Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng kế toán

Được đăng lên bởi honghaivtcbnn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.

Báo cáo chuyên đề:
Một số tồn tại trong công tác quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân
sách công tác quyết toán dự án hoàn thành
Những quy định về thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành

1. Bộ Tài chính ban hành từ 2010 ÷ 2014 đang có hiệu lực thi hành.
- Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định
việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
theo niên độ ngân sách hàng năm.
- Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định
về quyết toán dự án hoàn thành đối với nguồn vốn Nhà nước.
- Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính
Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
thuộc nguồn ngân sách nhà nước,
- Thông tư số 231/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử
dụng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.
- Thông tư số 172/2011/TT-BTC ngày 01/12/2011 của Bộ Tài chính quy định
về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đấu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc
nguồn vốn nhà nước.
- Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài
chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động
quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn
ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
- Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính Quy định
quy trình quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà
nước;
- Công văn số 6549/BTC-ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng
dẫn thực hiện Thông tư số 210/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính.
2. Quy định về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp
và PTNT ban hành.
- Thông tư số 45/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có

tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường
xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 747/QĐ-BNN-TC ngày 14/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Ban hành quy định về lập, gửi, thẩm định quyết toán vốn đầu tư
xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Quyết định số 1195/QĐ-BNN-TC ngày 6/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển ...
Báo cáo chuyên đề:
Một số tồn tại trong công tác quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân
sách công tác quyết toán dự án hoàn thành
I. Những quy định về thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành
1. Bộ Tài chính ban hành từ 2010 ÷ 2014 đang có hiệu lực thi hành.
- Thông số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định
việc quyết toán vốn đầu xây dựng bản thuộc nguồn vốn ngân ch n nước
theo niên độ ngân sách hàng năm.
- Thông số 19/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định
về quyết toán dự án hoàn thành đối với nguồn vốn Nhà nước.
- Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính
Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
thuộc nguồn ngân sách nhà nước,
- Thông tư số 231/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu đối với các dự án đầu sử
dụng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.
- Thông số 172/2011/TT-BTC ngày 01/12/2011 của Bộ Tài chính quy định
về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đấu xây dựng công trình lâm sinh thuộc
nguồn vốn nhà nước.
- Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài
chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động
quản d án của các chủ đầu tư, ban quản dự án sử dụng vốn
ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
- Thông số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính Quy định
quy trình quyết toán dự án hoàn thành đối vớic dự án sdụng vốn ngân sách Nhà
nước;
- Công văn số 6549/BTC-ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng
dẫn thực hiện Thông tư số 210/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính.
2. Quy định về thanh toán, quyết toán vốn đầu do Bộ Nông nghiệp
và PTNT ban hành.
- Thông số 45/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/12/2013 của Bộ Nông nghiệp
Phát triển nông thôn Quy đnh về trình tự, thủ tục đầu từ nguồn vốn sự nghiệp
Bài giảng kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng kế toán - Người đăng: honghaivtcbnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng kế toán 9 10 283