Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán tài chính phần 3, 4

Được đăng lên bởi shuuichiakai94-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KTTC PHẦN 3,4
BT B1.1:
Một công ty có 2 đơn vị cơ sở A & B kinh doanh khác tỉnh, đơn vị cơ sở có tổ chức kế toán riêng,
kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, thuế GTGT khấu trừ 10%. Trong
tháng có tình hình kinh doanh như sau:
Yêu cầu: Lập bút toán nhật ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty, đơn vị cơ sở A và B.
1- Công ty chi tiền mặt cấp vốn cho A 200.000.000đ, cấp vốn cho B 1 TSCĐ hữu hình có
nguyên giá 150.000.000đ, đã hao mòn 50.000.000đ.
+ Kế toán tại công ty :
a/

Nợ TK 1361(A) 200.000.000
Có TK 1111

200.000.000

b/ Nợ TK 1361(B) 100.000.000
Nợ TK 214

50.000.000

Có TK 211

150.000.000

+ Kế toán tại cơ sở A:
Nợ TK 1111

200.000.000

Có TK 411

200.000.000

+ Kế toán tại cơ sở B:
Nợ TK 211

150.000.000

Có TK 214

50.000.000

Có TK 411

100.000.000

2- Công ty lập “Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ” hàng giá xuất kho 100.000.000đ, giá

bán nội bộ chưa thuế 110.000.000đ chuyển cho A, nhưng A chỉ nhập kho thực tế có giá xuất
kho 90.000.000đ, giá bán nội bộ chưa thuế 100.000.000đ, hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân do
công ty chịu trách nhiệm theo dõi.
+ Kế toán tại công ty
a/

Nợ TK 157

100.000.000

Có TK 156
b/

100.000.000

Nợ TK 1381 10.000.000
Có TK 157

10.000.000

+ Kế toán tại cơ sở A
Nợ TK 156 110.000.000
Có TK 336(Cty)

110.000.000

3- Công ty trả thay hoá đơn khoản nợ tháng trước về chi phí vận chuyển bán hàng cho B
9.900.000đ bằng TGNH, trong đó thuế GTGT khấu trừ 900.000đ.
+ Kế toán tại công ty
Nợ TK 1368(B)

9.900.000

Có TK 1121

9.900.000

+ Kế toán tại cơ sở B
Nợ TK 331

9.900.000
1

Có TK 336(Cty)

9.900.000

4- Theo lệnh công ty, A chuyển cho B lô hàng hóa giá bán chưa thuế trên hoá đơn 30.000.000đ,
giá xuất kho 28.000.000đ. Đơn vị cơ sở B nhận đủ hàng hóa nhập kho.
+ Kế toán tại cơ sở A:
a/

Nợ TK 1368(Cty) 33.000.000

b/

Có TK 3331

3.000.000

Có TK 512

30.000.000

Nợ TK 632

28.000.000

Có TK 156

28.000.000

+ Kế toán tại cơ sở B
Nợ TK 156

30.000.000

Nợ TK 133

3.000.000

Có TK 336(Cty)
+ Công ty

33.000.000

Nợ TK 1368(B) 33.000.000
Có TK 336(A)

33.000.000

5- Đơn vị cơ sở B chi tiền mặt 800.000đ trả lại khấu hao sử dụng TSCĐ cho công ty (trả vốn).
+ Kế toán tại cơ sở B:
Nợ TK 411

800.000

Có TK 1111

800.000

+ Kế toán tại Công ty
Nợ TK 1111

800.000

Có TK 1361(B)

800.000

6- Cơ sở A bán hết hàng nhận ở nghiệp vụ 2 thu bằng tiền mặt theo giá bán chưa thuế
110.000.000đ.
Kế toán tại cơ sở A
a/

Nợ TK 111

121.000.000

Có TK 33311
CóTK 511
b/

Nợ TK 632

11.000.000
110.000.000

11...
BÀI TẬP KTTC PHẦN 3,4
BT B1.1:
Một công ty có 2 đơn vị cơ sở A & B kinh doanh khác tỉnh, đơn vị cơ sở có tổ chức kế toán riêng,
kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, thuế GTGT khấu trừ 10%. Trong
tháng có tình hình kinh doanh như sau:
Yêu cầu: Lập bút toán nhật ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại công ty, đơn vị cơ sở A và B.
1- Công ty chi tiền mặt cấp vốn cho A 200.000.000đ, cấp vốn cho B 1 TSCĐ hữu hình
nguyên giá 150.000.000đ, đã hao mòn 50.000.000đ.
+ Kế toán tại công ty :
a/ Nợ TK 1361(A) 200.000.000
Có TK 1111 200.000.000
b/ Nợ TK 1361(B) 100.000.000
Nợ TK 214 50.000.000
Có TK 211 150.000.000
+ Kế toán tại cơ sở A:
Nợ TK 1111 200.000.000
Có TK 411 200.000.000
+ Kế toán tại cơ sở B:
Nợ TK 211 150.000.000
Có TK 214 50.000.000
Có TK 411 100.000.000
2- Công ty lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ” hàng giá xuất kho 100.000.000đ, giá
bán nội bộ chưa thuế 110.000.000đ chuyển cho A, nhưng A chỉ nhập kho thực tế giá xuất
kho 90.000.000đ, giá bán nội bộ chưa thuế 100.000.000đ, hàng thiếu chưa nguyên nhân do
công ty chịu trách nhiệm theo dõi.
+ Kế toán tại công ty
a/ Nợ TK 157 100.000.000
Có TK 156 100.000.000
b/ Nợ TK 1381 10.000.000
Có TK 157 10.000.000
+ Kế toán tại cơ sở A
Nợ TK 156 110.000.000
Có TK 336(Cty) 110.000.000
3- Công ty trả thay hoá đơn khoản nợ tháng trước về chi phí vận chuyển bán hàng cho B
9.900.000đ bằng TGNH, trong đó thuế GTGT khấu trừ 900.000đ.
+ Kế toán tại công ty
Nợ TK 1368(B) 9.900.000
Có TK 1121 9.900.000
+ Kế toán tại cơ sở B
Nợ TK 331 9.900.000
1
Bài tập kế toán tài chính phần 3, 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán tài chính phần 3, 4 - Người đăng: shuuichiakai94-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài tập kế toán tài chính phần 3, 4 9 10 651