Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phân loại chi phí và giá thành

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 2:

PHAÂN LOAÏÏI CHI PHÍ VAØØ
LOA
PHÍ VA
GIAÙÙ THAØØNH
GIA THA NH

GV: Th.s Võ Thuý Hà
Hà

1

PHAÂN LOAÏÏI CHI PHÍ VAØØ GIAÙÙ THAØØNH
LOA
PHÍ VA GIA THANH


Sau khi nghieân cöùu chöông naøøy, sinh vieân coùù theåå:
cöù chö
nay,
co the
- Nhaään thöùc taààm quan troïïng cuûûa quaûûn lyùù chi phí trong hoaïït
Nha thöù ta
tro ng cu qua ly
phí
hoa
ñoäng SX KD nhaèèm ñem laïïi hieääu quaûû kinh teáá cao nhaáát
ng
nha
la hie qua
te
nha
- Hieååu ñöôïc caùùch thöùc phaân loaïïi chi phí phuøø hôïïp vôùùi töøng
Hie ñöô ca ch thöù
loa
phí phu hô vô töøng
muïïc ñích quaûûn lyùù
mu ñích qua ly
- Phaân loaïïi chi phí theo nhöõng tieâu thöùc khaùùc nhau phuïïc vuïï
loa
phí
nhö
thöù kha
phu vu
cho keáá toaùùn CP SX vaøø tính giaùù thaøønh SP, phuïïc vuïï cho vieääc
ke toa
va
gia thanh
phu vu
vie
hoaïïch ñònh, kieååm soaùùt vaøø ra quyeáát ñònh
hoach
kie soa va quye
- Phaân loaïïi giaùù thaøønh theo nhöõng tieâu thöùc khaùùc nhau phuïïc
loa gia tha nh
nhö
thöù kha
phu
vuïï cho keáá toaùùn CP SX vaøø tính giaùù thaøønh SP, phuïïc vuïï coâng
vu
ke toa
va
gia thanh
phu vu
taùùc quaûûn lyùù
ta qua ly
- Phaân bieäät ñöôïc söï gioááng vaøø khaùùc nhau giöõa CPSX vaøø giaùù
bie ñöô söï giong va kha
giö
va gia
thaøønh SP
tha nh

2

NOÄÄI DUNG
NO
2.1. KHAÙÙI NIEÄÄM
KHA NIE
2.2. PHAÂN LOAÏÏI CHI PHÍ
LOA
PHÍ
- Phaân loaïïi chi phí
loa
phí
- Xaùùc ñònh chi phí hoãn hôïïp
Xa
phí
hô
2.3. GIAÙÙ THAØØNH SAÛÛN PHAÅÅM
GIA THA NH SA PHA
- Khaùùi nieääm
Kha nie
- Ñaëc tröng
trö
- YÙ nghóa
nghó
3

2.1. KHAÙÙI NIEÄÄM
KHA NIE
Khaùùi nieääm chi phí
Kha nie
phí


Chi phí laøø bieååu hieään baèèng tieààn toaøøn boää hao phí veàà lao
phí la bie hie bang tie toa bo
phí ve
ñoäng soááng vaøø lao ñoäng vaäät hoaùù phaùùt sinh trong quaùù trình
ng so ng va
ng va hoa pha
qua trì
hoaïït ñoäng cuûûa DN. Chi phí ñöôïc taøøi trôïï töø voáán kinh
hoa
ng cu
phí ñöô ta trô vo
doanh vaøø ñöôïc buøø ñ aép töø thu nhaääp maøø hoaïït ñoäng kinh
va ñöô bu
töø
nha ma hoa
ng
doanh mang laïïi
la



Chi phí hoaïït ñoäng saûûn xuaáát kinh doanh phaùùt sinh moäät
phí hoa
ng sa xua
pha
mo
caùùch khaùùch quan, noùù luoân luoân thay ñoåi trong quaùù trình
cach khach
no
qua trì
taùùi saûûn xuaáát vaøø gaéén lieààn vôùùi söï ña daïïng, söï phöùc taïïp cuûûa
ta sa xua va ga lie vô söï
dang, söï phöù ta cu
töøng loaïïi hình Doanh nghieääp
ng loa hì
nghie

4

2.1. KHAÙÙI NIEÄÄM
KHA NIE
Khaùùi nieääm giaùù thaøønh
Kha nie gia tha nh


“ Giaùù thaøønh SP bao goààm toaøøn boää giaùù trò tö lieääu SX
Gia thanh
go toa bo gia...
11
PHAÂN LOA
PHAÂN LOA
Ï
Ï
I CHI PH
I CHI PH
Í
Í
VA
VA
Ø
Ø
GIA
GIA
Ù
Ù
THA
THA
Ø
Ø
NH
NH
Chöông 2:
GV: Th.s Võ Thuý H
GV: Th.s Võ Thuý H
à
à
22
Sau khi nghieân c
Sau khi nghieân c
öù
öù
u ch
u ch
ö
ö
ông na
ông na
ø
ø
y, sinh vieân co
y, sinh vieân co
ù
ù
the
the
å
å
:
:
-
-
Nha
Nha
ä
ä
n th
n th
öù
öù
c ta
c ta
à
à
m quan tro
m quan tro
ï
ï
ng cu
ng cu
û
û
a qua
a qua
û
û
n ly
n ly
ù
ù
chi ph
chi ph
í
í
trong hoa
trong hoa
ï
ï
t
t
ñ
ñ
o
o
ä
ä
ng SX KD nha
ng SX KD nha
è
è
m
m
ñ
ñ
em la
em la
ï
ï
i hie
i hie
ä
ä
u qua
u qua
û
û
kinh te
kinh te
á
á
cao nha
cao nha
á
á
t
t
-
-
Hie
Hie
å
å
u
u
ñö
ñö
ô
ô
ï
ï
c ca
c ca
ù
ù
ch th
ch th
öù
öù
c phaân loa
c phaân loa
ï
ï
i chi ph
i chi ph
í
í
phu
phu
ø
ø
ï
ï
p vô
p vô
ù
ù
i t
i t
öø
öø
ng
ng
mu
mu
ï
ï
c
c
ñí
ñí
ch qua
ch qua
û
û
n ly
n ly
ù
ù
-
-
Phaân loa
Phaân loa
ï
ï
i chi ph
i chi ph
í
í
theo nh
theo nh
ö
ö
õng tieâu th
õng tieâu th
öù
öù
c kha
c kha
ù
ù
c nhau phu
c nhau phu
ï
ï
c vu
c vu
ï
ï
cho ke
cho ke
á
á
toa
toa
ù
ù
n CP SX va
n CP SX va
ø
ø
t
t
í
í
nh gia
nh gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh SP, phu
nh SP, phu
ï
ï
c vu
c vu
ï
ï
cho vie
cho vie
ä
ä
c
c
hoa
hoa
ï
ï
ch
ch
ñ
ñ
ònh, kie
ònh, kie
å
å
m soa
m soa
ù
ù
t va
t va
ø
ø
ra quye
ra quye
á
á
t
t
ñ
ñ
ònh
ònh
-
-
Phaân loa
Phaân loa
ï
ï
i gia
i gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh theo nh
nh theo nh
ö
ö
õng tieâu th
õng tieâu th
öù
öù
c kha
c kha
ù
ù
c nhau phu
c nhau phu
ï
ï
c
c
vu
vu
ï
ï
cho ke
cho ke
á
á
toa
toa
ù
ù
n CP SX va
n CP SX va
ø
ø
t
t
í
í
nh gia
nh gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh SP, phu
nh SP, phu
ï
ï
c vu
c vu
ï
ï
coâng
coâng
ta
ta
ù
ù
c qua
c qua
û
û
n ly
n ly
ù
ù
-
-
Phaân bie
Phaân bie
ä
ä
t
t
ñö
ñö
ô
ô
ï
ï
c s
c s
öï
öï
gio
gio
á
á
ng va
ng va
ø
ø
kha
kha
ù
ù
c nhau gi
c nhau gi
ö
ö
õa CPSX va
õa CPSX va
ø
ø
gia
gia
ù
ù
tha
tha
ø
ø
nh SP
nh SP
PHAÂN LOA
PHAÂN LOA
Ï
Ï
I CHI PH
I CHI PH
Í
Í
VA
VA
Ø
Ø
GIA
GIA
Ù
Ù
THA
THA
Ø
Ø
NH
NH
33
NO
NO
Ä
Ä
I DUNG
I DUNG
2.1. KHA
2.1. KHA
Ù
Ù
I NIE
I NIE
Ä
Ä
M
M
2.2. PHAÂN LOA
2.2. PHAÂN LOA
Ï
Ï
I CHI PH
I CHI PH
Í
Í
-
-
Phaân loa
Phaân loa
ï
ï
i chi ph
i chi ph
í
í
-
-
Xa
Xa
ù
ù
c
c
ñ
ñ
ònh chi ph
ònh chi ph
í
í
hoãn hô
hoãn hô
ï
ï
p
p
2.3. GIA
2.3. GIA
Ù
Ù
THA
THA
Ø
Ø
NH SA
NH SA
Û
Û
N PHA
N PHA
Å
Å
M
M
-
-
Kha
Kha
ù
ù
i nie
i nie
ä
ä
m
m
-
-
Ñ
Ñ
a
a
ë
ë
c tr
c tr
ö
ö
ng
ng
-
-
Y
Y
Ù
Ù
ngh
ngh
ó
ó
a
a
Bài giảng Phân loại chi phí và giá thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Phân loại chi phí và giá thành - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài giảng Phân loại chi phí và giá thành 9 10 614