Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán tài sản cố định

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 6230 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chöông 5
KEÁ TOAÙN
TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH

•
•
•
•
•

• .

I. KHAÙI NIEÄM VAØ NHIEÄM VUÏ KEÁ TOAÙN
1. Khaùi nieäm
+ Taøi saûn coá ñònh höõu hình:
Laø nhöõng taøi saûn coù hình thaùi vaät chaát do
doanh nghieäp naém giöõ ñeå söû duïng cho hoaït
ñoäng saûn xuaát, kinh doanh phuø hôïp vôùi tieâu
chuaån ghi nhaän TSCÑ höõu hình
+ Taøi saûn coá ñònh voâ hình
Laø taøi saûn khoâng coù hình thaùi vaät chaát nhöng xaùc
ñònh ñöôïc giaù trò vaø do DN naém giöõ, söû duïng trong
saûn xuaát, kinh doanh, cung caáp dòch vuï hoaëc cho
caùc ñoái töôïng khaùc thueâ phuø hôïp vôùi tieâu chuaån
ghi nhaän TSCÑ voâ hình.

2. Tieâu Chuaån ghi nhaän TSCÑ
+ Chaéc chaén thu ñöôïc lôïi ích kinh teá
trong töông lai töø vieäc söû duïng taøi
saûn ñoù
+ Nguyeân giaù TSCÑ phaûi ñöôïc xaùc
ñònh moät caùch ñaùng tin caäy
+ Thôøi gian söû duïng öôc tính treân 1
naêm
+ Coù ñuû giaù trò theo quy ñònh hieän
haønh.

3. Nhieäm vuï keá toaùn(1)
+ Ghi cheùp, phaûn aùnh chính xaùc, ñaày ñuû,kòp thôøi soá
hieän coù vaø tình hình taêng, giaûm TSCÑ cuûa toaøn
doanh nghieäp veà soá löôïng, chaát löôïng, giaù trò,…
+ Tính toaùn chính xaùc vaø phaân boå kòp thôøi soá khaáu
hao vaøo ñuùng ñoái töôïng chi phí.
+ Phaûn aùnh vaø kieåm tra chaët cheõ caùc khoaûn chi phí
söûa chöõa TSCÑ.
+ Theo doõi, ghi cheùp, kieåm tra chaët cheõ quaù trình
thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ.
+ Laäp baùo caùo veà TSCÑ, tham gia phaân tích tình
hình trang bò, söû duïng vaø baûo quaûn caùc loaïi TSCÑ.

II. PHAÂN LOAÏI TSCÑ(1)
1. Caên cöù vaøo hình thaùi hieän höõu vaø keát caáu:
Coù 2 loaïi: TSCÑ höõu hình, TSCÑ voâ hình.
2. Caên cöù vaøo muïc ñích vaø tình hình söû duïng:
» TSCÑ duøng cho muïc ñích kinh doanh
» TSCÑ duøng cho muïc ñích phuùc lôïi, söï nghieäp,
an ninh quoác phoøng
» TSCÑ chôø xöû lyù
» TSCÑ baûo quaûn hoä, giöõ hoä, caát giöõ hoä cho
» nhaø nöôùc.

II. PHAÂN LOAÏI TSCÑ(2)

3. Caên cöù vaøo tính chaát sôû höõu:
» TSCÑ töï coù (TSCÑHH, TSCÑVH)
» TSCÑ ñi thueâ (TSCÑ thueâ taøi chính,
» TSCÑ thueâ hoaït ñoäng).
4. Caên cöù vaøo nguoàn hình thaønh:
» TSCÑ ñöôïc hình thaønh töø NV chuû sôû höõu
» TSCÑ ñöôïc hình thaønh töø caùc khoaûn nôï
PT
» TSCÑ ñöôïc hình thaønh töø caùc khoaûn goùp
» voán lieân doanh.

III. TÍNH GIAÙ TSCÑ
» Taøi saûn coá ñònh ñöôïc haïch toaùn theo giaù goâác.
* Xaùc ñònh nguyeân giaù TSCÑ höõu hình
»
1.TSCÑ höõu hình mua saém:
Nguyeân giaù= giaù mua + caùc khoaûn thueá (khoâng
bao goàm caùc khoaûn thueá ñöôïc hoaøn laïi) + chi phí
lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc ñöa taøi saûn vaøo traïng
thaùi s...
Chöông 5
KEÁ TOAÙN
TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH
Bài giảng Kế toán tài sản cố định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán tài sản cố định - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Bài giảng Kế toán tài sản cố định 9 10 555