Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán thu nhập và chi phí khác

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 14844 lần   |   Lượt tải: 11 lần
KTDN 2 – Chương 12

Nội dung

CHƯƠNG 13

1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
2. Kế toán thu nhập khác
3. Kế toán chi phí khác

KẾ TOÁN THU NHẬP &
CHI PHÍ KHÁC

Khái niệm và nhiệm vụ
Thu nhập khác là lợi ích kinh tế thu được từ
hoạt động ngoài hoạt động tạo ra doanh thu góp
phần làm tăng vốn chủ sở hữu, bao gồm các khoản
thu nhập phát sinh từ:

Khái niệm và nhiệm vụ
Chi phí khác là các chi phí ngoài các chi phí
sản xuất kinh doanh, bao gồm:
Giá trị khấu hao chưa hết của TSCĐ thanh lý
nhượng bán, chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ.
Khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh
tế, phạt hành chính về thuế.
Chênh lệch lỗ đánh giá TSCĐ khi đầu tư ra
ngoài.
Chi phí bỏ sót từ những năm trước nay phát
hiện được.
…

Thanh lý nhượng bán TSCĐ
Phạt hợp đồng kinh tế
Tiền bảo hiểm bồi thường
Nợ phải thu xóa sổ nay đòi được
Khoản nợ phải trả nhưng không xác định được chủ
Nhận biếu tặng
Doanh thu, thu nhập bị bỏ sót nay phát hiện
…

Sơ đồ kế toán thu nhập khác

Kế toán thu nhập khác

TK 711

1. Chứng từ kế toán
Hoá đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
Biên bản vi phạm hợp đồng kinh tế
Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Biên bản đánh giá TSCĐ đi đầu tư
Quyết định của chi cục/cục thuế, hải quan
Các chứng từ khác.

2. Tài khoản sử dụng
TK 711 - Thu nhập khác

TK 11*, 131
Thu nhập từ
thanh lý nhượng
bán TSCĐ

TK 3331
TK 911
Kết chuyển xác định
kết quả kinh doanh

TK 12*,22*
Chênh lệch đánh giá
tài sản khi đầu tư

TK 15*, 21*…

Khoản phải trả không
xác định được chủ nợ

Thuế được miễn,
giảm, hoàn

Th.S C Th Thanh Hương

TK 331, 338…

TK 11*, 333*…

1

KTDN 2 – Chương 12

Sơ đồ kế toán chi phí khác

Kế toán chi phí khác
1. Chứng từ kế toán
Hoá đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
Biên bản vi phạm hợp đồng kinh tế
Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Biên bản đánh giá TSCĐ đi đầu tư
Quyết định của chi cục/cục thuế, hải quan
Các chứng từ khác

2. Tài khoản sử dụng
TK 811 - Chi phí khác

TK 811

TK 21*
Xóa sổ TSCĐ thanh lý
nhượng bán
TK 214

TK 11*, 15*
Chi phí phát sinh khi thanh lý,
nhượng bán TSCĐ
TK 333
Thuế truy thu

TK 911

Kết chuyển XĐKQ

TK 144, 244
Bị phạt hợp đồng kinh tế, trừ
vào số tiền ký quỹ
TK 15*, 21*…
Chênh lệch đánh giá lại TS khi
mang đi đầu tư
TK 222, 223, 214,…

Th.S C Th Thanh Hương

2

...
KTDN 2 – Chương 12
1
Th.S C Th Thanh Hương
CHƯƠNG 13
KẾ TOÁN THU NHẬP &
CHI PHÍ KHÁC
Nội dung
1. Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
2. Kế toán thu nhập khác
3. Kế toán chi phí khác
Khái niệm và nhiệm vụ
Thu nhập khác lợi ích kinh tế thu được từ
hoạt động ngoài hoạt động tạo ra doanh thu góp
phần làm tăng vốn chủ sở hữu, bao gồm các khoản
thu nhập phát sinh từ:
Thanh lý nhượng bán TSCĐ
Phạt hợp đồng kinh tế
Tiền bảo hiểm bồi thường
Nợ phải thu xóa sổ nay đòi được
Khoản nợ phải trả nhưng không xác định được chủ
Nhận biếu tặng
Doanh thu, thu nhập bị bỏ sót nay phát hiện
Chi phí khác là các chi phí ngoài các chi phí
sản xuất kinh doanh, bao gồm:
G trị khấu hao chưa hết của TSCĐ thanh lý
nhượng bán, chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ.
Khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh
tế, phạt hành chính về thuế.
Chênh lệch lỗ đánh g TSCĐ khi đầu tư ra
ngoài.
Chi phí bỏ sót t những năm trước nay phát
hiện được.
Khái niệm và nhiệm vụ
Kế toán thu nhập khác
1. Chứng từ kế toán
Hoá đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
Biên bản vi phạm hợp đồng kinh tế
Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Biên bản đánh giá TSCĐ đi đầu
Quyết định của chi cục/cục thuế, hải quan
Các chứng từ khác.
2. Tài khoản sử dụng
TK 711 - Thu nhập khác
Sơ đồ kế toán thu nhập khác
TK 711
TK 11*, 131
TK 3331
Thu nhập từ
thanh lý nhượng
bán TSCĐ
TK 12*,22*
TK 15*, 21*…
Chênh lệch đánh giá
tài sản khi đầu tư
TK 331, 338…
TK 11*, 333*…
Khoản phải trả không
xác định được chủ nợ
Thuế được miễn,
giảm, hoàn
TK 911
Kết chuyển xác định
kết quả kinh doanh
Bài giảng Kế toán thu nhập và chi phí khác - Trang 2
Bài giảng Kế toán thu nhập và chi phí khác - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài giảng Kế toán thu nhập và chi phí khác 9 10 806