Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo hình thức kế toán nhật ký

Được đăng lên bởi huynh-quoc-thai-c1200258
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2671 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI BÁO CÁO HÌNH
THỨC KẾ TOÁN
NHẬT KÝ – SỔ CÁI
NHÓM 4

HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT
KÝ - SỔ CÁI
2.1 ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ - SỔ CÁI
Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái: Các
nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo
trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán)
trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế
toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.
Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái gồm có các loại sổ kế toán sau:
- Nhật ký - Sổ Cái;
- Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết

HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT
KÝ - SỔ CÁI
2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái
(Biểu số 02)
(1) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc
Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và
được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết xác định tài khoản ghi Nợ,
tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái. Số liệu của mỗi
chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) được ghi
trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp
chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu
thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) phát sinh nhiều lần trong
một ngày hoặc định kỳ 1 đến 3 ngày.
Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại
sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ
kế toán chi tiết có liên quan.

HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT
KÝ - SỔ CÁI
2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái
(Biểu số 02) (tt)
(2) Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế
toán phát sinh trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế
toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở
phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng tài khoản ở phần Sổ
Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào số phát
sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh
luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng
(đầu quý) và số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối
tháng (cuối quý) của từng tài khoản trên Nhật ký - Sổ Cái.

HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT
KÝ - SỔ CÁI
2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái
(Biểu số 02) (tt)
(3) Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật
ký - Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Tổng số tiền của cột
“Phát sinh” ở phần
Nhật ký

Tổng số phát
Tổng số phát sinh
= sinh
=...
BÀI BÁO CÁO HÌNH
THỨC KẾ TOÁN
NHẬT KÝ – SỔ CÁI
NHÓM 4
Bài báo cáo hình thức kế toán nhật ký - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo hình thức kế toán nhật ký - Người đăng: huynh-quoc-thai-c1200258
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài báo cáo hình thức kế toán nhật ký 9 10 744