Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kế toán vốn chủ sở hữu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 11: K TOÁN V N CH S

H U

Muïc tieâu

Chöông 11

o Ngu n taøi trôï voán chuû sôû höõu.
o Nguyeân nhaân taêng, giaûm caùc loaïi nguoàn voán thuoäc
sôû höõu.
o Nguyeân taéc vaø PP haïch toaùn voán ñaàu tö cuûa caùc
chuû sôû höõu, thaëng dö voán coå phaàn.

KEÁ TOAÙN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

o PP xöû lyù cheânh leäch do ñaùnh giaù laïi taøi saûn, tyû
giaù hoái ñoaùi cuoái kyø ñoái vôùi caùc taøi khoaûn coù goác
ngoaïi teä.
o PP phaân phoái lôïi nhuaän vaø trích laäp caùc quyõ trong
DN.
1

2

11.1. KEÁ TOAÙN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU

11.1.1. Khaùi nieäm

11.1.2. Nguyeân taéc keá toaùn

o VCSH laø giaù trò voán cuûa DN, ñöôïc tính baèng
soá cheânh leäch giöõa giaù trò taøi saûn cuûa DN tröø (-)
nôï phaûi traû.
Ø Voán cuûa caùc nhaø ñaàu tö
Ø Thaëng dö voán coå phaàn
Ø Coå phieáu ngaân quyõ

n DN coù quyeàn chuû ñoäng söû duïng caùc loaïi nguoàn
voán vaø caùc quyõ hieän coù theo cheá ñoä hieän haønh.
n Vieäc chuyeån dòch töø nguoàn voán naøy sang nguoàn
voán khaùc phaûi theo ñuùng cheá ñoä taøi chính hieän
haønh vaø ñaày ñuû caùc thuû tuïc caàn thieát.
n Neáu DN bò giaûi theå hoaëc phaù saûn, caùc chuû sôû
höõu chæ ñöôïc nhaän nhöõng giaù trò coøn laïi sau
khi ñaõ thanh toaùn caùc khoaûn Nôï phaûi traû.

Ø Lôïi nhuaän giöõ laïi
Ø Caùc quyõ
Ø Lôïi nhuaän chöa phaân phoái
Ø Cheânh leäch tyû giaù

3

4

Ø Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn

11.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá
nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu

11.2. KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH
o
o
o
o

11.2.1. Chöùng töø keá toaùn
11.2.2. Soå keá toaùn
11.2.3. Taøi khoaûn söû duïng:
TK 411 “Nguoàn voán kinh doanh”
Phaûn aùnh caùc nghieäp vuï
phaùt sinh laøm giaûm
nguoàn voán kinh doanh
trong ky

Phaûn aùnh caùc nghieäp vuï
phaùt sinh laøm taêng
nguoàn voán kinh doanh
trong ky

Toång phaùt sinh nôï

1. Nh n v n kinh doanh b ng ti n,
TSCĐ, v t tư…
2. Nh n đư c ti n bán c phi u t c
đông
3. B sung ngu n v n kinh doanh t L i
nhu n, t qu đ u tư phát tri n
4. Khi tr v n góp c ph n cho c đông
5. Đi u đ ng TSCĐ sang đơn v khác
6. Các nghi p v liên quan c phi u qu

Toång phaùt sinh coù

Phaûn aùnh nguoàn voán
kinh doanh hieän coù cuûa
doanh nghieäp.

5

6

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 11: K TOÁN V N CH S
11.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá
nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu
111,112

411(4111)

111,112..

211,213

Khi...
CHƯƠNG 11: K TOÁN VN CH S HU
1
1
Chöông 11
KEÁ TOAÙN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU
2
Muïc tieâu
o Ngun taøi trôï voán chuû sôû höõu.
o Nguyeân nhaân taêng, giaûm caùc loaïi nguoàn voán thuoäc
sôû höõu.
o Nguyeân taéc vaø PP haïch toaùn voán ñaàu cuûa caùc
chuû sôû höõu, thaëng dö voán coå phaàn.
o PP xöû lyù cheânh leäch do ñaùnh giaù laïi taøi saûn, tyû
giaù hoái ñoaùi cuoái kyø ñoái vôùi caùc taøi khoaûn coù goác
ngoaïi teä.
o PP phaân phoái lôïi nhuaän vaø trích laäp caùc quyõ trong
DN.
3
11.1. KEÁ TOAÙN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU
11.1.1. Khaùi nieäm
o
VCSH laø giaù trò voán cuûa DN, ñöôïc tính baèng
soá cheânh leäch giöõa giaù trò taøi saûn cuûa DN tröø (-)
nôï phaûi traû.
Ø Voán cuûa caùc nhaø ñaàu
Ø Thaëng dö voán coå phaàn
Ø Coå phieáu ngaân quyõ
Ø Lôïi nhuaän giöõ laïi
Ø Caùc quyõ
Ø Lôïi nhuaän chöa phaân phoái
Ø Cheânh leäch tyû giaù
Ø Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn
4
11.1.2. Nguyeân taéc keá toaùn
n DN c quyeàn chuû ñoäng söû duïng caùc loaïi nguoàn
voán vaø caùc quyõ hieän coù theo cheá ñoä hieän haønh.
n Vieäc chuyeån dòch töø nguoàn voán naøy sang nguoàn
voán khaùc phaûi theo ñuùng ch ñ taøi chính hieän
haønh vaø ñaày ñuû caùc thuû tuïc caàn thieát.
n Neáu DN giaûi theå hoaëc phaù saûn, caùc chuû sôû
höõu chæ ñöôïc nhaän nhöõng giaù trò coøn laïi sau
khi ñaõ thanh toaùn caùc khoaûn Nôï phaûi traû.
5
11.2. KEÁ TOAÙN NGUOÀN VOÁN KINH DOANH
o 11.2.1. Chöùng töø keá toaùn
o 11.2.2. Soå keá toaùn
o 11.2.3. Taøi khoaûn söû duïng:
o TK 411 “Nguoàn voán kinh doanh”
Phaûn aùnh caùc nghieäp vuï
phaùt sinh laøm giaûm
nguoàn voán kinh doanh
trong ky
Phaûn aùnh caùc nghieäp vuï
phaùt sinh laøm taêng
nguoàn voán kinh doanh
trong ky
Toång phaùt sinh nôï Toång phaùt sinh coù
Phaûn aùnh nguoàn voán
kinh doanh hieän coù cuûa
doanh nghieäp.
6
11.2.4. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá
nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chuû yeáu
1. Nhn vn kinh doanh bng tin,
TSCĐ, vt tư…
2. Nhn đưc tin bán c phiếu t c
đông
3. B sung ngun vn kinh doanh t Li
nhun, t qu đu tư phát trin
4. Khi tr vn góp c phn cho c đông
5. Điu đng TSCĐ sang đơn v khác
6. c nghip v liên quan c phiếu qu
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Kế toán vốn chủ sở hữu - Trang 2
Bài giảng Kế toán vốn chủ sở hữu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng Kế toán vốn chủ sở hữu 9 10 749