Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Rủi ro kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2 (tieáp)
2.4. RUÛI RO KIEÅM TOAÙN (VSA 400)
Baát kyø cuoäc kieåm toaùn naøo cuõng coù nhöõng haïn
cheá tieàm taøng do:
 Kieåm toaùn vieân chæ laáy maãu kieåm tra, khoâng kieåm
tra toøan boä;
 Neáu kieåm tra toaøn boä cuõng khoâng chaéc chaén laø caùc
khoaûn ñaõ kieåm tra laø trung thöïc, chính xaùc;
 Thu thaäp baèng chöùng chæ coù tính thuyeát phuïc chöù
khoâng nhaèm chöùng minh soá lieäu baùo caùo taøi chính laø
tuyeät ñoái chính xaùc;
 Caùc gian laän thöôøng khoù phaùt hieän hôn caùc sai soùt
……

1

2.4.1 Khaùi nieäm
 Ruûi ro kieåm toaùn laø ruûi ro do kieåm toaùn vieân vaø
coâng ty kieåm toaùn ñöa ra yù kieán nhaän xeùt khoâng
thích hôïp, khi baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc kieåm
toaùn coøn coù nhöõng sai soùt troïng yeáu.
 Ruûi ro kieåm toaùn goàm 3 boä phaän:
 Ruûi ro tieàm taøng
 Ruûi ro kieåm soaùt
 vaø Ruûi ro phaùt hieän.
2

Ruûi ro tieàm taøng (Inherent Risk – IR)


Ruûi ro tieàm taøng laø ruûi ro tieàm aån, voán coù
do khaû naêng töøng khoaûn muïc, töøng nghieäp vuï
trong baùo caùo taøi chính chöùa ñöïng sai soùt troïng
yeáu khi tính rieâng leû hoaëc goäp laïi, maëc duø coù
hay khoâng coù heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.

3

Ruûi ro kieåm soaùt (Control Risk – CR)


Ruûi ro kieåm soaùt “laø ruûi ro xaûy ra sai soùt
troïng yeáu trong töøng nghieäp vuï, töøng khoaûn
muïc trong baùo caùo taøi chính khi tính rieâng leû
hay tính goäp laïi maø heä thoáng keá toaùn vaø heä
thoáng kieåm soaùt noäi boä khoâng ngaên ngöøa heát
hoaëc khoâng phaùt hieän söûa chöõa kòp thôøi”

4

Ruûi ro phaùt hieän (Detection Risk – DR)


Ruûi ro phaùt hieän “laø ruûi ro maø kieåm toaùn
vieân vaø coâng ty kieåm toaùn khoâng phaùt hieän
ñöôïc caùc sai soùt, sai phaïm troïng yeáu, laøm aûnh
höôûng ñeán baùo caùo taøi chính”

5

Moái quan heä giöõa caùc loaïi ruûi ro
Ruûi ro kieåm soaùt
Cao
Ruûi ro tieàm
taøng

Trung
bình
Thaáp

Thaáp

Cao

Thaáp nhaát

Trung
bình

Thaáp

Trung
bình

Cao

Thaáp

Trung bình

Cao

Cao nhaát

Trung bình

6

Coâng thöùc
AR = IR x CR x DR
AR
DR = ---------------------IR x CR

7

...
1
Chương 2 (tieáp)
2.4. RUÛI RO KIEÅM TOAÙN (VSA 400)
Baát kyø cuoäc kieåm toaùn naøo cuõng coù nhöõng haïn
cheá tieàm taøng do:
Kieåm toaùn vieân chæ laáy maãu kieåm tra, khoâng kieåm
tra toøan boä;
Neáu kieåm tra toaøn boä cuõng khoâng chaéc chaén laø caùc
khoaûn ñaõ kieåm tra laø trung thöïc, chính xaùc;
Thu thaäp baèng chöùng chæ coù tính thuyeát phuïc chöù
khoâng nhaèm chöùng minh soá lieäu baùo caùo taøi cnh laø
tuyeät ñoái chính xaùc;
Caùc gian laän thöôøng khoù phaùt hieän hôn caùc sai soùt
……
Bài giảng Rủi ro kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Rủi ro kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Rủi ro kiểm toán (ThS. Nguyễn Văn Thịnh) 9 10 783