Ktl-icon-tai-lieu

Bài Báo Cáo Hình Thức Nhật Ký Sổ Cái

Được đăng lên bởi huynh-quoc-thai-c1200258
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đơn vị:………………
Địa chỉ:………………

Mẫu số S07a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT
Tài khoản…..
Loại quỹ….
Năm…
Đơn vị tính……..

Ngày,
tháng
ghi sổ

A

Ngày, tháng
chứng từ

B

Số hiệu chứng từ
Thu

Chi

C

D

Diễn giải

E

TK
đối
ứng

F

Số
phát sinh
Nợ

Có

1

2

Số tồn

Ghi chú

3

G

- Số tồn đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
- Cộng số phát sinh trong kỳ
- số tồn cuối kỳ
- Sổ này có…….trang, đánhtừ trang số 01 đến trang …
- Ngày mở sổ:……

Ngày ....tháng ....năm ....
Người ghi sô
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị:………………
Địa chỉ:………………

Mẫu số S08-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỐ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Nơi mở tài khoản giao dịch:………….
Số hiệu tài khoản tại nơi gửi:.………

chứng từ

Ngày,
tháng
ghi sổ

Số
hiệu

Ngày,
tháng

A

B

C

Diễn giải

D

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh
trong kỳ
- Cộng số phát
sinh trong kỳ
- số dư cuối kỳ
- Sổ này có…….trang, đánh từ trang số 01 đến trang …
- Ngày mở sổ:……

Tài
khoản đối
ứng

Số tiền

Ghi chú

Thu
(gửi vào)

Chi
(rút ra)

Còn lại

E

1

2

3

F

x
x

x

x

x

x

Ngày ....tháng ....năm ....
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị:………………
Địa chỉ:………………

Mẫu số S11-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Tài khoản:…….
Tháng …..năm…….

STT

Tên, quy cách vật liệu,
dụng cụ, sản phẩm,
hàng hoá

Số tiền
Tồn
đầu kỳ

Nhập
trong kỳ

Xuất
trong kỳ

Tồn
cuối kỳ

A

B

1

2

3

4

Cộng
Ngày …tháng…năm…
Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đơn vị:………………
Địa chỉ:………………

Mẫu số S12-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

THẺ KHO (SỔ KHO)
Ngày lập thẻ: ……..
Tờ số……………………
- Tên ,nhãn hiệu, quy cách vật tư:……………………………………………
- Đơn vị tính…………………………………………………………………
- Mã số………………………………………………………………………
Số TT

A

Ngày,
tháng

B

Số hiệu
chứng từ

Diễn
giải

Nhập

Xuất

C

D

Ngày
nhập,
xuất

E

F

Số lượng
Nhập

Xuất

Tồn

1

2

3

Ký
xác nhận
của kế toán

G

- Sổ này có…….trang, đánh từ trang số 01 đến trang …
Cộng cuối kỳ
- Ngày mở sổ:……
Ngày ....tháng ....năm ....
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

...
Đơn vị:………………
Địa chỉ:………………
Mẫu số S07a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT
Tài khoản…..
Loại quỹ….
Năm…
Đơn vị tính……..
Ngày,
tháng
ghi sổ
Ngày, tháng
chứng từ
Số hiệu chứng từ Diễn giải TK
đối
ứng
Số
phát sinh
Số tồn Ghi chú
Thu Chi Nợ
A B C D E F 1 2 3 G
- Số tồn đầu k
- Số phát sinh trong kỳ
- Cộng số phát sinh trong kỳ
- số tồn cuối k
- Sổ này có…….trang, đánhtừ trang số 01 đến trang …
- Ngày mở sổ:……
Ngày ....tháng ....năm ....
Người ghi sô
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Bài Báo Cáo Hình Thức Nhật Ký Sổ Cái - Trang 2
Bài Báo Cáo Hình Thức Nhật Ký Sổ Cái - Người đăng: huynh-quoc-thai-c1200258
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài Báo Cáo Hình Thức Nhật Ký Sổ Cái 9 10 247