taxation)
F7 – Báo cáo tài chính (Financial Reporting)
F8 – Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm (Audit and Assurance)
F9 – Quản trị tài chính (Financial Management)
Cấp độ Chuyên Nghiệp (Professional): Gồm 3 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn
Module 3: Các môn bắt buộc (Essentials)
P1 – Kế toán chuyên nghiệp (Professional Accounting)
P2 – Lập Báo Cáo Tài Chính cấp tập đoàn (Corporate Reporting)
P3 – Phân tích kinh doanh (Business Analysis)

Module 4: Các môn tự chọn (Options)
Trong số bốn môn tự chọn sau, sinh viên phải chọn thi hai môn:
P4 – Quản lý tài chính nâng cao (Advanced Financial Management)
P5 – Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh nâng cao (Advanced Performance
Management)
P6 – Thuế nâng cao (Advanced Taxation)
P7 – Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao (Advanced Audit and Assurance)
•

Ghi chú:
o ...
THÔNG TIN TÓM TT (2011)
CHƯƠNG TRÌNH THI ACCA
Bng ACCA, do Hip Hi Kế Toán Công Chng ACCA cp và được đặt theo tên ca hip hi, là mt chương
trình cao cp đào to các chuyên gia trong lĩnh vc kế toán – kiếm toán và qun lý tài chính. Hip hi được
thành lp ti London, Anh Quc t năm 1904 và hin nay là t chc ngh nghip ln nht và có tc độ phát
trin nhanh nht thế gii vi 362,000 hc viên và 131,500 hi viên 170 quc gia.
Bng ACCA cung c
p cho các hc viên k năng và kiến thc chuyên môn tm qun tr nhm giúp người
hc có kh năng phát trin s nghip trong bt c ngành nào như kim toán, cơ quan nhà nước, khi doanh
nghip hoc các công ty dch v tài chính. Sau khi hoàn tt 14 môn thi, môn hc v Đạo đức Ngh nghip và
cng vi ít nht 3 năm kinh nghim thc tế, sinh viên s được cp bng ACCA và được vinh d mang danh
hiu “ACCA” sau tên ca mình.
YÊU CU ĐẦU VÀO
Đã có bng Đại hc thuc bt k chuyên ngành nào, không gii hn độ tui; hoc
Chuyn tiếp lên sau khi hoàn thành chương trình Kế toán Quc tế CAT; hoc
Nếu chưa có bng Đại Hc: trên 21 tui và thi đậu môn MMA (F2) và MFA (F3) trong bn
(4) k thi liên tiếp
CHƯƠNG TRÌNH THI
Chương trình ACCA gm 14 môn thi, chia thành 2 cp độ: Cơ Bn và Chuyên Nghip.
Cp độ Cơ B
n (Fundamentals): Gm 3 môn kiến thc và 6 môn k năng
Module 1: Các môn Kiến Thc (Knowledge)
F1 – Kế toán trong kinh doanh (Accountant in Business)
F2 – Kế toán qun tr (Management Accounting)
F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)
Module 2: Các môn K Năng (Skills)
F4 – Lut doanh nghip và kinh doanh (Corporate and Business Law)
F5 – Qun lý hiu qu kinh doanh (Performance Management)
F6 – Thuế (Taxation)
F7 – Báo cáo tài chính (Financial Reporting)
F8 – Kim toán và dch v bo đảm (Audit and Assurance)
F9 – Qun tr tài chính (Financial Management)
Cp độ Chuyên Nghip (Professional): Gm 3 môn bt buc và 2 môn t chn
Module 3: Các môn bt buc (Essentials)
P1 – Kế toán chuyên nghip (Professional Accounting)
P2 – Lp Báo Cáo Tài Chính cp t
p đoàn (Corporate Reporting)
P3 – Phân tích kinh doanh (Business Analysis)
ACCA VN 2011 - Trang 2
ACCA VN 2011 - Người đăng: Honghoa Nguyen Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ACCA VN 2011 9 10 27