Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Được đăng lên bởi shuuichiakai94-gmail-com
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
========================

Bài 2.1:
A. Tại ĐV HCSN M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).
I. Số dư đầu tháng 2N:
- TK 111 : 300.000
- TK 112 : 240.000
- TK 008 : 900.000
- Các tài khoản khác có số dư hợp lý
II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1. Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKP hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt:
100.000
2. Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng cho hoạt động
thường xuyên: 60.000
3. Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền gửi mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng cho
dự án A: 27.000
4. Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi lương:120.000
5. Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 cho cán bộ viên chức trong ĐV:
120.000
6. Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500
7. Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.
8. Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.
9. Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt số tiền 50.000
10. Ngày 20/2 Số thu phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước là 40.000.
11. Ngày 22/2 PC 0025 Nộp cho Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí :40.000
bằng tiền mặt
12. Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB: 200.000
13. Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền :
200.000
14. Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt cho HĐTX theo lệnh chi tiền: 200.000
B. Yêu cầu:
1. Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ trên.
2. Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình
thức Nhật ký chung.
Bài 2.2
A. Tại đơn vị HCSN A trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
như sau (đvt:1.000đ), các tài khoản có số dư hợp lý.

-2-

1. Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt cho
quý I/N số tiền 80.000
2. Ngày 5/3 PT 130 rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt:
30.000
3. Ngày 5/3 PC 149, chi trả lương và phụ cấp khác cho viên chức 17.000 phụ
cấp lương 2.000
4. Ngày 7/3 PC 150 chi mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động HCSN số
tiền 16.500
5. Ngày 8/3 PT 131, thu học phí của sinh viên, số tiền 135.000
6. Ngày 9/3 PC 151 gửi tiền mặt vào ngân hàng số tiền 50.000
7. Ngày 12/3 PC 153 chi trả phụ cấp học bổng sinh viên, số tiền 12.000
8. Ngày 14/3 PC 154 chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 ghi chi hoạt động
thường xuyên
9. Ngày 15/3 PC 155 chi mua tài liệu phục vụ hoạt động HCSN ghi chi h...




  !"#$%&'&"& ()*+,*-./ 000.1
 234.5* !"#$
- 
- 
- 
-  !
"&#$!)6/78#! 96!" +#!
 "#$%&'()&*+,#-#./$01234/5267

 "#$8%&26792+:;<#*+,#
-#./$08
 "#$=%>?"'(2#@6/A#/$013 :/+A1@B#
CD=
 "#$%&E'(>?124/5267+F G#
E "#$%& G#+H,10I9#JK

8 "#$E%>?/C#:HL#>?=EE
= "#$8%&8/,M;HL#267E
 "#$%&=/NO :NHL#267E8
 "#$%&*6I#NHL#2672E
 "#$%P/NO :N,; 
 "#$%&E",";/NO :N
HL#267
 "#$%>?"3 :2HL#>?
 "#$%&'(>?124/5267+FQ :2

 "#$%&8267RJSQ :2
 :;*&5*
 JT1#1G+U#:1B90
 VW1#1PX4/5O"3!/#OPXOYAZ
I"3!/#

 .<#/= >?#$ !"#$@%&'&"&#$!)6/78#! 96!" +#!
#!4+,*-./ 000.1A&"& 8!?B#&'+234!C6(D
BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - Người đăng: shuuichiakai94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 9 10 41