Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ thống kiểm soát nội bộ

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2922 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NI M CƠ B N S D NG TRONG KI M TOÁN
Chương 2: CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG
KIEÅM TOAÙN (tieáp)

Chương 2: CAÙC KHAÙI NIEÄM
TRONG KIEÅM TOAÙN (tieáp)

2.2 HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ
VSA 400

2.1 BAÈNG CHÖÙNG KIEÅM TOAÙN
1.
2.
3.
4.

Khaùi nieäm Baèng chöùng kieåm toaùn?
Caùc yeâu caàu cuûa baèng chöùng kieåm toaùn?
Phöông phaùp thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn?
Trình baøy Cô sôû daãn lieäu trong kieåm toaùn?

o M c tiêu qu n lý đi u hành m t doanh nghi p?
o Ngư i đ ng đ u doanh nghi p c n bi t nh ng gì
trong doanh nghi p c a mình?
o Ngư i đ ng đ u doanh nghi p c n làm gì đ đ t
đư c nh ng đi u đó?
1

Chương 2: CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG
KIEÅM TOAÙN (tieáp)

2.2.1. Khaùi nieäm kieåm soaùt noäi boä

2.2 HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ
VSA 400
Kinh doanh thua loã
Hoaït ñoäng SXKD
cuûa DN ñöùng tröôùc
nhöõng ruûi ro

2

Vi phaïm phaùp luaät
BCTC khoâng trung thöïc
TS bò tham oâ, ñaùnh caép

o Heä thoáng Kieåm soaùt noäi boä laø quy ñònh vaø caùc
thuû tuïc kieåm soaùt do ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn
xaây döïng vaø aùp duïng nhaèm:
n Tuaân thuû phaùp luaät vaø quy ñònh
n Baùo caùo taøi chính trung th c, hôïp lyù
n Baûo veä, quaûn lyù vaø söû duïng hieäu quaû TS

ð Ñoái phoù ruûi ro ð NQL ñeà ra nhöõng quy ñònh, chính
saùch ñeå ñieàu haønh hoaït ñoäng SXKD.
3

4

M c tiêu c a HTKSNB

M c tiêu c a HTKSNB

o M c tiêu tuân th : S tuân th pháp lu t và quy
đ nh. Đ m b o m i ho t đ ng c a DN đ u tuân
th :

o M c tiêu thông tin: Đ tin c y, tính hoàn thi n
và c p nh t c a thông tin tài chính và TT qu n
lý

n Các lu t và quy đ nh c a NN
n Các yêu c u qu n lý
n Các chính sách và quy trình nghi p v c a DN.

5

n Các báo cáo c n thi t đư c l p đúng h n và đáng tin
c y đ ra quy t đ nh trong n i b DN
n Thông tin g i đ n Ban GĐ, HĐQT, các c đông và
các cơ quan qu n lý ph i có ch t lư ng và tính nh t
quán
n BCTC và các báo cáo qu n lý khác đư c trình bày
m t cách h p lý và d a trên các chính sách k toán
6
đã đư c xác đ nh rõ ràng

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NI M CƠ B N S D NG TRONG KI M TOÁN
2.2.2 CaÙc boä phaän hôïp thaønh Heä
thoáng kieåm soaùt noäi boä

M c tiêu c a HTKSNB
M c tiêu k t qu ho t đ ng: Hi u qu và hi u năng ho t
đ ng
o S d ng có hi u qu các tài s n và ngu n l c khác
o H n ch r i ro
o Đ m b o s ph i h p, làm vi c c a toàn...
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIM CƠ BN S DNG TRONG KIM TOÁN
1
1
Chương 2: CAÙC KHAÙI NIEÄM
TRONG KIEÅM TOAÙN (tieáp)
2.1 BAÈNG CHÖÙNG KIEÅM TOAÙN
1. Khaùi nieäm Baèng chöùng kieåm toaùn?
2. Caùc yeâu caàu cuûa baèng chöùng kieåm toaùn?
3. Phöông phaùp thu thaäp baèng chöùng kieåm toaùn?
4. Trình baøy sôû daãn lieäu trong kieåm toaùn?
2
Chương 2: CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG
KIEÅM TOAÙN (tieáp)
2.2 HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ
VSA 400
oo Mc tiêu qun điu hành mt doanh nghip?Mc tiêu qun điu hành mt doanh nghip?
oo Ngưi đng đu doanh nghip cn biết nhng gì Ngưi đng đu doanh nghip cn biết nhng gì
trong doanh nghip ca mình?trong doanh nghip ca mình?
oo Ngưi đng đu doanh nghip cn làm gì đ đt Ngưi đng đu doanh nghip cn làm gì đ đt
đưc nhng điu đó? đưc nhng điu đó?
3
Chương 2: CAÙC KHAÙI NIEÄM TRONG
KIEÅM TOAÙN (tieáp)
2.2 HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ
VSA 400
Hoaït ñoäng SXKD
cuûa DN ñöùng tröôùc
nhöõng ruûi ro
Kinh doanh thua loã
TS tham oâ, ñaùnh caép
Vi phaïm phaùp luaät
BCTC khoâng trung thöïc
ð Ñoái phoù ruûi ro ð NQL ñeà ra nhöõng quy ñònh, chính
saùch ñeå ñieàu haønh hoaït ñoäng SXKD.
4
2.2.1. Khaùi nieäm kieåm soaùt noäi boä
o Heä thoáng Kieåm soaùt noäi boä laø quy ñònh vaø caùc
thuû tuïc kieåm soaùt do ñôn ñöôïc kieåm toaùn
xaây döïng vaø aùp duïng nhaèm:
n Tuaân thuû phaùp luaät vaø quy ñònh
n Baùo caùo taøi chính trung th
c, hôïp lyù
n Baûo veä, quaûn lyù vaø söû duïng hieäu quaû TS
5
Mc tiêu ca HTKSNB
oo Mc tiêu tuân th:Mc tiêu tuân th: S tuân th pháp lut và quy S tuân th pháp lut và quy
đnh. Đm bo mi hot đng ca DN đu tuân đnh. Đm bo mi hot đng ca DN đu tuân
th: th:
nn Các lut và quy đnh ca NNCác lut và quy đnh ca NN
nn Các yêu cu qun lý Các yêu cu qun lý
nn Các chính sách quy trình nghip v ca DN.Các chính sách quy trình nghip v ca DN.
6
Mc tiêu ca HTKSNB
oo Mc tiêu thông tin:Mc tiêu thông tin: Đ tin cy, tính hoàn thin Đ tin cy, tính hoàn thin
và cp nht ca thông tin tài chính và TT qun và cp nht ca thông tin tài chính và TT qun
nn Các báo cáo cn thiết đưc lp đúng hn và đáng tin Các báo cáo cn thiết đưc lp đúng hn và đáng tin
cy đ ra quyết đnh trong ni b DNcy đ ra quyết đnh trong ni b DN
nn Thông tin gi đến Ban GĐ, HĐQT, các c đông Thông tin gi đến Ban GĐ, HĐQT, các c đông
các cơ quan qun lý phi có cht lưng và tính nht các cơ quan qun lý phi có cht lưng và tính nht
quánquán
nn BCTC và các báo cáo qun lý khác đưc trình bày BCTC và các báo cáo qun lý khác đưc trình bày
mt cách hp lý và da trên các chính sách kế toán mt cách hp lý và da trên các chính sách kế toán
đã đưc xác đnh rõ ràngđã đưc xác đnh rõ ràng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Hệ thống kiểm soát nội bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ thống kiểm soát nội bộ - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Hệ thống kiểm soát nội bộ 9 10 485