Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán các khoản ứng trước

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 6
KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÖÙNG TRÖÔÙC

Muïc tieâu: phaûi naém ñöôïc:
– Caùc khoaûn taïm öùng;
– Chi phí traû tröôùc ngaén haïn;
– Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ;
– Phöông phaùp ghi nhaän vaø haïch toaùn.

6.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NGUYEÂN TAÉC
6.1.1. Caùc khaùi nieäm
chi phí thöïc teá taïm chit sinh
ñaõ phaù
khoaûn öùng tröôùc chi tieâu cho hoaït ñoäng
Chimcöùkhoaûn öùng tröôùc
Taï phíng tröôùc
Caù traû
taïm öùng
SXKD cuûa DN
cho CB, CNV
lieân quan ñeán keát quaû
taïm gôû
hoaït ñoäng SXKD cuûa inhieàu kyø

6.1. KHAÙI NIEÄM VAØ NGUYEÂN TAÉC
6.1.1. Caùc khaùi nieäm
hình thöùc ñaûm baûo nôï m tin
laø
Caàm coá TieàKhoaûn taøi n n
Thueâ taøi saûn
n hoaëc tieà saû
Kyù saûn c
quyõ
Kyù
taøi cöôï
göûicöôï taø
tröôù
ñaëtgiao c ci saûn hieän vaät vaø ng buoäc
Möôïn raø i saûn
taø
giaáy tôø chöùng nhaän quyeàchsôû höõm
traù n nhieä u

6.1.2 Caùc nguyeân taéc haïch toaùn caùc khoaûn öùng
tröôùc
6.1.2.1. Nguyeân taéc chi taïm öùng:
- Chæ taïm öùng nhaân vieân laøm vieäc taïi DN.
- Taïm öùng theo ñuùng noäi dung quy ñònh.
- Chæ ñöôïc giao taïm öùng môùi khi ñaõ thanh toaùn
heát soá taïm öùng cuõ.
- Keá toaùn phaûi môû soå chi tieát theo doõi töøng khoaûn
taïm öùng.

6.1.2.2. Nguyeân taéc haïch toaùn caùc khoaûn chi phí traû tröôùc
Ngaén haïn

Trong naêm taøi
chính

Daøi haïn

Chi phí
traû tröôùc

chi phí
phaùt sinh
chi phí
phaùt sinh

Treân moät naêm
taøi chính

– Möùc phaân boå ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:

Möùc phaân boå
cho töøng kyø

=

Chi phí traû tröôùc thöïc teá phaùt sinh
theo töøng loaïi
Soá kyø döï kieán phaân boå

6.1.2.3. Nguyeân taéc haïch toaùn caùc khoaûn caàm coá, kyù
quyõ, kyù cöôïc
– Taøi saûn ñöa ñi caàm coá, kyù quyõ, kyù cöôïc:
+ Thôøi haïn döôùi moät naêm => taøi khoaûn "caàm coá, kyù
quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn";
+ Thôøi haïn treân moät naêm => taøi khoaûn "caàm coá, kyù
quyõ, kyù cöôïc daøi haïn".
+ Giaù xuaát taøi saûn mang ñi caàm coá, kyù quyõ, kyù cöôïc
baèng giaù thu veà.

6.2. KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN TAÏM ÖÙNG
6.2.1. Chöùng töø keá toaùn
- Giaáy ñeà nghò taïm öùng
- Phieáu thu, phieáu chi
- Baùo caùo thanh toaùn taïm öùng
- Caùc chöùng töø goác: hoùa ñôn mua haøng, bieân lai
cöôùc vaän chuyeån.
6.2.3. Taøi khoaûn söû duïng
Taøi khoaûn 141 "Taïm öùng"

6.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn:
Sô ñoà 6.1: caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan
ñeán taïm öùng
152,211,..

141
Dö ñaàu kyø: xxx

111, 112

Mua vaät tö haøng hoaù,
TSCÑ, baèng tieàn taïm öùng

121,128,221,..
Taïm öùng cho CB NV
baèng tieàn maët, TGNH

Ñaàu tö taøi chính...
Chöông 6
KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN ÖÙNG TRÖÔÙC
Bài giảng Kế toán các khoản ứng trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán các khoản ứng trước - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng Kế toán các khoản ứng trước 9 10 909