Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Rủi ro kiểm toán (TS. Trần Phước)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3137 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 2 (tieáp)
2.4 RUÛI RO KIEÅM TOAÙN (VSA 400)
Baát kyø cuoäc kieåm toaùn naøo cuõng coù nhöõng
haïn cheá tieàm taøng do:
 Kieåm toaùn vieân chæ laáy maãu kieåm tra, khoâng
kieåm tra toøan boä;
 Neáu kieåm tra toaøn boä cuõng khoâng chaéc chaén laø
caùc khoaûn ñaõ kieåm tra laø trung thöïc, chính xaùc;
 Thu thaäp baèng chöùng chæ coù tính thuyeát phuïc
chöù khoâng nhaèm chöùng minh soá lieäu baùo caùo taøi
chính laø tuyeät ñoái chính xaùc;
 Caùc gian laän thöôøng khoù phaùt hieän hôn caùc sai
soùt ……

1

2.3.1 Khaùi nieäm
 Ruûi ro kieåm toaùn laø ruûi ro do kieåm toaùn vieân
vaø coâng ty kieåm toaùn ñöa ra yù kieán nhaän xeùt
khoâng thích hôïp, khi baùo caùo taøi chính ñaõ ñöôïc
kieåm toaùn coøn coù nhöõng sai soùt troïng yeáu.
 Ruûi ro kieåm toaùn goàm 3 boä phaän: ruûi ro tieàm
taøng, ruûi ro kieåm soaùt vaø ruûi ro phaùt hieän.

2

Ruûi ro tieàm taøng (Inherent Risk – IR)


Ruûi ro tieàm taøng laø ruûi ro tieàm aån, voán coù
do khaû naêng töøng khoaûn muïc, töøng nghieäp vuï
trong baùo caùo taøi chính chöùa ñöïng sai soùt
troïng yeáu khi tính rieâng leû hoaëc goäp laïi, maëc
duø coù hay khoâng coù heä thoáng kieåm soaùt noäi
boä.

3

Ruûi ro kieåm soaùt (Control Risk – CR)


Ruûi ro kieåm soaùt “laø ruûi ro xaûy ra sai soùt
troïng yeáu trong töøng nghieäp vuï, töøng khoaûn
muïc trong baùo caùo taøi chính khi tính rieâng leû
hay tính goäp laïi maø heä thoáng keá toaùn vaø heä
thoáng kieåm soaùt noäi boä khoâng ngaên ngöøa heát
hoaëc khoâng phaùt hieän söõa chöõa kòp thôøi.

4

Ruûi ro phaùt hieän (Detection Risk – DR)


Ruûi ro phaùt hieän “laø ruûi ro maø kieåm toaùn
vieân vaø coâng ty kieåm toaùn khoâng phaùt hieän
ñöôïc caùc sai soùt, sai phaïm troïng yeáu, laøm aûnh
höôûng ñeán baùo caùo taøi chính”

5

Moái quan heä giöõa caùc loaïi ruûi ro
Ruûi ro kieåm soaùt
Cao
Ruûi ro tieàm
taøng

Trung
bình
Thaáp

Thaáp

Cao

Thaáp nhaát

Trung bình

Trung
bình

Thaáp

Trung
bình

Cao

Thaáp

Trung bình

Cao

Cao nhaát
6

Coâng thöùc
AR = IR x CR x DR
AR
DR = ---------------------IR x CR

7

8

...
1
Chương 2 (tieáp)
2.4 RUÛI RO KIEÅM TOAÙN (VSA 400)
Baát kyø cuoäc kieåm toaùn naøo cuõng coù nhöõng
haïn cheá tieàm taøng do:
Kieåm toaùn vieân chæ laáy maãu kieåm tra, khoâng
kieåm tra toøan boä;
Neáu kieåm tra toaøn boä cuõng khoâng chaéc chaén laø
caùc khoaûn ñaõ kieåm tra laø trung thöïc, chính xaùc;
Thu thaäp baèng chöùng chæ c tính thuyeát phuïc
chöù khoâng nhaèm chöùng minh soá lieäu baùo caùo taøi
chính laø tuyeät ñoái chính xaùc;
Caùc gian laän thöôøng khphaùt hieän hôn caùc sai
soùt ……
Bài giảng Rủi ro kiểm toán (TS. Trần Phước) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Rủi ro kiểm toán (TS. Trần Phước) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng Rủi ro kiểm toán (TS. Trần Phước) 9 10 595