Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Trọng yếu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KHOA K TOÁN KI M TOÁN
CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NI M CƠ B N S D NG TRONG KI M TOÁN
Chương 2 (tieáp)
2.3 TROÏNG YEÁU _ VSA 200

2.3.1 Khaùi nieäm

KEÁ TOAÙN
KIEÅM TOAÙN
o Khi söï trình baøy sai hay n KTV baûo ñaûm BCTC khoâng coù
thieáu soùt seõ gaây aûnh
nhöõng sai leäch troïng yeáu.
höôûng ñeán quyeát ñònh
n T/Y ñöôïc xaùc ñònh treân hai cô sôû
cuûa ngöôøi söû duïng baùo
o Ñònh löôïng: troïng yeáu ñöôïc söû
caùo taøi chính.
duïng nhö soá tieàn sai leäch toái ña
coù theå chaáp nhaän ñöôïc cuûa BCTC
o Möùc troïng yeáu phuï thuoäc
o Ñònh tính: troïng yeáu ñöôïc söû
vaøo ñoä lôùn hay tính chaát
duïng ñeå ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa
cuûa khoaûn muïc hay sai
caùc sai soùt, gian laän ñeán ngöôøi
soùt ñöôïc xeùt ñoaùn trong
ñoïc beân caïnh khía caïnh ñònh
töøng tröôøng hôïp cuï theå.
löôïng.
1
(Chuaån möïc chung)

o Troïng yeáu laø thuaät ngöõ duøng ñeå theå hieän taàm
quan troïng cuûa m t thoâng tin trong baùo caùo taøi
chính.Thoâng tin ñöôïc coi laø troïng yeáu nghóa laø
neáu thieáu thoâng tin ñoù hay thoâng tin khoâng
chính xaùc seõ aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán ngöôøi
söû duïng baùo caùo taøi chính.

2

YÙ nghóa

Ñònh löôïng:

o Vieäc xaùc ñònh tính troïng yeáu mang tính xeùt
ñoaùn ngheà nghieäp (chuû yeáu laø kinh nghieäm
cuûa kieåm toaùn vieân) vaø tính troïng yeáu ñöôïc
xem xeùt treân caû 02 tieâu chuaån: ñònh löôïng (soá
tieàn cuï theå) vaø ñònh tính (tính chaát cuûa thoâng
tin).

o Kieåm toaùn vieân coù theå söû duïng moät con soá
tuyeät ñoái ñeå ñaùnh giaù tính troïng yeáu, tuy
nhieân vaán ñeàn naøy caàn xem xeùt, vì 100.000
USD laø troïng yeáu ñoái vôùi nhöõng coâng ty coù
quy moâ nhoû, nhöng ñoái vôùi caùc coâng ty coù quy
moâ lôùn vôùiù soá soá voán haøng traêm trieäu USD thì
laø moät con soá nhoû, khoâng quan troïng.

3

4

2.3.2 Caùc böôùc trong quaù trình vaän duïng
khaùi nieäm troïng yeáu

Ñònh tính:
o Laø vieäc xem xeùt baûn chaát cuûa vaán ñeà, coù nhöõng
tröôøng hôïp, tuy giaù trò thaáp do baûn chaát cuûa sai phaïm
vaãn coù theå xem laø troïng yeáu.
o Moät soá tröôøng hôïp veà ñònh tính coù theå xem xeùt laø
troïng yeáu:
- Sai phaïm coù taùc ñoäng daây chuyeàn, aûnh höôûng
nghieâm troïng ñeán baùo caùo taøi chính: nhö caùc khoaûn
chi baát hôïp phaùp, aûnh höôûng ñeán coâng nôï, taøi saûn,
keát quaû kinh doanh.
- Söï moâ taû khoâng chính xaùc veà chính saùch keá toaùn
cuûa ñôn vò, laøm cho ngöôøi ñoïc hieåu sai veà baûn chaát
cuûa caùc thoâng tin nhö thay...
1
KHOA K TOÁN KIM TOÁN
CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIM CƠ BN S DNG TRONG KIM TOÁN
1
Chương 2 (tieáp)
2.3 TROÏNG YEÁU _ VSA 200
KEÁ TOAÙN
o Khi söï trình baøy sai hay
thieáu soùt seõ gaây aûnh
höôûng ñeán quyeát ñònh
cuûa ngöôøi söû duïng baùo
caùo taøi chính.
o Möùc troïng yeáu phuï thuoäc
vaøo ñoä lôùn hay tính chaát
cuûa khoaûn muïc hay sai
soùt ñöôïc xeùt ñoaùn trong
töøng tröôøng hôïp cuï theå.
(Chuaån möïc chung)
KIEÅM TOAÙN
n KTV baûo ñaûm BCTC khoâng coù
nhöõng sai leäch troïng yeáu.
n T/Y ñöôïc xaùc ñònh treân hai cô sôû
o Ñònh ôïng: troïng yeáu ñöôïc söû
duïng nhö soá tieàn sai leäch toái ña
coù theå chaáp nhaän ñöôïc cuûa BCTC
o Ñònh nh: troïng yeáu ñöôïc söû
duïng ñeå ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa
caùc sai soùt, gian laän ñeán ngöôøi
ñoïc beân caïnh khía caïnh ñònh
löôïng.
2
2.3.1 Khaùi nieäm
o Troïng yeáu laø thuaät ngöõ duøng ñeå theå hieän taàm
quan troïng cuûa m
t thoâng tin trong baùo caùo taøi
chính.Thoâng tin ñöôïc coi laø troïng yeáu nghóa laø
neáu thieáu thoâng tin ñoù hay thoâng tin khoâng
chính xaùc seõ aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán ngöôøi
söû duïng baùo caùo taøi chính.
3
nghóa
o Vieäc xaùc ñònh tính troïng yeáu mang tính xeùt
ñoaùn ngheà nghieäp (chuû yeáu laø kinh nghieäm
cuûa kieåm toaùn vieân) vaø tính troïng yeáu ñöôïc
xem xeùt treân caû 02 tieâu chuaån: ñònh löôïng
(soá
tieàn cuï theå) vaø ñònh tính
(tính chaát cuûa thoâng
tin).
4
Ñònh löôïng:
o Kieåm toaùn vieân coù theå söû duïng moät con soá
tuyeät ñoái ñeå ñaùnh giaù tính troïng yeáu, tuy
nhieân vaán ñeàn naøy caàn xem xeùt, vì 100.000
USD laø trng yeáu ñoái vôùi nhöõng coâng ty coù
quy moâ nhoû, nhöng ñoái vôùi caùc coâng ty coù quy
moâ lôùn vôùiù soá soá voán haøng traêm trieäu USD thì
laø moät con soá nhoû, khoâng quan troïng.
5
Ñònh tính:
o Laø vieäc xem xeùt baûn chaát cuûa vaán ñeà, coù nhöõng
tröôøng hôïp, tuy giaù trò thaáp do baûn chaát cuûa sai phaïm
vaãn coù theå xem laø troïng yeáu.
o Moät soá tröôøng hôïp veà ñònh tính coù theå xem xeùt laø
troïng yeáu:
- Sai phaïm coù taùc ñoäng daây chuyeàn, aûnh höôûng
nghieâm troïng ñeán baùo caùo taøi chính: nhö caùc khoaûn
chi baát hôïp phaùp, aûnh höôûng ñeán coâng nôï, taøi saûn,
keát quaû kinh doanh.
- Söï moâ taû khoâng chính xaùc veà chính saùch keá toaùn
cuûa ñôn vò, laøm cho ngöôøi ñoïc hieåu sai veà baûn chaát
cuûa caùc thoâng tin nhö thay ñoåi caùch tính khaáu hao
nhöng khoâng khai baùo.
6
2.3.2 Caùc böôùc trong quaù trình vaän duïng
khaùi nieäm troïng yeáu
Öôùc löôïng sô boä veà tính troïng yeáu
Phaân boå öôùc löôïng ban ñaàu veà tính troïng yeáu cho caùc
boä phaän, khoaûn muïc
Öôùc tính sai soùt trong töøng boä phaän
Öôùc tính möùc sai leäch toång hôïp treân baùo caùo taøi chính
Tuøy theo keát quaû so saùnh ñöa ra keát luaän veà baùo caùo taøi
chính
Böôùc 1
Böôùc 2
Böôùc 3
Böôùc 4
Böôùc 5
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Trọng yếu - Trang 2
Bài giảng Trọng yếu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài giảng Trọng yếu 9 10 750