Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 6069 lần   |   Lượt tải: 39 lần
BÀI SỐ 1:

Tại 1 đơn vị HCSN có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
(1)Rút dự tóan chi hoạt động nhập quỹ tiền mặt
10.000.000
Nợ TK 111: 10.000.000
Có TK 46121: 10.000.000

(2)Chi tiền mặt mua CCDC dùng cho hoạt động HCSN, giá mua 800.000, thuế GTGT
10%
Nợ TK 153 : 800.000
Có TK 111: 800.000

(3)Chi tiền mặt trả tiền dịch vụ dùng cho hoạt động HCSN 550.000 (đã bao gồm thuế
GTGT 10%)
Nợ TK 66121 : 550.000
Có TK 111: 550.000

(4)Rút tiền gửi kho bạc về nhập quỹ tiền mặt 4.000.000
Nợ TK 111 : 4.000.000
Có TK 112: 4.000.000

(5)Chi tiền mặt tạm ứng cho CCVC đi công tác 1.000.000
Nợ TK 312 : 1.000.000
Có TK 111: 1.000.000

(6)Chi tiền mặt trả lương cho CNV 3.000.000
Nợ TK 334 : 3.000.000
Có TK 111: 3.000.000

(7)Thu phí bằng tiền mặt

18.000.000

Nợ TK 111 : 18.000.000
Có TK 5111: 18.000.000

(8)Chi tiền mặt nộp vào NS tại KBNN 18.000.000, chưa nhận được giấy báo. Sau đó
đã nhận được giấy báo của KBNN.
a) Chi tiền mặt nộp vào NS tại KBNN 18.000.000, chưa nhận được giấy báo.
Nợ TK 113: 18.000.000
Có TK 111: 18.000.000
b) đã nhận được giấy báo của KBNN.
Nợ TK 3332 : 18.000.000
Có TK 111: 18.000.000

(9)Chi tiền mặt để mua 01 TSCĐ HH dùng cho hoạt động HCSN có giá mua là
10.000.000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 200.000
(hoạt động kinh doanh tách thuế TK 3331; hoạt đồng HCSN gọp thuế vào TSCĐ luôn)
a) ghi tăng TSCĐ
Nợ TK 211: 112.000.000 (giá mua + thuế 10% + phí vận chuyển)
Có TK 111: 112.000.000
b) Tăng
Nợ TK 66121: 112.000.000
Có TK 466: 112.000.000
(10)Chi tiền mặt trả tiền sũa chữa nhỏ TSCĐ dùng cho hoạt động HCSN là 80.000
Nợ TK 66121: 80.000
Có TK 111: 80.000
Yêu cầu: Định khỏan và ghi vào tài khỏan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên

BÀI SỐ 2:

Tại 1 đơn vị HCSN có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
(1)Rút kinh phí hoạt động nhập quỹ tiền mặt
15.000.000
Nợ TK 111: 15.000.000
Có TK 46121: 15.000.000
(2)Chi tiền mặt để tạm ứng cho CNV 2.000.000
Nợ TK 312: 2.000.000
Có TK 111: 2.000.000
(3)Nhập kho vật liệu và CCDC dùng cho hoạt động HCSN, đã trả bằng tiền mặt:
-Vật liệu có giá mua
5.000.000, thuế GTGT 10%
-CCDC có giá mua
1.000.000, thuế GTGT 10%
-Tiền vận chuyển số vật liệu và CCDC này là 220.000 đã bao gồm thuế GTGT 10%
a) Mua Vật liệu
Nợ TK 152: 5.500.000 (giá + thuế 10%)
Có TK 111: 5.500.000
b) Mua CCDC
Nợ TK 153: 1.100.000 (giá + thuế 10%)
Có TK 111: 1.100.000
c) Vận chuyển (chi phí phát sinh)
Nợ TK 66121: 220.000
Có TK 111: 220.000
(4)Chi tiền mặt trả lương cho CNV 3.000.000
Nợ TK 334: 3.000.000
Có TK 111: 3.000.000
(5)Thu hoạt động s...
BÀI SỐ 1:
Tại 1 đơn vị HCSN có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
(1)Rút dự tóan chi hoạt động nhập quỹ tiền mặt 10.000.000
Nợ TK 111: 10.000.000
Có TK 46121: 10.000.000
(2)Chi tiền mặt mua CCDC dùng cho hoạt động HCSN, giá mua 800.000, thuế GTGT
10%
Nợ TK 153 : 800.000
Có TK 111: 800.000
(3)Chi tiền mặt trả tiền dịch vụ dùng cho hoạt động HCSN 550.000 (đã bao gồm thuế
GTGT 10%)
Nợ TK 66121 : 550.000
Có TK 111: 550.000
(4)Rút tiền gửi kho bạc về nhập quỹ tiền mặt 4.000.000
Nợ TK 111 : 4.000.000
Có TK 112: 4.000.000
(5)Chi tiền mặt tạm ứng cho CCVC đi công tác 1.000.000
Nợ TK 312 : 1.000.000
Có TK 111: 1.000.000
(6)Chi tiền mặt trả lương cho CNV 3.000.000
Nợ TK 334 : 3.000.000
Có TK 111: 3.000.000
(7)Thu phí bằng tiền mặt 18.000.000
Nợ TK 111 : 18.000.000
Có TK 5111: 18.000.000
(8)Chi tiền mặt nộp vào NS tại KBNN 18.000.000, chưa nhận được giấy báo. Sau đó
đã nhận được giấy báo của KBNN.
a) Chi tiền mặt nộp vào NS tại KBNN 18.000.000, chưa nhận được giấy báo.
Nợ TK 113: 18.000.000
Có TK 111: 18.000.000
b) đã nhận được giấy báo của KBNN.
Nợ TK 3332 : 18.000.000
Có TK 111: 18.000.000
(9)Chi tiền mặt đ mua 01 TSCĐ HH dùng cho hoạt động HCSN giá mua
10.000.000, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 200.000
(hoạt động kinh doanh tách thuế TK 3331; hoạt đồng HCSN gọp thuế vào TSCĐ luôn)
a) ghi tăng TSCĐ
Nợ TK 211: 112.000.000 (giá mua + thuế 10% + phí vận chuyển)
Có TK 111: 112.000.000
b) Tăng
Nợ TK 66121: 112.000.000
Có TK 466: 112.000.000
(10)Chi tiền mặt trả tiền sũa chữa nhỏ TSCĐ dùng cho hoạt động HCSN là 80.000
Nợ TK 66121: 80.000
Có TK 111: 80.000
Yêu cầu: Định khỏan và ghi vào tài khỏan các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 9 10 908