Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán thu nhập khác

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3382 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chöông 13: KEÁ TOAÙN THU NHAÄP
KHAÙC
1. Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc bao goàm:
- Thu nhaäp töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ
- Cheânh leäch laõi do ñaùnh giaù laïi vaät tö, haøng
hoùa, TSCÑ ñöa ñi goùp voán lieân doanh, ñaàu
tö vaøo coâng ty lieân keát, ñaàu tö daøi haïn
khaùc.
- Thu nhaäp töø nghieäp vuï baùn vaø thueâ laïi taøi
saûn.
- Thu phaït do khaùch haøng vi phaïm hôïp ñoàng.
- Thu caùc khoaûn nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù xoaù soå

1. Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc bao goàm:
- Caùc khoaûn thueá ñöôïc NSNN hoaøn laïi
- Thu caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng xaùc ñònh
ñöôïc chuû nôï.
- Caùc khoaûn tieàn thöôûng cuûa khaùch haøng
khoâng lieân quan ñeán tieâu thuï haøng hoaù, dòch
vuï khoâng tính trong doanh thu
- Thu nhaäp quaø bieáu taëng cuûa caùc toå chöùc caù
nhaân
-Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc.

2. Caùc khoaûn chi phí khaùc bao goàm:
- Chi phí phaùt sinh do thanh lyù nhöôïng baùn
taøi saûn vaø giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn thanh
lyù nhöôïng baùn.
- Cheânh leäch loã do ñaùnh giaù laïi vaät tö, haøng
hoùa, TSCÑ ñöa ñi goùp voán lieân doanh, ñaàu
tö vaøo coâng ty lieân keát, ñaàu tö daøi haïn
khaùc.
- Tieàn phaït do DN vi phaïm HÑKT
- Bò phaït thueá, truy noäp thueá
- Caùc khoaûn chi phí khaùc

333

Phöông phaùp haïch toaùn111,112,131,..
711

(6)

(1)
3331
331,338
(2)
(3)

1388
333,111,112

(4)
(5)

111,211,152,156,..

Phöông phaùp haïch toaùn
111,112,141,153,152,…

811
(1)
133

211,213
(2)
111,112,338,333
(3)
333
(4)
111,112

(5)

214

Chöông 10. KEÁ TOAÙN NỢ PHẢI TRẢ
& NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU
I.

KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH:
1. Moät soá qui ñònh chung:
- Haïch toaùn vaøo TK 411 soá voán goùp ban ñaàu
vaø soá voán boå sung trong quaù trình kinh
doanh
- Phaûi theo doõi chi tieát cho töøng toå chöùc, caù
nhaân goùp voán.
- Chæ ghi giaûm voán KD khi DN traû voán cho
Ngaân saùch , bò ñieàu ñoäng voán cho DN khaùc,
hoaøn traû voán goùp hoaëc xöû lyù buø loã kinh
doanh theo quyeát ñònh cuûa HÑQT

I. KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH
DOANH:
1. Moät soá qui ñònh chung:
- Tröôøng hôïp nhaän goùp voán baèng ngoaïi
teä DN phaûi qui ñoåi sang VNÑ. Trong
quaù trình hoaït ñoäng khoâng ñöôïc ñaùnh
giaù laïi soá dö coù TK 411 coù goác ngoaïi teä.
- Nhaän goùp voán baèng ngoaïi teä phaûi ghi
soå theo giaù ñaùnh giaù cuûa HÑLD.
- Ñoái vôùi coâng ty coå phaàn, voán goùp cuûa
coå ñoâng ghi theo giaù phaùt haønh, phaûn
aùnh theo 2 chæ tieâu: voán ñaàu tö cuûa chuû
sôû höõu vaø thaëng dö voán coå phaàn.

I.KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH
2. Phöông phaùp haïch toaùn
TK...
Chöông 13: KEÁ TOAÙN THU NHAÄP
KHAÙC
1. Caùc khoaûn thu nhaäp khaùc bao goàm:
- Thu nhaäp töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ
- Cheânh leäch laõi do ñaùnh giaù laïi vaät tö, haøng
hoùa, TSCÑ ñöa ñi goùp voán lieân doanh, ñaàu
tö vaøo coâng ty lieân keát, ñaàu tö daøi haïn
khaùc.
- Thu nhaäp töø nghieäp vuï baùn vaø thueâ laïi taøi
saûn.
- Thu phaït do khaùch haøng vi phaïm hôïp ñoàng.
- Thu caùc khoaûn nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù xoaù soå
Bài giảng Kế toán thu nhập khác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán thu nhập khác - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài giảng Kế toán thu nhập khác 9 10 555