Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán các khoản phải thu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 17763 lần   |   Lượt tải: 41 lần
Chöông 5

KẾ TOÁN CÁC
KHOẢN PHẢI THU

5.1 KHÁI NIỆM VÀ
NGUYÊN TẮC
5.1.1 Khái niệm và nguyên tắc
- Khái niệm: Phải thu là các khoản nợ phải thu của doanh
nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bao gồm: phaỉ thu của khách hàng, phải thu nội bộ,
phải thu khác, dự phòng phải thu khó đòi
- Nguyên tắc hạch toán các khoản phải thu:(Học trong
giáo trình)
+ Đối với TK 131 Phải thu khách hàng
+ TK 136 Phải thu bộ
+ TK 138 Phải thu khác

5.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG
* Phải thu của khách hàng là khoản nợ phải thu của DN
5.2.1 Chứng từ kế toán:
Hóa đơn GTGT, hóa đơn thông thường, Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy
báo có ngân hàng, Biên bản bù trừ công nợ,…
5.2.2 Sổ kế toán:
Đối với hình thức Nhật ký chung gồm các sổ: nhật ký chung, sổ cái,
sổ kế toán chi tiết.
- Đối với hình thức Nhật ký chứng từ gồm: Chứng từ ghi sổ, sổ nhật
ký chứng từ số 1,2, sổ cái.
- Đối với hình thức Chứng từ ghi sổ gồm: sổ chứng từ ghi sổ, sổ
cái.
- Đối với hình thức nhật ký sổ cái:
- Đối với hình thức kế toán trên máy

vi tính

5.2.3 TK sử dụng: TK 131 “Phải thu khách hàng”

KHÁCH HÀNG
5.2.4 Phương pháp hạch toán :
131
511

SDĐK

(6) Trao đổi hàng hóa

152,211…

(1)Bán hàng chưa thu
tiền

133

3331
337

(2)Phải thu theo tiến độ
hợp đồng

156,151 (3)Đơn vị ủy thác chuyển
111,112

531,521,532

(7) CKTM, GGHB, hàng
bán bị trả lại

3331

hàng cho đn nhận ủy thác

(4)Đvị nhận ủy thác chi trả
hộ các khoản cho bên ủy
thác
413 (5)Cuối niên độ đánh giá
lại c/lệch tỷ giá

(8) Xử lý dự phòng (xóa nợ)

139
642

Ví dụ:
Tại DN SX Phương Nam tính Thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ, trong tháng 10/2006 có các n.vụ kinh tế phát sinh sau:
1. 1/10 Xuất kho 1500sp cho DN X, giá vốn 40.000đ/sp, giá bán
50.000đ/sp (chua bao gồm 10% VAT), chưa thu tiền của người mua.
Chi phí vận chuyển lô hàng đến kho của DN X trả bằng tiền mặt
1.320.000đ (bao gồm cả 10%VAT)
2. 3/10 DN tiến hành bán 4000sp cho khách hàng M theo phương thức
trả chậm, với giá bán trả ngay là 52.000đ/sp (chưa có 10% VAT) và
tiền lãi trả chậm là 5% trên giá bán chưa thuế.
3. 3/10 Thu 105 tr tiền bán hàng trả chậm kỳ trước của đơn vị Y bằng
tiền mặt, trong đó 5 tr là tiền lãi trả chậm
4. 5/10 Do lô hàng kém phẩm chất nên DN quyết định giảm giá cho
đơn vị X (đã mua hàng váo ngày 1/10) 10% trên giá bán chưa thuế.

Ví dụ (TT)
5.
8/10 DN tiến hành trao đổi 10.000sp với giá bán 53.000đ/sp
(chưa bao gồm 10% VAT) để lấy 12.000l xăng của công ty Phù Sa, trị
gia 11...
Chöông 5
KẾ TOÁN CÁC
KHOẢN PHẢI THU
Bài giảng Kế toán các khoản phải thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán các khoản phải thu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài giảng Kế toán các khoản phải thu 9 10 992