Ktl-icon-tai-lieu

ảnh hưởng của thương mại điện tử đến hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi Phương Nikki
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2819 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nhóm 3

Ảnh hưởng của thương mại
điện tử đối với AIS

Nội dung nghiên cứu
1

Khái quát chung về thương mại điện
tử và hệ thống thông tin kế toán.

2

Ảnh hưởng của thương mại điện tử
đến hệ thống thông tin kế toán.

3

Thực trạng của việc ứng dụng
thương mại điện tử vào hệ thông kế
toán ở Việt Nam.

I. Khái quát chung về thương mại điện
tử và hệ thống thông tin kế toán.

Thương mại
điện tử

Hệ thống
thông tin kế
toán

Thương mại điện tử

Khái
niệm

Đặc
điểm

Hình
thức

Phân
Loại

Thương mại điện tử

Khái
niệm

Đặc
điểm

Hình
thức

Phân
Loại

Thương mại điện tử

 Theo nghĩa hẹp:

Khái
niệm

Đặc
điểm

Hình
thức

Phân
Loại

Thương mại điện tử chỉ đơn
thuần bó hẹp thương mại điện tử
trong việc mua bán hàng hóa và dịch
vụ thông qua các phương tiện điện
tử, nhất là qua Internet và các mạng
viễn thông.
 Theo nghĩa rộng:
Thương mại điện tử hiểu theo
nghĩa rộng là các giao dịch tài chính
và thương mại bằng phương tiện
điện tử như: trao đổi dữ liệu điện tử,
chuyển tiền điện tử và các hoạt động
như gửi, rút tiền bằng thẻ tín dụng.

Thương mại điện tử

 Các bên tiến hành giao dịch trong thương

Khái
niệm
Hình
thức

Đặc
điểm
Phân
Loại

mại điện tử không tiếp xúc trực tiếp với nhau
và không đòi hỏi phải biết nhau từ trước.
 Thương mại điện tử được thực hiện trong
một thị trường không có biên giới (thị trường
thống nhất toàn cầu).
 Trong hoạt động giao dịch thương mại điện
tử đều có sự tham ra của ít nhất ba chủ thể,
trong đó có một bên không thể thiếu được là
người cung cấp dịch vụ mạng, các cơ quan
chứng thực.
 Đối với thương mại điện tử thì mạng lưới
thông tin chính là thị trường Thông qua
Thương mại điện tử.

Thương mại điện tử

CHÍNH
PHỦ

DOANH
NGHIỆP

NGƯỜI TIÊU
DÙNG

Khái
niệm

Đặc
điểm

CHÍNH
PHỦ

CP với CP
(G2G) : Điều
phối

CP với DN
(G2B) : Thông
tin

CP với NTD
(G2C) : Thông
tin

Hình
thức

Phân
Loại

DOANH
NGHIỆP

DN với CP
(B2G) : Đấu
thầu

DN với DN
(B2B) : TMĐT

DN với NTD
(B2C) : TMĐT

NGƯỜI TIÊU
DÙNG

NTD với CP
(C2G) : Đóng
thuế

NTD với DN
(C2B) : So sánh
giá cả

NTD với NTD
(C2C) : Đấu giá

Thương mại điện tử

Khái
niệm

Đặc
điểm

Hình
thức

Phân
Loại

Thương mại điện tử

Khái
niệm

Đặc
điểm

Hình
thức

Phân
Loại

Thư điện tử (email)
Thanh toán điện tử (electronic payment)
Trao đổi dữ liệu điện tử (electronic data
interchange - EDI)
Giao gửi số hóa các dữ liệu (digital
delivery of content)
Bán lẻ hàng hoá hữu hình (retail of
tangible goods)

Khái quát chung về thương mại điện
tử và hệ thống thông tin kế toán.

Thương mại
điện tử

Hệ t...
Nhóm 3
Ảnh hưởng của thương mại
điện tử đối với AIS
ảnh hưởng của thương mại điện tử đến hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ảnh hưởng của thương mại điện tử đến hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: Phương Nikki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ảnh hưởng của thương mại điện tử đến hệ thống thông tin kế toán 9 10 778