Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 2:
TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY VAØ MOÂ HÌNH KEÁ TOAÙN
TRONG DOANH NGHIEÄP
Muïc tieâu:
– Toå chöùc boä maùy keá toaùn.
– Moâ hình keá toaùn.
– Sô löôïc heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.

2.1. CAÙC BOÄ PHAÄN KEÁ TOAÙN TRONG
DOANH NGHIEÄP
Cô caáu toå chöùc boä maùy keá toaùn bao goàm caùc boä phaän:
+Boä phaän keá toaùn lao ñoäng tieàn löông;
+Boä phaän keá toaùn vaät tö/haøng hoùa vaø coâng nôï phaûi
traû;
+Boä phaän keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh
saûn phaåm;
+Boä phaän keá toaùn baùn haøng vaø coâng nôï phaûi thu;
+Boä phaän keá toaùn thanh toaùn;
+Boä phaän keá toaùn toång hôïp
+…

2.1 TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN
2.2.1. Ñoái vôùi doanh nghieäp coù quy moâ lôùn:
Sô ñoà 2.1: Toå chöùc boä maùy keá toaùn trong doanh nghieäp coù quy moâ lôùn
Tröôûng phoøng Keá toaùn taøi chính
hay Giaùm ñoác taøi chính
Phoù Tröôûng phoøng

Boä phaän Keá toaùn taøi chính

Boä phaän Keá toaùn quaûn trò

Toå KT toång hôïp

Toå KT döï toaùn

Toå KT vaät tö/haøng hoùa

Toå KT chi phí

Toå KT baùn haøng

Toå phaân tích

Toå KT taøi saûn

Toå KT döï aùn

…

…

2.2.2 Ñoái vôùi doanh nghieäp coù quy moâ nhoû vaø vöøa
Sô ñoà 2.2: Toå chöùc boä maùy keá toaùn trong doanh nghieäp coù quy
moâ nhoû vaø vöøa
Keá toaùn tröôûng
hay phuï traùch keá toaùn
Keá toaùn toång hôïp

Keá toaùn
vaät tö vaø
caùc
khoaûn nôï
phaûi traû

Keá toaùn
baùn haøng
vaø caùc
khoaûn nôï
phaûi thu

Keá toaùn
chi phí

Keá toaùn
thanh
toaùn
…

2.3. CAÙC MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ
TOAÙN

Moâ hình toå chöùc ñöôïc ñònh höôùng theo 3 daïng:
– Toå chöùc keá toaùn taäp trung.
– Toå chöùc keá toaùn phaân taùn.
– Toå chöùc keá toaùn vöøa taäp trung vöøa phaân
phaân taùn.

Sô ñoà 2.3: Moâ hình toå chöùc keá toaùn taäp trung
Ñôn vò keá toaùn
…

Ñôn vò tröïc thuoäc
haïch toaùn phuï thuoäc

…
Ñôn vò tröïc thuoäc
haïch toaùn phuï thuoäc

–Öu ñieåm:
+ Goïn nheï.
+ Xöû lyù, cung caáp thoâng tin nhanh.
+ Tieát kieäm.
–Nhöôïc ñieåm:
+ Chæ phaùt huy trong ñieàu kieän DN saûn xuaát vaø quaûn lyù
mang tính taäp trung.
+ Cô sôû vaät chaát ñöôïc trang bò ñaày ñuû, hieän ñaïi.

Sô ñoà 2.4: Moâ hình toå chöùc keá toaùn phaân taùn
Ñôn vò keá toaùn
…

Ñôn vò tröïc thuoäc
haïch toaùn ñoäc laäp

Ñôn vò tröïc thuoäc
haïch toaùn ñoäc laäp

…

–Öu ñieåm:
+Ñaùp öùng nhu caàu thoâng tin taïi ñôn vò noäi boä.
+Phuø hôïp vôùi DN coù quy moâ lôùn.
–Nhöôïc ñieåm:
+Boä maùy keá toaùn coàng keành, toán keùm vaø choàng cheùo.

Sô ñoà 2.5: Moâ hình toå chöùc keá toaùn vöøa taäp trung
vöøa phaân taùn
Ñôn vò keá toaùn

…

Ñôn vò trö...
Chöông 2:
TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY VAØ MOÂ HÌNH KEÁ TOAÙN
TRONG DOANH NGHIEÄP
Muïc tieâu:
Toå chöùc boä maùy keá toaùn.
Moâ hình keá toaùn.
Sô löôïc heä thoáng kieåm soaùt noäi boä.
Bài giảng Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài giảng Tổ chức bộ máy và mô hình kế toán trong doanh nghiệp 9 10 904