Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2400 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

TÀI LIỆU ÔN TẬP
MÔN: KẾ TOÁN CHI PHÍ – HK2 (2013-2014)
Hệ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận, thời gian thi: 90 phút
(SV được sử dụng bảng HTTK)
Chương 1- Tổng quan về kế toán chi phí.
1.1 Phân loại chi phí – giá thành SP
- Phân loại chi phí
- Giá thành sản phẩm
1.2 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP
- Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành.
- Kỳ hạn tính giá thành sản xuất sản phẩm.
- Kết cấu giá thành sản xuất sản phẩm.
- Trình tự kế toán CPSX và tính giá thành SX sản phẩm.
Chương 2- Kế toán chi phí SX và tính giá thành (Z) sản phẩm theo chi phí thực tế
2.1 Tập hợp chi phí trực tiếp phát sinh.
2.2 Kế toán chi phí sản xuất phụ.
2.3 Kế toán các khoản giảm chi phí sản xuất.
2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất - Đánh giá sản phẩm dở dang - Tính giá thành sản xuất sản phẩm.
a) Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
b) Đánh giá sản phẩm dở dang.
(Theo chi phí NVL trực tiếp, sản lượng hoàn thành tương đương, chi phí định mức)
c) Tính giá thành sản xuất sản phẩm
(PP giản đơn, hệ số, tỉ lệ, loại trừ sản phẩm phụ, phân bước, hoạt động SX phụ có/không cung cấp lao vụ
lẫn nhau)
Chương 3- Kế toán chi phí SX và tính Z SP theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính
3.1 Kế toán chi phí SX và tính Z theo đơn đặt hàng.
3.2 Kế toán chi phí SX và tính Z SP của qui trình SX theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính
3.3 Kế toán chi phí SX và tính Z SP theo qui trình SX
(L ưu ý: sản lượng hoàn thành tương đương theo 2 phương pháp trung bình và FIFO)
Chương 4- Kế toán chi phí sản xuất và tính Z SP theo chi phí định mức (chỉ tham khảo)
4.1 Tổng quan về chi phí SX định mức và Z định mức
4.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính Z theo chi phí định mức.

BÀI TẬP
Bài 1
Công ty ABC có 2 bộ phận sản xuất phụ là phân xưởng điện và phân xưởng sửa chữa, tính thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Tài liệu về chi phí
sản xuất của 2 phân xưởng trong tháng 9 năm 2xxx như sau:
I.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ :

Phân xưởng sửa chữa : 800 ngàn đồng.
II.

Tập hợp chi phí sản xuất trong kỳ:
Đơn vị tính: ngàn đồng
PX điện

PX sửa chữa

Trực tiếp

Quản lý

Trực tiếp

Quản lý

3.000

100

5.200

150

Giá TTế Ccụ xuất dùng

-

-

-

-

2. loại phân bổ 1 lần

-

200

-

-

3. loại phân bổ 2 lần

-

300

-

500

720

240

1.200

240

5. Khấu hao TSCĐ

-

1.000

-

1.700

6. Dịch vụ thuê ngoài

-

20...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
TÀI LIỆU ÔN TẬP
MÔN: KẾ TOÁN CHI PHÍ – HK2 (2013-2014)
Hệ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận, thời gian thi: 90 phút
(SV được sử dụng bảng HTTK)
Chương 1- Tổng quan về kế toán chi phí.
1.1 Phân loại chi phí – giá thành SP
- Phân loại chi phí
- Giá thành sản phẩm
1.2 Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP
- Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành.
- Kỳ hạn tính giá thành sản xuất sản phẩm.
- Kết cấu giá thành sản xuất sản phẩm.
- Trình tự kế toán CPSX và tính giá thành SX sản phẩm.
Chương 2- Kế toán chi phí SX và tính giá thành (Z) sản phẩm theo chi phí thực tế
2.1 Tập hợp chi phí trực tiếp phát sinh.
2.2 Kế toán chi phí sản xuất phụ.
2.3 Kế toán các khoản giảm chi phí sản xuất.
2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất - Đánh giá sản phẩm dở dang - Tính giá thành sản xuất sản phẩm.
a) Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất.
b) Đánh giá sản phẩm dở dang.
(Theo chi phí NVL trực tiếp, sản lượng hoàn thành tương đương, chi phí định mức)
c) Tính giá thành sản xuất sản phẩm
(PP giản đơn, hệ số, tỉ lệ, loại trừ sản phẩm phụ, phân bước, hoạt động SX phụ có/không cung cấp lao vụ
lẫn nhau)
Chương 3- Kế toán chi phí SX và tính Z SP theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính
3.1 Kế toán chi phí SX và tính Z theo đơn đặt hàng.
3.2 Kế toán chi phí SX và tính Z SP của qui trình SX theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính
3.3 Kế toán chi phí SX và tính Z SP theo qui trình SX
(L ưu ý: sản lượng hoàn thành tương đương theo 2 phương pháp trung bình và FIFO)
Chương 4- Kế toán chi phí sản xuất và tính Z SP theo chi phí định mức (chỉ tham khảo)
4.1 Tổng quan về chi phí SX định mức và Z định mức
4.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính Z theo chi phí định mức.
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ 9 10 838