Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ngân sách tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi thuydungkongchro
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1707 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BAØI TAÄP LAÄP NGAÂN SAÙCH
trung bình caùc doanh nghieäp cuøng ngaønh coù doanh thu tieâu thuï vaø chi phí baùn haøng trong 6 thaùng, doanh nghieäp thöïc
hieän chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng trong 4 thaùng cuûa naêm tôùi.
Naêm T7 T8 T9 T10 T11 T12
Chi phí baùn haøng 30 35 40 45 50 55
Doanh thu tieâu thuï 500 600 700 800 900 900
Mô hình dự báo như sau: x y xy x2 Xtb Ytb
x=X-Xtb -12.5 -233.33 2916.67 156.25 42.5 733.333
y=Y-Ytb -7.5 -133.33 1000 56.25
-2.5 -33.333 83.3333 6.25 a 4.7619
y=ax+b
2.5 66.6667 166.667 6.25 b 17.1429
y=2x+40 7.5 166.667 1250 56.25
12.5 166.667 2083.33 156.25
0 0 7500 437.5
hãy dự báo doanh thu tiêu thụ 4 tháng năm tới
dự báo T1 T2 T3 T4
chi phí bán hàng 60 65 70 75
Doanh thu 1033.33 1119.05 1204.76 1290.48
BÀI LÀM
1.lập ngân sách sản xuất từ tháng 1-4 năm tới,biết giá p=20.000d/sp, dự trữ tồn kho cuối kì là 10% sản lượng tiêu th
khoản mục T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4
Doanh thu 800 900 900 1033.33 1119 1204.76 1290.476
giá bán 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
sản lượng tiêu thụ 40000 45000 45000 51667 55952 60238 64523.81
tồn kho cuối kỳ 4000 4500 4500 5166.67 5595.24 6023.81 6452.381
tồn kho đầu kỳ 4000 4500 4500 5166.67 5595.24 6023.81
sản lượng sản xuất 45500 45000 52333 56381 60667 64952.38
2) Laäp ngaân saùch nguyeân lieäu töø T1-T4, bieát ñeå saûn xuaát 1 saûn phaåm doanh nghieäp caàn 3 kg
nguyeân lieäu vaø chính saùch döï tröõ toàn kho cuoái kyø nguyeân lieäu baèng 15% nguyeân lieäu duøng cho
Bài tập ngân sách tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ngân sách tài chính doanh nghiệp - Người đăng: thuydungkongchro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài tập ngân sách tài chính doanh nghiệp 9 10 477