Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Các phương pháp kiểm toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP KI M TOÁN

Chương 3
PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN

3.1 PHÖÔNGPHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN
3.1.1 PHÖÔNG PHAÙP KHOA HOÏC CHUNG

Phöông phaùp khoa hoïc chung cuûa caùc
nhaø khoa hoïc söû duïng trong nghieân
cöùu coù theå khaùi quaùt thaønh caùc böôùc
sau:
oChoïn ñeà taøi ñieàu tra, nghieân cöùu;
oLaäp giaû thuyeát ñeå kieåm tra;

Phöông phaùp kieåm toaùn laø caùc bieän phaùp,
thuû tuïc ñöôïc söû duïng trong coâng taùc kieåm
toaùn nhaèm thöïc hieän muïc ñích kieåm toaùn ñaõ
ñaët ra.
Muïc tieâu chöông 3:
3.1 PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN
3.2 KYÕ THUÏAÂT LAÁY MAÃU KIEÅM TOAÙN

1

2

* Quy trình kieåm toaùn, nhìn chung ñöôïc
tieán haønh theo trình töï nhö sau:

oKieåm tra, phaân tích giaû thuyeát baèng
caùch thu thaäp vaø ñaùnh giaù caùc chöùng
töø thích hôïp;
oChaáp nhaän hay khoâng chaáp nhaän
giaû thuyeát treân cô sôû caùc chöùng cöù;
oLaäp theâm vaø kieåm tra theâm caùc giaû
thuyeát. Ñöa ra keát luaän/coâng boá
khoa hoïc

o 1. Nhaân vieân kieåm toaùn nhaän kieåm tra moät
heä thoáng baùo caùo taøi chính vaø quyeát ñònh caàn
xem xeùt khoaûn muïc naøo;
o 2. Kieåm toaùn vieân ñöa caùc giaû thuyeát caàn
kieåm tra;
o 3. Kieåm toaùn vieân thöû nghieäm, kieåm tra caùc
giaû thuyeát baèng caùch tìm kieám caùc baèng
chöùng vaø ñaùnh giaù noù;

3

4

3.1.2 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN

o 4. Kieåm toaùn vieân ñöa ra yù kieán ñeå khaúng
ñònh hay phuû nhaän giaû thuyeát veà vaán ñeà
chuyeân moân ñaõ neâu leân trong baùo caùo taøi
chính vaø soå keá toaùn;
o 5. Kieåm toaùn vieân phaûi ñöa ra yù kieán toång
theå veà baùo caùo taøi chính döïa treân keát quaû
kieåm tra nhöõng boä phaän, nhöõng khoaûn muïc
rieâng bieät do caùc thaønh vieân trong toå kieåm
toaùn ñaõ tieán haønh.

Hai loaïi phöông phaùp kieåm toaùn:
oPhöông phaùp thöû nghieäm cô baûn
oPhöông phaùp thöû nghieäm kieåm soaùt
-> Nhaèm thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn

5

6

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP KI M TOÁN

Caùc loaïi thöû nghieäm kieåm toaùn

3.1.3 Phöông phaùp thöû nghieäm cô baûn

Nhaèm thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn

Thöû nghieäm cô baûn

Thöû nghieäm cô baûn

Thöû nghieäm kieåm soaùt

Laø vieäc kieåm tra ñeå thu
thaäp baèng chöùng kieåm
toaùn lieân quan ñeán BCTC
nhaèm phaùt hieän ra nhöõng
sai leäch troïng yeáu laøm aûnh
höôûng ñeán BCTC.

L...
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP KIM TOÁN
1
1
Chương 3
PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN
Phöông phaùp kieåm toaùn laø caùc bieän phaùp,
thuû tuïc ñöôïc söû duïng trong coâng taùc kieåm
toaùn nhaèm thöïc hieän muïc ñích kieåm toaùn ñaõ
ñaët ra.
Muïc tieâu chöông 3:
3.1 PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN
3.2 KYÕ THUÏAÂT LAÁY MAÃU KIEÅM TOAÙN
2
3.1 PHÖÔNGPHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN
3.1.1 PHÖÔNG PHAÙP KHOA HOÏC CHUNG
Phöông phaùp khoa hoïc chung cuûa caùc
nhaø khoa hoïc söû duïng trong nghieân
cöùu coù theå khaùi quaùt thaønh caùc böôùc
sau:
oChoïn ñeà taøi ñieàu tra, nghieân cöùu;
oLaäp giaû thuyeát ñeå kieåm tra;
3
oKieåm tra, phaân tích giaû thuyeát baèng
caùch thu thaäp vaø ñaùnh giaù caùc chöùng
töø thích hôïp;
oChaáp nhaän hay khoâng chaáp nhaän
giaû thuyeát treân cô sôû caùc chöùng cöù;
oLaäp theâm vaø kieåm tra theâm caùc giaû
thuyeát. Ñöa ra keát luaän/coâng boá
khoa hoïc
4
* Quy trình kieåm toaùn, nhìn chung ñöôïc
tieán haønh theo trình töï nhö sau:
o 1. Nhaân vieân kieåm toaùn nhaän kieåm tra moät
heä thoáng baùo caùo taøi chính vaø quyeát ñònh caàn
xem xeùt khoaûn muïc naøo;
o 2. Kieåm toaùn vieân ñöa caùc giaû thuyeát caàn
kieåm tra;
o 3. Kieåm toaùn vieân thöû nghieäm, kieåm tra caùc
giaû thuyeát baèng caùch tìm kieám caùc baèng
chöùng vaø ñaùnh giaù noù;
5
o 4. Kieåm toaùn vieân ñöa ra yù kieán ñeå khaúng
ñònh hay phuû nhaän giaû thuyeát veà vaán ñeà
chuyeân moân ñaõ neâu leân trong baùo caùo taøi
chính vaø soå keá toaùn;
o 5. Kieåm toaùn vieân phaûi ñöa ra yù kieán toång
theå veà baùo caùo taøi chính döïa treân keát quaû
kieåm tra nhöõng boä phaän, nhöõng khoaûn muïc
rieâng bieät do caùc thaønh vieân trong toå kieåm
toaùn ñaõ tieán haønh.
6
3.1.2 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TOAÙN CÔ BAÛN
Hai loaïi phöông phaùp kieåm toaùn:
oPhöông phaùp thöû nghieäm cô baûn
oPhöông phaùp thöû nghieäm kieåm soaùt
->
Nhaèm thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Các phương pháp kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Các phương pháp kiểm toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Các phương pháp kiểm toán 9 10 46