Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi hanguyenmc91-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 480 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP KIỂM TOÁN NHÓM 3

Sinh viên thực hiện:

-

Trần Thị Hồng Minh
Trần Thị Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Lý
Trương Thị Ly
Vũ Kim Anh
Phạm Thị Hà
Lữ Thị Oanh
Đàm Thị Ngà
Đặng Hồng Thúy
Phạm Ngọc Ánh

CHƯƠNG III: BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
II. Chọn câu trả lời đúng sai.
1 → Đúng
Vì: Theo chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 500 : Bằng
chứng kiểm toán là tất cả các tài liệu thông tin mà KTV thu
thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các thông
tin này KTV hình thành nên ý kiến của mình.
.
2 → Sai
Vì: Phân loại bằng chứng kiểm toán theo nguồn gốc thu thập
thì bằng chứng KTV thu thập từ bên ngoài sẽ có hiệu lực hơn
các bằng chứng thu thập từ bên trong đơn vị.

3 → Đúng
Vì: Một hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh sẽ giúp các bằng
chứng trong nội bộ đơn vị có giá trị hơn, tăng tính hợp lí của
các bằng chứng này.Lúc này số lượng bằng chứng nội bộ với
độ tin cậy cao hơn này sẽ hữu ích cho kiểm toán viên trong
việc thu thập bằng chứng nếu xét thấy đủ độ tin cậy.Điều này
giúp cho số lượng bằng chứng cần thu thập giảm bớt.

4 → Sai
Vì: Chúng ta chưa thể khẳng định được bằng chứng thu thập
được từ người mua hay từ ngân hàng có độ tin cậy cao hơn
nếu như chưa thể xác định họ đã độc lập với đơn vị được
kiểm toán hay chưa.

5 → Đúng
Vì: Kỹ thuật kiểm toán vật chất cung cấp bằng chứng có độ
tin cậy cao, do đó Bằng chứng về sự hiện hữu tài sản do
kiểm toán viên trực tiếp tham gia kiểm kê được xem là thuyết
phục nhất.

6 → Sai
Vì: Theo tính chất của bằng chứng kiểm toán về nguồn gốc
thu thập bằng chứng kiểm toán thì các bằng chứng được thu
thập từ nguồn độc lập bên ngoài có độ tin cậy cao hơn là được
thu thập từ bên trong DN (Nhà quản lý cấp cao) .Bên cạnh đó
bằng chứng kiểm toán bằng lời lại có độ tin cậy thấp hơn so
với những bằng chứng bằng vật chất. Vì vậy nếu chỉ có bằng
chứng kiểm toán bằng lời cùa nhà quản lý cao nhất thì chưa
đủ cơ sở đưa ra kết luận kiểm toán.

7 → Sai
Vì: Thủ tục phân tích hữu dụng ở mọi giai đoạn của cuộc
kiểm toán. Từ việc phân tích tài chính và phi tài chính trong

giai đoạn chuẩn bị kiểm toán có thể giúp KTV lập kế hoạch
kiểm toán phù hợp và hợp lý. Thủ tục phân tích xu hướng để
biết hướng thay đổi của các tài khoản, nghiệp vụ. Từ đó KTV
có định hướng kiểm toán đúng đắn.

8 →Đúng
Vì: Khi khách hàng không trung thực, hệ thống kiểm soát nội
bộ yếu, tình hình tài chính thiếu khả quan, ban quản lý thiếu
liêm khiết sẽ có rất nhiều những gian lận, sai sót xảy ra và đôi
khi KTV không thể kiểm soát hết được. Do đó, trong 1 vài
tình huống có thể có rủi ro ki...
BÀI TẬP KIỂM TOÁN NHÓM 3
Sinh viên thực hiện:
- Trần Thị Hồng Minh
- Trần Thị Thảo Nguyên
- Nguyễn Thị Lý
- Trương Thị Ly
- Vũ Kim Anh
- Phạm Thị Hà
- Lữ Thị Oanh
- Đàm Thị Ngà
- Đặng Hồng Thúy
- Phạm Ngọc Ánh
Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính - Người đăng: hanguyenmc91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính 9 10 772