Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn Hệ thống thông tin kế toán

Được đăng lên bởi huynhtrung2709
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 16819 lần   |   Lượt tải: 57 lần
BÀI TẬP MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
Bài tập chương 2. CÔNG CỤ KỸ THUẬT DÙNG TRONG HTTTKT
Bài 2.1 Hệ thống tiền lương trong các phân xưởng của công ty Kim Hưng được mô tả như sau:

Công nhân bấm thẻ thời gian mỗi khi vào và ra phân xưởng. Vào cuối mỗi tuần, bộ phận chấm công
sẽ thu lại các thẻ thời gian và lập các bảng tổng hợp giờ công (2 liên) theo từng phòng ban, trong đó
ghi ra tổng số giờ công và số lượng nhân viên. Các thẻ thời gian và liên 1 của bảng tổng hợp giờ
công được gởi đến bộ phận kế toán tiền lương. Liên 2 của bảng tổng hợp giờ công được lưu theo
ngày tại bộ phận theo dõi thời gian.
Tại bộ phận kế toán tiền lương, các bút toán về nghiệp vụ lương được thực hiện căn cứ vào những
thông tin trên thẻ thời gian, và tổng số giờ công trên bảng tổng hợp giờ công. Những định khoản
này được lưu vào tập tin nghiệp vụ về lương trên đĩa từ. Tập tin các nghiệp vụ lương được đưa đến
bộ phận xử lý dữ liệu, và được sắp xếp theo mã số nhân viên. Tại bộ phận xử lý dữ liệu, có một
chương trình máy tính kiểm tra sự phù hợp giữa mã số nhân viên với tập tin chính về nhân viên;
giữa tổng số giờ làm việc, số lượng nhân viên trên bảng tổng hợp với số ghi chép tập tin nghiệp vụ.
Một bản in chi tiết theo lô và theo mã số nhân viên được in ra. Trên bản in thể hiện thông tin về mã
của từng nhân viên, số giờ công của từng nhân viên và tổng số giờ công của toàn bộ nhân viên. Bản
in này được chuyển trở lại bộ phận kế toán tiền lương để xử lý chênh lệch nếu có, và được lưu theo
ngày. Trong quá trình này, tập tin chính về lương được cập nhật.
Yêu cầu: Chú thích cho các số tương ứng (từ 1 đến 16) để hoàn thành lưu đồ về hệ thống tiền lương
đã mô tả ở trên.

Bài 2.2. Các thủ tục trong một hệ thống kế toán chi phí được xử lý thủ công ở công ty sản xuất Lan Anh
được mô tả như sau: Khi có nhu cầu cần sửa chữa máy móc, bộ phận sản xuất lập phiếu yêu cầu dịch vụ.
Phiếu này lập thành 2 liên, liên thứ nhất lưu tại bộ phận sản xuất, liên thứ hai được chuyển đến bộ phận sửa
chữa và bảo trì.
Tại bộ phận sửa chữa và bảo trì, liên thứ 2 của phiếu yêu cầu dịch vụ được sử dụng để lập phiếu yêu cầu
công việc gồm 4 liên. Liên thứ 4 chuyển sang bộ phận sản xuất để sau này làm cơ sở đối chiếu. Liên thứ 3
lưu tại bộ phận sửa chữa và bảo trì cùng với liên 2 của phiếu yêu cầu dịch vụ. Nhân viên bộ phận này ghi
chép số lượng nguyên vật liệu và dụng cụ xuất dùng cũng như thời gian lao động cần thiết lên thứ 2 và thứ 1
của phiếu yêu cầu công việc. Khi phiếu yêu cầu công việc được hoàn tất, liên thứ...
BÀI TẬP MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN
Bài tập chương 2. CÔNG CỤ KỸ THUẬT DÙNG TRONG HTTTKT
Bài 2.1 Hệ thống tiền lương trong các phân xưởng của công ty Kim Hưng được mô tả như sau:
Công nhân bấm thẻ thời gian mỗi khi vào và ra phân xưởng. Vào cuối mỗi tuần, bộ phận chấm công
sẽ thu lại các thẻ thời gian và lập các bảng tổng hợp giờ công (2 liên) theo từng phòng ban, trong đó
ghi ra tổng số giờ công số lượng nhân viên. c thẻ thời gian liên 1 của bảng tổng hợp giờ
công được gởi đến bộ phận kế toán tiền lương. Liên 2 của bảng tổng hợp giờ công được lưu theo
ngày tại bộ phận theo dõi thời gian.
Tại bộ phận kế toán tiền lương, các bút toán về nghiệp vụ lương được thực hiện căn cứ vào những
thông tin trên thẻ thời gian, tổng số giờ công trên bảng tổng hợp giờ công. Những định khoản
này được lưu vào tập tin nghiệp vụ về lương trên đĩa từ. Tập tin các nghiệp vụ lương được đưa đến
bộ phận xử dữ liệu, được sắp xếp theo số nhân viên. Tại bộ phận xử dữ liệu, một
chương trình máy tính kiểm tra sự phù hợp giữa số nhân viên với tập tin chính về nhân viên;
giữa tổng số giờ làm việc, số lượng nhân viên trên bảng tổng hợp với số ghi chép tập tin nghiệp vụ.
Một bản in chi tiết theo và theosố nhân viên được in ra. Trên bản in thể hiện thông tin về
của từng nhân viên, số giờ công của từng nhân viên và tổng số giờ công của toàn bộ nhân viên. Bản
in này được chuyển trở lại bộ phận kế toán tiền lương để xử lý chênh lệch nếu có,được lưu theo
ngày. Trong quá trình này, tập tin chính về lương được cập nhật.
Yêu cầu: Chú thích cho các số tương ứng (từ 1 đến 16) để hoàn thành lưu đồ về hệ thống tiền lương
đã mô tả ở trên.
Bài tập môn Hệ thống thông tin kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn Hệ thống thông tin kế toán - Người đăng: huynhtrung2709
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập môn Hệ thống thông tin kế toán 9 10 844