Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Kế toán phải thu của khách hàng

Được đăng lên bởi Hang Mai
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3681 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Tr­êng trung häc kinh tÕ kü thuËt T« HiÖu - H­ng Yªn
Khoa kinh tÕ - §Þa chÝnh

Bµi gi¶ng: KÕ to¸n ph¶i thu cña
kh¸ch hµng
Gi¸o viªn: Do·n ThÞ Kim TuyÕn

ý ®å s­ ph¹m Thùc hiÖn bµi gi¶ng
1. VÞ trÝ bµi gi¶ng:
Bµi gi¶ng thuéc m«n KÕ to¸n doanh nghiÖp
Ch­¬ng II: KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn, ®Çu t­ ng¾n h¹n vµ
c¸c kho¶n ph¶i thu
TiÕt 16: KÕ to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
2. §èi t­îng gi¶ng d¹y:
Häc sinh hÖ trung cÊp chuyªn nghiÖp – chuyªn ngµnh
kÕ to¸n.

ý ®å s­ ph¹m Thùc hiÖn bµi gi¶ng
3. Môc tiªu bµi häc:
Sau khi häc xong bµi nµy ng­êi häc cã kh¶ n¨ng
- Tr×nh bµy ®­îc nguyªn t¾c kÕ to¸n ph¶i thu cña
kh¸ch hµng vµ m« t¶ néi dung kÕt cÊu ph­¬ng
ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
- BiÕt vËn dung ®Þnh kho¶n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ
ph¸t sinh liªn quan ®Õn tµi kho¶n ph¶i thu cña
kh¸ch hµng.
- Häc sinh ghi chÐp ®óng vµo sæ s¸ch kÕ to¸n c¸c
nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn tµi
kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng.

4. Néi dung tiÕt gi¶ng:
Gåm 3 phÇn
* Nguyªn t¾c kÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng
* Néi dung vµ kÕt cÊu
* Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu trªn
tµi kho¶n 131
5. C¸c b­íc lªn líp:
* §Æt vÊn ®Ò vµo bµi míi
* Nªu vÊn ®Ò vµo bµi míi, ®µm tho¹i gióp häc sinh t×m hiÓu
c¸c néi dung cña bµi häc.
* Tæng kÕt bµi vµ giao c©u hái, bµi tËp vÒ nhµ.
6. Ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc:
-ThuyÕt tr×nh gi¶ng gi¶i + ®µm tho¹i
- M¸y chiÕu projector
7. Yªu cÇu kiÕn thøc chuyªn m«n
Häc sinh ®· nghiªn cøu xong m«n häc: “ Nguyªn lý kÕ to¸n”

KÕ to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng
1. Nguyªn t¾c kÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña
kh¸ch hµng
2. Néi dung vµ kÕt cÊu
3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chñ
yÕu

KÕ to¸n ph¶i thu cña kh¸ch hµng
 Ph¶n

¸nh mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp vµ
c¸c ®¬n vÞ mua s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô dÞch
vô cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n cã nhiÖm vô tæ
chøc ghi chÐp nh»m theo dâi c¸c kho¶n nî ph¶i
thu, ®«n ®èc viÖc thanh to¸n kÞp thêi, h¹n chÕ
®¬n vÞ kh¸c chiÕm dông vèn cña doanh nghiÖp.
 Tµi kho¶n sö dông: 131- Ph¶i thu cña kh¸ch
hµng

1. Nguyªn t¾c kÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña
kh¸ch hµng
- KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo dâi tõng ®èi t­îng ph¶i thu
theo tõng kho¶n nî vµ tõng lÇn thanh to¸n.
§èi t­îng ph¶i thu lµ kh¸ch hµng cã quan hÖ kinh tÕ víi
doanh nghiÖp vÒ mua s¶n phÈm hµng ho¸, nhËn cung cÊp
dÞch vô.
- Nh÷ng kh¸ch hµng cã quan hÖ giao dÞch th­êng xuyªn víi
DN hoÆc cã d­ nî th× ®Þnh kú ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu tõng
kho¶n nî ®· ph¸t sinh, ®· thu håi vµ sè cßn nî, nÕu cÇn
cã thÓ yªu cÇu kh¸ch hµng x¸c nhËn nî b»ng v¨n b¶n.
...
Trêng trung häc kinh tÕ kü thuËt T« HiÖu - Hng Yªn
Khoa kinh tÕ - §Þa chÝnh
Bµi gi¶ng: to¸n ph¶i thu cña
kh¸ch hµng
Gi¸o viªn: Do·n ThÞ Kim TuyÕn
Bài giảng: Kế toán phải thu của khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Kế toán phải thu của khách hàng - Người đăng: Hang Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng: Kế toán phải thu của khách hàng 9 10 771