Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kế toán quản trị

Được đăng lên bởi akai-shuichi93
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
1. Kế toán là gì ?
Kế toán là 1 hệ thống :
 Cung cấp thông tin cho các
đối tượng có liên quan
 Phục vụ cho việc ra các

Thu thập,
phân loại

Ghi chép



thông tin

Tổng


hợp

quyết định
  So sánh, dự đoán và đánh giá
hiệu quả quản lý và sử dụng
các nguồn lực của một tổ
chức.

Đối tượng có liên quan
Phân

loại

:

các nghiệp vụ
kinh tế phát
sinh

thuộc

phần tài sản
hay
vốn

nguồn

Căn cứ vào

bao gồm :

các giấy tờ

 Nhà quản lý

nào để ghi

Lập

 Nhà đầu tư ( hiện tại &

chép

bằng

các

potential )

tay

hoặc

báo

 Các cơ quan chức năng

nhập liệu vào

cáo

thuế, kiểm toán nhà nước )

(

các loại sổ

 Nhà cung cấp, khách hàng

sách nào

 Đối tượng khác : nhân viên,
sinh viên ….

Chú ý: Kế toán phải gắn với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 Nghiệp vụ kinh tế là các sự kiện phát sinh ảnh hưởng đến tình hình tài chính của
doanh nghiệp.

1

Ví dụ :
 Nhân viên đi đặt hàng nhà cung cấp  không phải là 1 nghiệp vụ kinh tế.
 Nếu nhân viên đi đặt hàng nhà cung cấp và trả trước cho người bán một số tiền 
tình hình tài chính trong doanh nghiệp thay đổi  nghiệp vụ kinh tế.
 Nếu nhân viên đi đặt hàng nhà cung cấp, nhà cung cấp giao hàng và doanh nghiệp
có nghĩa vụ phải trả  nghiệp vụ kinh tế.
 Các đối tượng bên ngoài quan tâm đến thông tin của doanh nghiệp là nhà đầu tư (
khi mua cổ phiếu của công ty ), các cơ quan chức năng, khách hàng, nhà cung cấp,
sinh viên…
 Các đối tượng bên trong quan tâm đến thông tin của doanh nghiệp là nhà đầu tư (
khi đầu tư vào công ty và giữ chức vụ quản lý trong của công ty ), nhà quản trị,
nhân viên…
2. Vì sao lại cần có kế toán quản trị ?

Kế toán tài chính liên quan đến quá trình báo cáo hoạt động của 1 tổ chức ( doanh nghiệp,
đoàn thể, nhà nước, tổ chức nhân đạo ). Những thông tin này phản ánh các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh trong kỳ đã qua nên số liệu có tính lịch sử, không đủ để đáp ứng nhu cầu
quản lý của nhà quản trị bên trong doanh nghiệp  cần phải có kế toán quản trị.

3. Mục tiêu của kế toán quản trị :
Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để đưa ra các quyết định nhằm sử dụng hiệu quả các
nguồn lực để đạt mục tiêu doanh nghiệp đề ra, từ đó làm gia tăng giá trị doanh nghiệp (
giá trị của cổ đông ) và gia tăng giá trị khách hàng.

2

 Giá trị công ty được thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính ( ROE, EPS …) hay khi
công ty được định giá cao, giá trị thương hiệu lớn.
 Gia tăng giá trị khách hàng tức là công ty cung cấp được các sản phẩm, dịch vụ
thỏa mãn được nhu cầu...
1
CHƯƠNG 1: GII THIU V K TOÁN QUẢN TR
1. Kế toán là gì ?
Kế toán là 1 h thng :
Thu thp,
phân loi
thông tin
Ghi chép
Tng
hp
Cung cấp thông tin cho các
đối tượng có liên quan
Phc v cho việc ra các
quyết định
So sánh, dự đoán và đánh giá
hiu qu quản lý sử dng
các nguồn lc ca mt t
chc.
Phân loại :
các nghiệp v
kinh tế phát
sinh thuc
phần tài sản
hay ngun
vn
Căn c vào
các giy t
nào để ghi
chép bằng
tay hoc
nhp liệu vào
các loi s
sách nào
Lp
các
báo
cáo
Đối tượng có liên quan
bao gm :
Nhà quản lý
Nhà đầu ( hiện ti &
potential )
Các quan chức năng (
thuế, kiểm toán nhà nưc )
Nhà cung cấp, khách hàng
Đối tượng khác : nhân viên,
sinh viên ….
Chú ý: Kế toán phải gn với các nghiệp v kinh tế phát sinh.
Nghip v kinh tế là các s kin phát sinh nh hưởng đến tình hình tài chính ca
doanh nghip.
Bài giảng kế toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kế toán quản trị - Người đăng: akai-shuichi93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Bài giảng kế toán quản trị 9 10 755