Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán quản trị TS Lê Đình Trực

Được đăng lên bởi Kun Diep Nhok
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1595 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Bài tập Chương 1
1.1. Giá thành sản phẩm - Ba bước cơ bản
Ngoài bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Ban quản trị công ty A.
yêu cầu kế toán trưởng soạn thảo thêm báo cáo giá thành sản phẩm. Các thông tin về chi phí hoạt động
và các số dư của các tài khoản tồn kho năm x8 như sau:
Chi phí nhân công trực tiếp (15.430 giờ, 8,5ngđ/giờ)................................. 131.155 ngđ
Bảo quản máy móc
............................................................. 52.500 ngđ
Chi phí nhân công gián tiếp (50.280 giờ, 5,25ngđ/giờ............................... 263.970 ngđ
Bảo hiểm phân xưởng
.............................................................
8.100 ngđ
Chi phí điện, nước........................................................................................ 29.220 ngđ
Khấu hao nhà xưởng.................................................................................... 46.200 ngđ
Khấu hao máy móc thiết bị......................................................................... 92.800 ngđ
Dụng cụ sản xuất ........................................................................................
9.460 ngđ
Sửa chữa và bảo trì...................................................................................... 14.980 ngđ
Chi phí bán hàng và quản lý ....................................................................... 96.480 ngđ
Tồn kho vật liệu ngày 01/01/x8................................................................... 26.490 ngđ
Sản phẩm dở dang ngày 01/01/x8............................................................... 101.640 ngđ
Tồn kho thành phẩm ngày 01/01/x8............................................................ 148.290 ngđ
Tồn kho vật liệu ngày 31/12/x8................................................................... 24.910 ngđ
Sản phẩm dở dang ngày 31/12/x8............................................................... 100.400 ngđ
Tồn kho thành phẩm ngày 31/12/x8............................................................ 141.100 ngđ
Gía trị vật liệu mua...................................................................................... 500.000ngđ
Yêu cầu:
1. Tính chi phí vật liệu đã sử dụng trong năm.
2. Tính tổng chi phí sản xuất trong năm.
3. Tính giá thành sản phẩm trong năm.
1.2. Phân loại chi phí
Dưới đây là danh mục những chi phí phát sinh ở một doanh nghiệp may:
(a) xăng, dầu cho xe của nhân viên bán hàng
(b) chi phí điện thoại
(c) lương giờ của thợ may
(d) chỉ
(e) hoa hồng bán hàng
(f) mẫu...
KẾ TOÁN QUẢN TR
Bài tập Chương 1
1.1. Giá thành sản phẩm - Ba bước cơ bản
Ngoài bảng n đối kế toán báo cáo kết qu hoạt động kinh doanh, Ban quản trị công ty A.
yêu cầu kế toán trưởng soạn thảo thêmo cáo giá thành sản phẩm.c thông tin về chi phí hoạt động
c số dư của các tài khoản tồn kho năm x8 như sau:
Chi phí nhân công trực tiếp (15.430 giờ, 8,5ngđ/giờ)................................. 131.155 ngđ
Bảo quản máy móc ............................................................. 52.500 ngđ
Chi phí nhân công gián tiếp (50.280 giờ, 5,25ngđ/giờ............................... 263.970 ngđ
Bảo hiểm phân xưởng ............................................................. 8.100 ngđ
Chi phí điện, nước........................................................................................ 29.220 ngđ
Khấu hao nhà xưởng.................................................................................... 46.200 ngđ
Khấu hao máy móc thiết bị......................................................................... 92.800 ngđ
Dụng cụ sản xuất ........................................................................................ 9.460 ngđ
Sửa chữa và bảo t...................................................................................... 14.980 ngđ
Chi phí bán hàng quản lý ....................................................................... 96.480 ngđ
Tồn kho vật liệu ngày 01/01/x8................................................................... 26.490 ngđ
Sản phẩm d dang ngày 01/01/x8............................................................... 101.640 ngđ
Tồn kho thành phẩm ngày 01/01/x8............................................................ 148.290 ngđ
Tồn kho vật liệu ngày 31/12/x8................................................................... 24.910 ngđ
Sản phẩm d dang ngày 31/12/x8............................................................... 100.400 ngđ
Tồn kho thành phẩm ngày 31/12/x8............................................................ 141.100 ngđ
Gía trị vật liệu mua...................................................................................... 500.000ngđ
Yêu cu:
1. Tính chi phí vt liu đã s dng trong năm.
2. Tính tng chi phí sn xut trong năm.
3. Tính giá thành sn phm trong năm.
1.2. Phân loại chi phí
Dưi đây là danh mc nhng chi phí phát sinh mt doanh nghip may:
(a) xăng, du cho xe ca nhân viên bán hàng
(b) chi phí đin thoi
(c) lương gi ca th may
(d) ch
(e) hoa hng bán hàng
(f) mu chng t đưc dùng văn phòng
(g) nút (khuy, cúc) và dây kéo
(h) khu hao máy may
(i) qung cáo
(k) lương qun lý doanh nghip
(l) lãi đi vay
(m) kiu mu
(n)sa cha mái nhà phân xưng
(o) bao bì
1. Vào thi đim các chi phí này phát sinh, chi phí nào s đưc phân loi là chi phí
thi k? Chi phí nào đưc phân loi là chi phí sn phm?
2. Trong s các chi phí sn phm, chi phí nào là chi phí trc tiếp? Chi phí nào là chi
phí gián tiếp?
1
Bài tập kế toán quản trị TS Lê Đình Trực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán quản trị TS Lê Đình Trực - Người đăng: Kun Diep Nhok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập kế toán quản trị TS Lê Đình Trực 9 10 241