Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán Thuế TNDN

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 7721 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Khoa Kế Toán – Kiểm Toán

GV: TS. Trần Phước

1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
1.1.1 Khái niệm, phương pháp tính :
Thuế TNDN hiện hành là số thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được) tính trên thu
nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp của năm hiện hành.
Phương pháp tính:
Thuế thu
Thu nhập
= chịu thuế
nhập doanh
nghiệp hiện
(theo luật
hành
thuế TNDN)

X

Thuế suất thuế
thu nhập doanh
nghiệp hiện
hành

1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
1.1.2 Chứng từ kế toán:
• Các tờ khai thuế tạm nộp/ Quyết toán thuế
TNDN hàng năm.
• Thông báo thuế và biên lai nộp thuế.
• Các chứng từ kế toán có liên quan khác.
1.1.3 Sổ kế toán: theo hình thức Nhật ký chung
• Sổ Nhật ký chung
• Sổ cái các tài khoản 3334, 8211, 911.

1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
1.1.4 Tài khoản sử dụng:
Tài khoản 8211 “ Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành”
• Bên Nợ:
– Thuế TNDN phải nộp tính vào chi phí thuế
TNDN hiện hành phát sinh trong năm.
– Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước
phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không
trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi
phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của
năm hiện tại.

1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
1.1.4 Tài khoản sử dụng:
• Bên Có:
– Số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm < số
thuế thu nhập tạm phải nộp được giảm trừ vào chi
phí thuế TNDN hiện hành đã ghi nhận trong năm.
– Số thuế TNDN được ghi giảm do phát hiện sai sót
không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm
chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm hiện tại.
– Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành vào bên
Nợ TK 911
• Tài khoản 8211 “Chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành” không có số dư cuối kỳ.

1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
1.1.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu:
• Nghiệp vụ 1: Số thuế TNDN hiện hành phải nộp
trong kỳ do DN tự xác định:
Nợ TK 8211: Chi phí thuế TNDN hiện hành
Có TK 3334: Thuế TNDN
• Nghiệp vụ 2: Khi xác định số thuế TNDN tạm
nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp, kế toán xác
định số chênh lệch giữa số tạm nộp và số phải
nộp:
Nợ TK 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 8211 : Số chênh lệch

1.1 Kế toán thuế TNDN hiện hành:
1.1.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu:
• Nghiệp vụ 3: Khi xác định số thuế TNDN tạm
nộp nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp, kế toán
phản ánh bổ sung số thuế TNDN còn phải nộp:
Nợ TK 8211: Chi phí thuế TNDN hiện hành
Có TK 3334: Thuế TNDN
• Nghiệp vụ 4: Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện
hành, kế toán định khoản:
Nợ TK 911: Xác đị...
GV: TS. Trn Phước
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
Khoa Kế Toán Khoa Kế Toán – Kiểm ToánKiểm Toán
Bài giảng Kế toán Thuế TNDN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kế toán Thuế TNDN - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài giảng Kế toán Thuế TNDN 9 10 874