Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thực hiện kiểm toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1666 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 4; QUY TRÌNH KI M TOÁN BCTC

4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn
n

CHƯƠNG 4
QUY TRÌNH KI M TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TT)

Là giai đo n KTV đ n đơn v đư c ki m
toán đ thu th p b ng ch ng đ y đ và
thích h p nh m ch ng minh ý ki n và
nh n xét c a mình.

1

2

4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn

4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn
N I DUNG (tt)

N I DUNG

- Ghi nh n hi n tr ng ho t đ ng, tình hình s li u
- Phân tích, đánh giá HTKSNB

- Th o lu n, bàn b c k t qu ki m toán và thông

- Th c hi n nh ng th nghi m ki m soát c th

nh t ý ki n v i các nhà qu n lý đơn v đư c
ki m toán

- Xác đ nh CR (đ tin c y c a HTKSNB)
- Th nghi m s li u: nghi p v , chi ti t s dư TK
- Thu th p b ng ch ng ki m toán

3

4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn (tt)
n
n
n

- Ghi chép các bư c ki m toán, b ng ch ng và các
d li u thành h sơ ki m toán

Đánh giá HT KSNB
Ki m toán BCTC
Phân tích đánh giá

- L p d th o báo cáo ki m toán b ph n và t ng
h p b n d th o báo cáo ki m toán t ng th 4

4.2.1 Đánh giá H th ng KSNB
n

n

5

HTKSNB là các quy đ nh và th t c ki m soát
do đơn v đư c ki m toán xây d ng và áp
d ng nh m đ m báo cho đơn v tuân th
pháp lu t và các quy đ nh đ ki m tra, ki m
soát, ngăn ng a và phát hi n gian l n, sai
sót, đ l p báo cáo tài chính trung th c và
h p lý, nh m b o v , qu n lý và s d ng hi u
qu tài s n c a đơn v .
G m: Môi trư ng ki m soát, h th ng k toán
và th t c ki m soát
6

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 4; QUY TRÌNH KI M TOÁN BCTC

4.2.1.1 M c đích c a vi c đánh giá
n

n
n

Đánh giá đư c đi m m nh, y u c a h
th ng ki m soát n i b
Đánh giá sơ b v r i ro ki m soát
Xác đ nh phương hư ng và ph m vi
ki m tra, thi t k các th t c ki m toán,
d ki n th i gian và l c lư ng nhân s
c n thi t trong k ho ch và chương
trình ki m toán

4.2.1.2 Phương pháp đánh giá
h th ng KSNB: phân đo n
Phân đo n theo kho n m c: d th c hi n nhưng h n
ch : xem xét các s dư tài kho n tách r i nhau
n Phân đo n theo các chu trình nghi p v : Chu trình
nghi p v là các chính sách, th t c ki m soát liên
quan đ n 1 nhóm nghi p v
Ví d :
+Chu trình tài chính: góp v n, vay ti n, tài tr
+ Chu trình v n b ng ti n: th t c liên quan v n b ng
ti n m t, TGNH
+ Chu trình tiêu th , Chu trình mua hàng, chu trình ti n
lương
n

7

4.2.1.3 Trình t nghiên c u
đánh giá ki m soát n i b
a.
b.
c.

8

a. Tìm hi u KSNB

Tìm hi u KSNB
Đ...
KHOA K TOÁN KIM TN
CHƯƠNG 4; QUY TRÌNH KIM TN BCTC
1
1
CHƯƠNG 4
QUY TRÌNH KIM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TT)
2
n
giai đon KTV đến đơn v đưc kim
toán đ thu thp bng chng đy đ
thích hp nhm chng minh ý kiến và
nhn xét ca mình.
4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn
3
NI DUNG
- Ghi nhn hin trng hot đng, tình hình s liu
- Phân tích, đánh giá HTKSNB
- Thc hin nhng th nghim kim soát c th
- Xác đnh CR (đ tin cy ca HTKSNB)
- Th nghim s liu: nghip v, chi tiết s dư TK
- Thu thp bng chng kim toán
4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn
4
NI DUNG (tt)
- Ghi chép các c kim toán, bng chng các
d liu thành h kim toán
- Tho lun, bàn bc kết qu kim toán thông
nht ý kiến vi các nhà qun đơn v đưc
kim toán
- Lp d tho báo cáo kim toán b phn tng
hp bn d tho báo cáo kim toán tng th
4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn
5
n
Đánh giá HT KSNB
n
Kim toán BCTC
n
Phân tích đánh giá
4.2 Thöïc hieän kieåm toaùn (tt)
6
4.2.1 Đánh giá H thng KSNB
n
HTKSNB là các quy đnh và th tc kim soát
do đơn v đưc kim toán xây dng và áp
dng nhm đm báo cho đơn v tuân th
pháp lut và các quy đnh đ kim tra, kim
soát, ngăn nga và phát hin gian ln, sai
sót, đ lp báo cáo tài chính trung thc và
hp lý, nhm bo v, qun lý và s dng hiu
qu tài sn ca đơn v.
n
Gm: Môi trưng kim soát, h thng kế toán
th tc kim soát
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Thực hiện kiểm toán - Trang 2
Bài giảng Thực hiện kiểm toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài giảng Thực hiện kiểm toán 9 10 775