Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi Hoàng Yến
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập NLKT học kỳ 1-2014

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN
BÀI TẬP 1: Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phải trả và
vốn chủ sở hữu, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây:
(ĐVT: 1.000đ)
Đối tượng
Tiền mặt tồn quỹ
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Phải thu của khách hàng
Phải trả cho người bán
Phải thu khác
Nguyên vật liệu tồn kho
Công cụ, dụng cụ trong kho
Thuế và các khoản phải nộp
Thành phẩm tồn kho
Quỹ đầu tư phát triển
Tạm ứng
Phải trả công nhân viên
Chi phí trả trước ngắn hạn
Tài sản cố định hữu hình
Qũy khen thưởng, phúc lợi
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Hao mòn tài sản cố định
Vay ngắn hạn
Tiền gửi ngân hàng
LN sau thuế chưa phân phối
Cộng

Số tiền
TSNH +
10.000 ………….
50.000 …………
250.000 …………
100.000 …………
50.000 …………
150.000 …………
10.000 …………
50.000 …………
40.000 ………….
40.000 …………
15.000 …………
50.000 …………
5.000 …………
500.000 …………
10.000 …………
300.000 …………
70.000 …………
300.000 …………
90.000 …………
250.000 …………
………..

TSDH =
……
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………..

NPT +
………
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..

VCSH
……….
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..
………..

BÀI TẬP 2: Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản và nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính
cân bằng theo tài liệu dưới đây (ĐVT: 10.000 đ)
Đối tượng
Tiền gửi ngân hàng
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Đầu tư vào công ty con
Vốn góp liên doanh
[Type text]

Số tiền
90.000
20.000
50.000
100.000

Tài sản
………………
………………
………………
………………

Nguồn vốn
……………..
………………
………………
………………

Bài tập NLKT học kỳ 1-2014
Thành phẩm tồn kho
Tài sản cố định hữu hình
Nguồn vốn kinh doanh
Quỹ khen thưởng phúc lợi
Hao mòn TSCĐ
Phải thu của khách hàng
Các khoản phải thu khác
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Tài sản cố định thuê tài chính
Vay ngắn hạn
Tiền mặt tại quỹ
TSCĐ vô hình
Phải trả cho người bán
Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
Phải trả công nhân viên
Thuế và các khoản phải nộp NN
Lợi nhuận chưa phân phối
Công cụ, dụng cụ trong kho
Cộng

40.000
250.000
300.000
20.000
50.000
30.000
10.000
30.000
50.000
100.000
40.000
10.000
100.000
50.000
40.000
30.000
20.000
X
10.000

………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………..
…………….
……………..
………………
………………
………………
………………
………………

……………….
…………...
Bài tập NLKT học kỳ 1-2014
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN
BÀI TẬP 1: Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phải trả
vốn chủ sở hữu, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây:
(ĐVT: 1.000đ)
Đối tượng Số tiền TSNH + TSDH = NPT + VCSH
Tiền mặt tồn quỹ 10.000 …………. …… ……… ……….
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 ………… ………… ……….. ………..
Phải thu của khách hàng 250.000 ………… ………… ……….. ………..
Phải trả cho người bán 100.000 ………… ………… ……….. ………..
Phải thu khác 50.000 ………… ………… ……….. ………..
Nguyên vật liệu tồn kho 150.000 ………… ………… ……….. ………..
Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000 ………… ………… ……….. ………..
Thuế và các khoản phải nộp 50.000 ………… ………… ……….. ………..
Thành phẩm tồn kho 40.000 …………. ………… ……….. ………..
Quỹ đầu tư phát triển 40.000 ………… ………… ……….. ………..
Tạm ứng 15.000 ………… ………… ……….. ………..
Phải trả công nhân viên 50.000 ………… ………… ……….. ………..
Chi phí trả trước ngắn hạn 5.000 ………… ………… ……….. ………..
Tài sản cố định hữu hình 500.000 ………… ………… ……….. ………..
Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000 ………… ………… ……….. ………..
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000 ………… ………… ……….. ………..
Hao mòn tài sản cố định 70.000 ………… ………… ……….. ………..
Vay ngắn hạn 300.000 ………… ………… ……….. ………..
Tiền gửi ngân hàng 90.000 ………… ………… ……….. ………..
LN sau thuế chưa phân phối 250.000 ………… ………… ……….. ………..
Cộng ……….. ……….. ……….. ………..
BÀI TẬP 2: Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính
cân bằng theo tài liệu dưới đây (ĐVT: 10.000 đ)
Đối tượng Số tiền Tài sản Nguồn vốn
Tiền gửi ngân hàng 90.000 ……………… ……………..
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 20.000 ……………… ………………
Đầu tư vào công ty con 50.000 ……………… ………………
Vốn góp liên doanh 100.000 ……………… ………………
[Type text]
Bài tập Nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Nguyên lý kế toán - Người đăng: Hoàng Yến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài tập Nguyên lý kế toán 9 10 231