Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kế toán doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Original Nguyễn
Số trang: 831 trang   |   Lượt xem: 7220 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÔN HỌC: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Chương I: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN
Chương II: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC
Chương III: KẾ TÓAN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN
Chương IV: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Chương V: KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤChương VI:
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
Chương VII: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
Chương VIII: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM
Chương IX: BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chương I:
A. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN:

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC
NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

1. Khái niệm: Vốn bằng tiền của
doanh nghiệp là một bộ phận tài
sản lưu động trong doanh nghiệp
tồn tại dưới hình thái tiền tệ, bao
gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gởi Ngân
hàng và các khoản tiền đang
chuyển. Với tính lưu hoạt cao vốn
bằng tiền có thể thanh toán ngay
các khoản nợ, thực hiện ngay các
nhu cầu mua sắm và chi phí.

2- Nguyên tắc hạch tóan :

- Hạch tóan tổng hợp vốn bằng tiền sử dụng đơn vị tiền tệ
thống nhất là Đồng Việt Nam (VND) .
- Quy đổi ngoại tệ khi hạch toán phải sử dụng tỷ giá thực tế
do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm
phát sinh nghiệp vụ. Số dư TK vốn bằng tiền là ngọai tệ
phải điều chỉnh theo tỷ giá thực tế ở thời điểm lập báo
cáo. Chênh lệch do biến động tỷ giá được phản ánh trên
TK 413-Chênh lệch tỷ giá .Ngoại tệ được hạch toán theo
từng loại trên TK 007-Ngoại tệ các loại.
- Vàng bạc đá quý phải theo dõi về số lượng, trọng lượng,
quy cách phẩm chất và giá trị của từng thứ từng loại.
Vàng bạc đá quý phản ánh ở TK Vốn bằng tiền chỉ áp
dụng cho các doanh nghiệp không có chức năng kinh
doanh vàng bạc, đá quý.

2- Kế toán tiền mặt tại quỹ :

TÀI KHOẢN 111
TIỀN MẶT
Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình
thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp
bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc,
kim khí quý, đá quý.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU
1. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ
thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt. Đối với khoản tiền thu
được (chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ
tiền mặt của đơn vị) thì không ghi vào bên Nợ Tài khoản
111 “Tiền mặt” mà ghi vào bên Nợ Tài khoản 113 “Tiền
đang chuyển”.
2. Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký
cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán
như các loại tài sản bằng tiền của đơn vị.
3. Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu,
phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao,
người cho phép nhập, xuất quỹ theo qui định của chế độ
chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc biệt phải có
lệnh nhập quỹ, xuất quỹ...
MÔN HỌC: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Chương I: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN
Chương II: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC
Chương III: KẾ TÓAN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN
Chương IV: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Chương V: KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤChương VI:
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
Chương VII: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
Chương VIII: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM
Chương IX: BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Bài giảng kế toán doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kế toán doanh nghiệp - Người đăng: Original Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
831 Vietnamese
Bài giảng kế toán doanh nghiệp 9 10 355