Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Chương Các khái niệm trong kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3787 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Company

LOGO

Chƣơng 2
CÁC KHÁI NIỆM TRONG KIỂM TOÁN

NỘI DUNG CHƢƠNG 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bằng chứng kiểm toán
Hệ thống kiểm soát nội bộ
Trọng yếu
Rủi ro kiểm toán
Gian lận và Sai sót
Hoạt động liên tục

2

Company

LOGO

2.1 Bằng chứng kiểm toán

2.1.1 Khái niệm và Phân loại

Thöû nghieäm
kieåm soaùt

Thöû nghieäm
cô baûn

Taøi
lieäu
keá
toaùn

Baèng
chöùng
chöùng
minh

 Là thông tin,
tài liệu chi tiết
mà KTV thu
thập để làm cơ
sở cho ý kiến
về BCTC

4

Các loại bằng chứng

 Tài liệu kế toán
 Chứng từ, sổ sách

 Bằng chứng chứng minh






Bằng chứng vật chất
Bằng chứng xác nhận
Bằng chứng phân tích
Bằng chứng phỏng vấn
...
5

2.1.2 Yêu cầu của bằng chứng
1. Thích hôïp
• Ñoä tin caäy:
 Daïng cuûa BC
 Nguoàn goác BC
 Hieåu bieát chuyeân moân veà BC
 Söï keát hôïp caùc loaïi BC
• Phuø hôïp vôùi cô sôû daãn lieäu

6

2.1.2 Yêu cầu của bằng chứng
2. Ñaày ñuû
• Thôøi gian
• Côõ maãu

7

Số lƣợng bằng chứng cần thiết ?

Côõ
maãu

Ruûi ro
Troïng
yeáu
8

a. Kiểm tra

Kiểm tra là việc xem xét chứng từ, sổ kế
toán, báo cáo tài chính và các tài liệu có
liên quan hoặc việc kiểm tra các tài sản
hữu hình, rà soát đối chiếu giữa chúng với
nhau, giữa sổ kế toán và thực tế, giữa quy
định và thực hiện…,
Thông thường có hai loại kiểm tra: kiểm
tra vật chất và kiểm tra chứng từ
9

a.1. Kiểm tra vật chất

 Kiểm tra vật chất là việc trực tiếp kiểm tra,
tham gia kiểm kê tài sản thực tế về tiền
mặt tồn quỹ, hàng tồn kho, tài sản cố định
hữu hình, …..

10

a.2. Kiểm tra tài liệu

 Là việc xem xét, đối chiếu tài liệu, văn
bản, sổ kế toán, báo cáo kế toán và các
tài liệu có liên quan.

11

b. Quan sát
Quan sát là việc tận mắt chứng kiến các buớc
công việc, các quá trình thực hiện công việc do
người khác làm.
Việc quan sát sẽ cho bằng chứng có độ tin cậy
cao về phương pháp thực thi vào thời điểm
quan sát nhưng có nhược điểm là không thể
chắc chắn vào những thời điểm khác, chính vì
vậy, phương pháp này thường được đi kèm với
phương pháp kiểm tra khác

12

c. Điều tra
 Điều tra là việc là việc tìm kiếm thông tin
từ những người bên trong hoặc bên ngoài
đơn vị có những hiểu biết về những thông
tin đó, như trao đổi với các cá nhân trong
đơn vị, hoặc với người kiểm toán viên tiền
nhiệm ….

13

d. Xác nhận
Xác nhận là sự trả lời cho một yêu cầu
cung cấp thông tin nhằm xác minh lại
những thông tin đã có trong các tài liệu kế
toán như kiểm toán viên yêu cầu đơn vị
gửi thư cho khách hàng xác nhận trực tiếp
đối với số dư các khoản phải thu của
khách hàng

1...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Chương Các khái niệm trong kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài giảng Chương Các khái niệm trong kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 258