Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp 2

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 4623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 10
KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ

10.1. TOÅNG QUAN VEÀ NÔÏ PHAÛI TRAÛ

10.1.1.Caùc khaùi nieäm
Nôï phaûi traû laø nghóa vuï hieän taïi cuûa doanh nghieäp
phaùt sinh töø caùc giao dòch vaø söï kieän ñaõ qua maø doanh
nghieäp phaûi thanh toaùn töø caùc nguoàn löïc cuûa mình.
 Nôï ngaén haïn laø khoaûn tieàn maø doanh nghieäp coù traùch
nhieäm phaûi traû trong voøng moät naêm hoaëc trong moät chu
kyø kinh doanh bình thöôøng.
 Nôï daøi haïn laø caùc khoaûn nôï maø thôøi gian traû nôï treân moät
naêm.

10.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn
 Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc theo doõi chi tieát.
 Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc phaân loaïi nôï.
 Cuoái nieân ñoä keá toaùn, soá dö cuûa caùc khoaûn nôï phaûi traû
baèng ngoaïi teä phaûi ñöôïc ñaùnh giaù lại theo höôùng daãn cuûa
CM soá 10 “AÛnh höôûng cuûa vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi”
vaø cheá ñoä keá toaùn hieän haønh.
 Phaûi kieåm tra, ñoái chieáu veà tình hình coâng nôï.

1

Taøi khoaûn 311"Vay ngaén haïn"
SDÑK: xxxxx
- Soá tieàn ñaõ traû veà caùc khoaûn - Soá tieàn vay ngaén haïn
vay ngaén haïn
- Soá cheânh leäch tyû giaù hoái
- Soá cheânh leäch tyû giaù hoái
ñoaùi taêng (Do ñaùnh giaù laïi
ñoaùi giaûm (Do ñaùnh giaù laïi
nôï vay baèng ngoaïi teä)
nôï vay baèng ngoaïi teä)
Toång phaùt sinh nôï

Toång phaùt sinh coù
SDCK: Soá tieàn coøn nôï veà caùc
khoaûn vay ngaén haïn chöa
traû.

10.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn vay ngaén haïn
 Sơ ñoà 10.1: Toùm taét caùc nghieäp vuï
TK 311 – Vay ngaén haïn
111,112

(2a)

(1a)

144,244,155,211…

152,211…
133
TK311

(2b)

(1b)

TK144

(1c)

10.3. KEÁ TOAÙN NÔÏ DAØI HAÏN ÑEÁN HAÏN TRAÛ

 10.3.1. Chöùng töø keá toaùn (SGK)
 10.3.2. Soå keá toaùn (SGK)
 10.3.3. Taøi khoaûn söû duïng
Taøi khoaûn 315 "Nôï daøi haïn ñeán haïn traû"

2

Taøi khoaûn 315 "Nôï daøi haïn ñeán haïn traû"

- Soá tieàn ñaõ thanh toaùn veà NDH
ñeán haïn traû
- Soá cheânh leâch tyû giaù hoái ñoaùi
giaûm do ñaùnh giaù laïi soá dö NDH
coù goác ngoaïi teä ôû thôøi ñieåm cuoái
naêm taøi chính

Toång phaùt sinh nôï

SDÑK: xxxxx
- Soá NDH ñeán haïn traû phaùt sinh
- Soá cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi
taêng do ñaùnh giaù laïi soá dö NDH
coù goác ngoaïi teä ôû thôøi ñieåm cuoái
naêm taøi chính

Toång phaùt sinh coù
SDCK: Soá nôï coøn phaûi traû cuûa
NDH ñaõ ñeán haïn hoaëc quaù haïn
phaûi traûû

10.3.4. Phöông phaùp haïch toaùn
 Sơ ñoà 10.3:

TK111,112

TK413

TK 315 – NDH ñeán haïn traû
(2)
TK 341,342
(1)
(3a)

(3b)

TK413

Taøi khoaûn 333 - Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp NN

- Soá t...
1
CHƯƠNG 10
KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ
CHƯƠNG 10
KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ
10.1. TOÅNG QUAN VEÀ Ï PHAÛI TRAÛ10.1. TOÅNG QUAN VEÀ Ï PHAÛI TRAÛ
10.1.1.Caùc khaùi nieäm
Nôï phaûi traû laø nghóa vuï hieän taïi cuûa doanh nghieäp
phaùt sinh ø caùc giao dòch v söï kieän ñ qua maø doanh
nghieäp phaûi thanh toaùn töø caùc nguoàn löïc cuûa mình.
Nôï ngaén haïn laø khoaûn tieàn maø doanh nghieäp coù traùch
nhieäm phaûi traû trong voøng moät naêm hoaëc trong moät chu
kyø kinh doanh bình thöôøng.
Nôï daøi haïn laø caùc khoaûn nôï maø thôøi gian traû nôï treân moät
naêm.
10.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn 10.1.2. Caùc nguyeân taéc haïch toaùn
Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc theo doõi chi tieát.
Caùc khoaûn nôï phaûi traû phaûi ñöôïc phaân loaïi nôï.
Cuoái nieân ñoä keá toaùn, soá cuûa caùc khoaûn ï phaûi traû
baèng ngoaïi teä phaûi ñöôïc ñaùnh giaù li theo höôùng daãn cuûa
CM soá 10 “AÛnh höôûng cuûa vieäc thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi”
vaø cheá ñoä keá toaùn hieän haønh.
Phaûi kieåm tra, ñoái chieáu veà tình hình coâng nôï.
Bài giảng Kế toán doanh nghiệp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán doanh nghiệp 2 - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Bài giảng Kế toán doanh nghiệp 2 9 10 133