Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tổng quan về kiểm toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2097 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN

CHƯƠNG 1: T NG QUAN KI M TOÁN
Ví d
• - Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2010 cuûa
Coâng ty Coå phaàn Huøng Vöông ñeå coâng boá
cho caùc coå ñoâng
• - Cô quan thueá duyeät quyeát toaùn thueá naêm
2010 cuûa coâng ty TNHH Nam Long
• - Kieåm toaùn Ngaân saùch tænh Khaùnh Hoøa naêm
2010
• - Kieåm tra vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa Chi
nhaùnh TPHCM, Coâng ty Hieäp Long, ñeå tìm
giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng

Toång quan veà
KIEÅM TOAÙN

ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

1

2

Noäi dung
•
•
•
•
•

1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn

1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
1.2 Ñoái töôïng cuûa kieåm toaùn
1.3 Caùc loaïi kieåm toaùn
1.4 Doanh nghieäp kieåm toaùn
1.5 Chuaån möïc kieåm toaùn vaø đ o đ c
ngh nghi p

Boä
phaän
Keá
toaùn

Nhaø quaûn lyù: ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït
ñoäng SXKD, hoaïch ñònh phöông höôùng
phaùt trieån DN …
BCTC
vaø
Baùo caùo
khaùc

Cô quan nhaø nöôùc: xem xeùt vieäc tuaân
thuû phaùp luaät, quaûn lyù vaø ñieàu tieát vó
moâ neàn kinh teá ...
Ngöôøi thöù 3: caân ñoái ruûi ro vaø lôïi
nhuaän ⇒ q.ñònh ñaàu tö, cho vay, chính
saùch baùn chòu ...

=> Ñoøi hoûi soá lieäu BCTC phaûi thaät trung thöïc, ñaûm baûo ñoä tin
caäy cao
3

Caùc thoâng tin
caàn kieåm tra

Thu thaäp &
Ñaùnh giaù
Baèng chöùng

Söï phuø hôïp

4

1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn

1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
Caùc KTV
Ñuû naêng löïc
Ñoäc laäp

=> HO T Đ NG KI M TOÁN

- Kieåm toaùn vieân (NĐ 105/2004/NĐ-CP) Caâu hoûi
9_trang 46)
Lyù lòch roõ raøng, phaåm chaát ñaïo ñöùc ngheà nghieäp
trung thöïc, lieâm khieát
Coù chuyeân moân: cöû nhaân Kinh teá - Taøi chính - Ngaân
haøng, Keá toaùn - Kieåm toaùn
Kinh nghieäm: 5 naêm taøi chính - keá toaùn, 4 naêm trôï
lyù kieåm toaùn
Ñaït kyø thi chöùng chæ KTV: 8 moân thi: Phaùp luaät
kinh teá; Taøi chính; Tieàn t - Tín duïng; Keá toaùn;
Kieåm toaùn; Phaân tích hoaït ñoäng taøi chính; Tin hoïc
(B); Ngoaïi ngöõ (C)
Laøm vieäc taïi moät coâng ty kieåm toaùn vaø ñaêng kyù
haønh ngheà kieåm toaùn

Baùo
caùo

Caùc tieâu chuaån
ñöôïc thieát laäp

5

6

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN

CHƯƠNG 1: T NG QUAN KI M TOÁN
1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn

1.2 Ñoái töôïng kieåm toaùn
• * Ñoái töôïng cuûa kieåm toaùn laø caùc thoâng
tin:
• - coù theå ñònh löôïng
• - coù theå kieåm tra ñöôïc
• - caùc chuaån möïc keá toaùn, kieåm toaùn

• Kieåm toaùn laø vieäc thu...
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
CHƯƠNG 1: TNG QUAN KIM TOÁN
1
1
Toång quan veà
KIEÅM TOAÙN
ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
2
Ví d
- Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2010 cuûa
Coâng ty Coå phaàn Huøng Vöông ñeå coâng boá
cho caùc coå ñoâng
- Cô quan thueá duyeät quyeát toaùn thueá naêm
2010 cuûa coâng ty TNHH Nam Long
- Kieåm toaùn Ngaân saùch tænh Khaùnh Hoøa naêm
2010
- Kieåm tra vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa Chi
nhaùnh TPHCM, Coâng ty Hieäp Long, ñeå tìm
giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng
3
Noäi dung
1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
1.2 Ñoái töôïng cuûa kieåm toaùn
1.3 Caùc loaïi kieåm toaùn
1.4 Doanh nghieäp kieåm toaùn
1.5 Chuaån möïc kieåm toaùn vaø
đo đc
ngh nghip
4
1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
BCTC
vaø
Baùo caùo
khaùc
Boä
phaän
Keá
toaùn
Nhaø quaûn lyù: ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït
ñoäng SXKD, hoaïch ñònh phöông höôùng
phaùt trieån DN …
Cô quan nhaø nöôùc: xem xeùt vieäc tuaân
thuû phaùp luaät, quaûn lyù vaø ñieàu tieát
moâ neàn kinh teá ...
Ngöôøi thöù 3: caân ñoái ruûi ro vaø lôïi
nhuaän q.ñònh ñaàu tö, cho vay, chính
saùch baùn chòu ...
=> Ñoøi hoûi soá lieäu BCTC phaûi thaät trung thöïc, ñaûm baûo ñoä tin
caäy cao
=> HOT ĐNG KIM TOÁN
5
1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
Caùc thoâng tin
caàn kieåm tra
Söï phuø hôïp
Baùo
caùo
Thu thaäp &
Ñaùnh giaù
Baèng chöùng
Caùc KTV
Ñuû naêng löïc
Ñoäc laäp
Caùc tieâu chuaån
ñöôïc thieát laäp
6
1.1 Khaùi nieäm kieåm toaùn
- Kieåm toaùn vieân (NĐ 105/2004/NĐ-CP) Caâu hoûi
9_trang 46)
Lyù ch roõ raøng, phaåm chaát ñaïo ñöùc ngheà nghieäp
trung thöïc, lieâm khieát
Coù chuyeân moân: cöû nhaân Kinh teá - Taøi chính - Ngaân
haøng, Keá toaùn - Kieåm toaùn
Kinh nghieäm: 5 naêm taøi chính - keá toaùn, 4 naêm trôï
lyù kieåm toaùn
Ñaït kyø thi chöùng chæ KTV: 8 moân thi: Phaùp luaät
kinh teá; Taøi chính; Tieàn t
- Tín duïng; Keá toaùn;
Kieåm toaùn; Phaân tích hoaït ñoäng taøi chính; Tin hoïc
(B); Ngoaïi ngöõ (C)
Laøm vieäc taïi moät coâng ty kieåm toaùn vaø ñaêng kyù
haønh ngheà kieåm toaùn
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Tổng quan về kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tổng quan về kiểm toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài giảng Tổng quan về kiểm toán 9 10 751