Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kế Toán Chi Phí (Có lời giải)

Được đăng lên bởi banhbingo
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 3393 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ

-

-

BÀI 5: Công ty ABC tổ chức sản xuất gồm 2 bộ phận phục vụ là PX điện và PX sữa chữa, tính thuế VAT
theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Theo tài liệu
về chi phí của 2 PX trong tháng 9 như sau:
1) Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: PX sữa chữa 800.000đồng
2) Tập hợp CPSX trong kỳ:
PX điện
PX sữa chữa
Chi phí sản xuất
SXSP
Phục vụ qlý
SXSP
Phục vụ qlý
- Giá thực tế NVL xuất dung
3.000.000
100.000
5.200.000
150.000
- Giá thực tế CC xuất dùng
+ Loại phân bổ 1kỳ
200.000
+ Loại phân bổ 2kỳ
300.000
500.000
- Tiền lương phải trả
600.000
200.000
1.000.000
200.000
- Khấu hao TSCĐ
1.000.000
1.700.000
- DV mua ngoài
200.000
190.000
- CP khác bằng tiền
118.000
172.000
3) Kết quả sản xuất của từng phân xưởng:
PX điện: Thực hiện 12.000 kwh điện, trong đó dùng ở PX điên 600kwh, thắp sáng PXSC 1.400 Kwh, cung
cấp cho PXSX chính 5.000 Kwh, cung cấp cho bộ phận bán hàng 3.000 Kwh, cung cấp cho bộ phận quản lý
doanh nghiệp 2.000 Kwh.
PX sữa chữa: Thực hiện 440h công sữa chữa, trong đó sữa chữa MMTB ở PXSC 10h. sữa chữa MMTB ở
PX điện 30h, SC thường xuyên MMTB ở PXSX 100h, sữa chữa MMTB ở BPBH 200h, sữa chữa sản phẩm
bảo hành trong kỳ 80h, sữa chữa MMTB thường xuyên ở bộ phận QLDN20h, còn một số công việc sữa
chữa dở dang ước tính là 850.000 đồng
4) Cho biết định mức chi phí điện là 500đ/Kwh, SC 25.000đ/giờ công
Yêu cầu: Tính Z thực tế SP, dịch vụ cung cấp cho các bộ phận chức năng theo 2 trường hợp:
- Trường hợp PX phụ không cung cấp SP lẫn nhau
- Trường hợp PX phụ cung cấp SP lẫn nhau
BÀI LÀM:
a.Trường hợp PX phụ không cung cấp sản phẩm lẫn nhau
 Chọn phương pháp trực tiếp (đvt: 1.000đ)
PX Điện
PX sữa chữa
Nợ TK621
3.000
Nợ TK621
5.200
Có TK152
3.000
Có TK152
5.200
Nợ TK622
732
Nợ TK622
1.220
Có TK334
600
Có TK334
1.000
Có TK338
132
Có TK338
220
Nợ TK627
2.012
Nợ TK627
2.706
Có TK 152
100
Có TK 152
150
Có TK153
200
Có TK142
250
Có TK142
150
Có TK334
200
Có TK334
200
Có TK338
44
Có TK338
44
Có TK214
1.700
Có TK214
1.000
Có TK331
190
Có TK331
200
Có TK111
172
Có TK111
118
Kết chuyển
Kết chuyển
Nợ TK154
5.744
Nợ TK154
9.126
Có TK621
3.000
Có TK621
5.200

Có TK622
732
Có TK627
2.012
Chi phí sản xuất đơn vị của điện =
5.744
(12.000−600−1.400)

* 1.000 = 574,4đ/Kwh

Chi

Có TK622
1.220
Có TK627
2.706
phí sản xuất đơn

800+9.126−850
(440−10−30)

vị

của

SC

=

* 1.000 = 22,690 đ/giờ công

Nợ TK627
2.872.000
Nợ TK627
2.296.000
Nợ TK641
1.723.200
Nợ TK641
6.353.000
Nợ TK642
1.148.800
Nợ TK642
453.800
...
BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ
BÀI 5: Công ty ABC tổ chức sản xuất gồm 2 bộ phận phục vụ PX điện PX sữa chữa, tính thuế VAT
theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên. Theo tài liệu
về chi phí của 2 PX trong tháng 9 như sau:
1) Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: PX sữa chữa 800.000đồng
2) Tập hợp CPSX trong kỳ:
Chi phí sản xuất
PX điện PX sữa chữa
SXSP Phục vụ qlý SXSP Phục vụ qlý
- Giá thực tế NVL xuất dung
- Giá thực tế CC xuất dùng
+ Loại phân bổ 1kỳ
+ Loại phân bổ 2kỳ
- Tiền lương phải trả
- Khấu hao TSCĐ
- DV mua ngoài
- CP khác bằng tiền
3.000.000
-
-
-
600.000
-
-
-
100.000
-
200.000
300.000
200.000
1.000.000
200.000
118.000
5.200.000
-
-
-
1.000.000
-
-
-
150.000
-
-
500.000
200.000
1.700.000
190.000
172.000
3) Kết quả sản xuất của từng phân xưởng:
- PX điện: Thực hiện 12.000 kwh điện, trong đó dùng PX điên 600kwh, thắp sáng PXSC 1.400 Kwh, cung
cấp cho PXSX chính 5.000 Kwh, cung cấp cho bộ phận bán hàng 3.000 Kwh, cung cấp cho bộ phận quản lý
doanh nghiệp 2.000 Kwh.
- PX sữa chữa: Thực hiện 440h công sữa chữa, trong đó sữa chữa MMTB PXSC 10h. sữa chữa MMTB
PX điện 30h, SC thường xuyên MMTB PXSX 100h, sữa chữa MMTB BPBH 200h, sữa chữa sản phẩm
bảo hành trong kỳ 80h, sữa chữa MMTB thường xuyên bộ phận QLDN20h, còn một số công việc sữa
chữa dở dang ước tính là 850.000 đồng
4) Cho biết định mức chi phí điện là 500đ/Kwh, SC 25.000đ/giờ công
Yêu cầu: Tính Z thực tế SP, dịch vụ cung cấp cho các bộ phận chức năng theo 2 trường hợp:
- Trường hợp PX phụ không cung cấp SP lẫn nhau
- Trường hợp PX phụ cung cấp SP lẫn nhau
BÀI LÀM:
a.Trường hợp PX phụ không cung cấp sản phẩm lẫn nhau
Chọn phương pháp trực tiếp (đvt: 1.000đ)
PX Điện PX sữa chữa
Nợ TK621 3.000 Nợ TK621 5.200
Có TK152 3.000 Có TK152 5.200
Nợ TK622 732 Nợ TK622 1.220
Có TK334 600 Có TK334 1.000
Có TK338 132 Có TK338 220
Nợ TK627 2.012 Nợ TK627 2.706
Có TK 152 100 Có TK 152 150
Có TK153 200 Có TK142 250
Có TK142 150 Có TK334 200
Có TK334 200 Có TK338 44
Có TK338 44 Có TK214 1.700
Có TK214 1.000 Có TK331 190
Có TK331 200 Có TK111 172
Có TK111 118
Kết chuyển Kết chuyển
Nợ TK154 5.744 Nợ TK154 9.126
Có TK621 3.000 Có TK621 5.200
Bài tập Kế Toán Chi Phí (Có lời giải) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kế Toán Chi Phí (Có lời giải) - Người đăng: banhbingo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Bài tập Kế Toán Chi Phí (Có lời giải) 9 10 971