Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN

GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC:
•

•

Muïc tieâu moân hoïc : Trang bò cho sinh vieân nhöõng kieán
thöùc cô baûn veà coâng vieäc keá toaùn, laøm neàn taûng ñeå hoïc
tieáp caùc hoïc phaàn cao hôn.
Noäi dung toùm taét:
Chöông 1: Moät soá vaán ñeà chung veà keá toùan:
+ Giôùi thieäu khaùi nieäm, vai troø, chöùc naêng, nhieäm vuï
cuûa keá toaùn.
+ Caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa keá toùan
+ Caùc yeâu caàu cô baûn cuûa keá toaùn
+ Caùc phöông phaùp keá toaùn
+ Giôùi thieäu Luaät Keá toaùn vaø chuaån möïc keá toaùn VN

GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC:
Chöông 2: Baûng caân ñoái keá toaùn vaø Baùo caùo keát quaû
hoaït ñoäng kinh doanh:
+ Baûng caân ñoái keá toùan
+ Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
Chöông 3: Taøi khoûan vaø keá toaùn keùp
+ Taøi khoûan
+ Keá toaùn keùp
Chöông 4: Tính giaù caùc ñoái töôïng keá toaùn
+ Khaùi nieäm vaø yù nghóa phöông phaùp tính giaù
+ Nguyeân taéc tính giaù moät soá ñoái töôïng keá toaùn
Chöông 5: Chöùng töø keá toaùn vaø kieåm keâ
+ Chöùng töø keá toaùn
+ Kieåm keâ

1

GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC:
Chöông 6: Soå keá toaùn vaø hình thöùc keá toùan
+ Soá keá toùan
+ Hình thöùc keá toaùn
Chöông 7: Keá toaùn caùc quaù trình saûn xuaát kinh
doanh chuû yeáu trong doanh nghieäp
+ Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, nhieäm vuï keá toaùn DN
+ Keá toaùn caùc quaù trình kinh teá chuû yeáu.
3. Yeâu caàu moân hoïc:
- Sinh vieân phaûi tham döï töø 80% thôøi gian trôû leân.
- Hoaøn thaønh caùc baøi taäp cô baûn, chuû ñoäng vaø coù thaùi
ñoä nghieâm tuùc trong hoïc taäp
- Tham gia kieåm tra giöõa hoïc phaàn môùi ñöôïc döï thi
- Thi cuoái khoùa

GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC:
4. Taøi lieäu tham khaûo:
+ Giaùo trình Nguyeân lyù keá toaùn, Tröôøng ÑH CN-TP.HCM
+ Giaùo trình Keá toaùn ñaïi cöông- Tröôøng ÑH KT- TP.HCM
5. Phaân boå thôøi gian:
+ Lyù thuyeát : 40 tieát
+ Thöïc haønh: 19 tieát
+ Kieåm tra: 1 tieát
6. Gôïi yù caùc ñeà taøi tieåu luaän:
+ Nghieân cöùu caùc chuaån möïc keá toaùn
+ Nghieân cöùu caùc sai phaïm cuûa keá toaùn
+ Nghieân cöùu söï khaùc bieät chuaån möïc keá toaùn Vieät nam vôùi chuaån
möïc keá toaùn quoác teá
+ Nghieân cöùu Luaät Keá toùan

Chöông 1: MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN

1.1. Khaùi nieäm veà keá toaùn:
1.1.1. Keá toaùn:
Theo Luaät Keá toaùn Vieät Nam keá toaùn laø vieäc thu
thaäp, xöû lyù, kieåm tra, phaân tích, vaø cung caáp thoâng tin
kinh teá taøi chính döôùi hình thöùc giaù trò vaø hieän vaät vaø thôøi
gian lao ñoäng.
1.1.2. Keá toaùn taøi chính:
Laø vieäc thu thaäp, xöû lyù, kieåm tra phaân tích vaø cung
caáp thoâng...
1
NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙNNGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN
GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC:GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC:
Muïc tieâu moân hoïc : Trang bò cho sinh vieân nhöõng kieán
thöùc cô baûn veà coâng vieäc keá toaùn, laøm neàn taûng ñeå hoïc
tieáp caùc hoïc phaàn cao hôn.
Noäi dung toùm taét:
Chöông 1: Moät soá vaán ñeà chung veà keá toùan:
+ Giôùi thieäu khaùi nieäm, vai troø, chöùc naêng, nhieäm vuï
cuûa keá toaùn.
+ Caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa keá toùan
+ Caùc yeâu caàu cô baûn cuûa keá toaùn
+ Caùc phöông phaùp keá toaùn
+ Giôùi thieäu Luaät Keá toaùn vaø chuaån möïc keá toaùn VN
GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC:GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC:
Chöông 2: Baûng caân ñoái keá toaùn vaø Baùo caùo keát quaû
hoaït ñoäng kinh doanh:
+ Baûng caân ñoái keá toùan
+ Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
Chöông 3: Taøi khoûan vaø keá toaùn keùp
+ Taøi khoûan
+ Keá toaùn keùp
Chöông 4: Tính giaù caùc ñoái töôïng keá toaùn
+ Khaùi nieäm vaø yù nghóa phöông phaùp tính giaù
+ Nguyeân taéc tính giaù moät soá ñoái töôïng keá toaùn
Chöông 5: Chöùng töø keá toaùn vaø kieåm keâ
+ Chöùng töø keá toaùn
+ Kieåm keâ
Bài giảng Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nguyên lý kế toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Bài giảng Nguyên lý kế toán 9 10 414