Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hoàn thành kiểm toán P4 (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2974 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.3 Hoaøn thaønh kieåm toaùn

4.3.1 Baùo caùo kieåm toaùn

4.3.1.1 Khaùi nieäm
• Baùo caùo kieåm toaùn laø saûn phaåm cuoái

cuøng cuûa moät cuoäc kieåm toaùn ñoäc laäp, laø
loaïi baùo caùo baèng vaên baûn do kieåm toaùn
vieân vaø coâng ty kieåm toaùn laäp vaø coâng boá
ñeå neâu roõ yù kieán chính thöùc cuûa mình veà
Baùo caùo taøi chính cuûa ñôn vò ñöôïc kieåm
toaùn

2

4.3.1.1 Khaùi nieäm
Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:
a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng

và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến
đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ
của các bên có liên quan;
b) Cơ quan nhà nước quản lý, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ
được giao;
c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai
sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.
3

- Caùc chuaån möïc lieân quan
VSA 700
Laøm roõ traùch nhieäm ñoái
vôùi khaùch haøng
VSA 210

Xöû lyù moái quan heä
vôùi khaùch haøng
Laøm roõ traùch nhieäm
vôùi ngöôøi söû duïng
baùo caùo taøi chính

Muïc tieâu cuûa kieåm toaùn
baùo caùo taøi chính
VSA 200

Ñöa ra yù kieán veà baùo
caùo taøi chính

4

4.3.1.2 Caùc yeáu toá cuûa Baùo caùo
kieåm toaùn
Teân vaø ñòa chæ CTKT
Soá hieäu BCKT
Tieâu ñeà BCKT
Ngöôøi nhaän BCKT
Ñoaïn môû ñaàu

Phaïm vi vaø
caên cöù thöïc hieän

• Ñoái töôïng kieåm toaùn
• Traùch nhieäm ngöôøi quaûn lyù vaø
kieåm toaùn vieân
•Chuaån möïc kieåm toaùn
•Baûo ñaûm hôïp lyù
•Coâng vieäc vaø thuû tuïc ñaõ thöïc hieän
Kieåm tra treân cô sôû choïn maãu
Ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû
Ñaùnh giaù caùc öôùc tình vaø xeùt ñoaùn
Ñaùnh giaù vieäc trình baøy toaøn boä

•Cô sôû hôïp lyù
YÙù kieán cuûa kieåm toaùn vieân
Ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp BCKT
Chöõ kyù vaø ñoùng daáu

5

4.3.1.3 Caùc loaïi yù kieán
NM/ GT

Tröôùc/sau

-Chaáp nhaän toaøn phaàn

•Khoâng coù nhaán maïnh

Khoâng

•Coù ñoaïn nhaán maïnh

Nhaán maïnh

S

•Tuøy thuoäc vaøo

Giaûi thích

T/S

•Ngoaïi tröø

Giaûi thích

T

- Töø choái nhaän xeùt

Giaûi thích

T

- Khoâng chaáp nhaän

Giaûi thích

T

- Chaáp nhaän töøng phaàn

6

Chaáp nhaän toaøn phaàn khoâng coù
ñoaïn nhaán maïnh
• Baùo caùo Taøi chính khoâng coù sai leäch troïng yeáu
• Baùo caùo taøi chính coù sai leäch troïng yeáu nhöng ñaõ
ñieàu chænh

• Caùc thay ñoåi chính saùch keá toaùn ñaõ ñöôïc khai
baùo ñaày ñuû.

7

Chaáp nhaän toaøn phaàn khoâng coù
ñoaïn nhaán maïnh
"Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo
caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung
thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh
troïng...
4.3 Hoaøn thaønh kieåm toaùn4.3 Hoaøn thaønh kieåm toaùn
4.3.1 Baùo caùo kieåm toaùn4.3.1 Baùo caùo kieåm toaùn
Bài giảng Hoàn thành kiểm toán P4 (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hoàn thành kiểm toán P4 (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Bài giảng Hoàn thành kiểm toán P4 (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 357