Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập nguyên lý
kế toán

BÀI 2
TÀI SẢN
Nhà cửa
Xe tải
Nguyên vật liệu chính
Tiền mặt
Bằng phát minh sang chế
Nhiêu liệu
Công cụ dụng cụ
Tạm ứng
Sản phẩm dở dang
Hàng mua đang đi đường
Tiền đang chuyển
Phải thu khách hàng
Tiền gửi ngân hàng
Hàng gửi bán
Đầu tư tài chính n/hạn
Xây dựng cơ bản dở dang
Kho tàng
Máy móc thiết bị
Phải thu khác
Thành phẩm
Tài sản cố định khác

SỐ TIỀN

NGUỒN VỐN

1.200
1.800
500
210
350
620
80
90
420

Vay dài hạn
Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản
Quỹ đầu tư phát triển
Phải trả công nhân viên
Quỹ khen thưởng phúc lợi
Phải trả cho người bán
Nguồn vốn KD
Lợi nhuận chưa pp
Thuế và các khoản phải nộp cho nhà
nước
150 Vay ngắn hạn
70
100
800
300
160
790
570
1.430
450
280
1.500

Tổng
11.870 Tổng
Ta có: Tổng TS= TỔng NGUỒn Vốn Ù 11.870=x+9.990 ta có x=1.880

SỐ TIỀN
600
750
130
100
300
230
7.500
X=1.880
240
140

X+9.990

Bài 1 : Tại 1 doanh nghiệp sản xuất vào ngày 31/01/2005 có các tài liệu :
Đơn vị tính : triệu đồng

Tài sản
1. Máy móc thiết bị
600
2. Phụ tùng thay thế
1
3. Nguyên vật liệu chính
38
4. Phải thu của khách hàng
3
5. Tiền mặt
2
6.Nhiên liệu
1
7.Tạm ứng
0,5
8. Cầm cố,ky quỹ, ký cược ngắn
hạn
1,5
9. Sản phẩm dở dang
3
10. Các loại chứng khoán
8
11. Kho tàng
150
12. Vật liệu phụ
5
13. Thành phẩm
14
14. Phương tiện vận tải
120
15. Bằng phát minh sáng chế
80
16. Nhà xưởng
300
17. Các loại phải thu khác
3
18. Hồ chứa nước
50
19. Quyền sử dụng đất
230
20. Các loại công cụ, dụng cụ
20
21. Xây dựng cơ bản dở dang
8
22. Hàng đang gửi bán
12
23. Tiền gửi ngân hàng
140
24. Hàng mua đi đường
10

Nguồn vốn
1. Vay dài hạn
2. Phải trả người bán
3. Quỹ đầu tư phát triển
4. Phải trả công nhân viên
5. Vay ngắn hạn
6. Nguồn vốn kinh doanh
7. Quỹ phúc lợi

188
6
4
1
45
1500
4

8. Phải nộp cho nhà nước
9. Các khoản phải trả khác
10. Nguồn vốn xây dựng cơ bản
11. Quỹ khen thưởng
12. Lợi nhuận chưa phân phối
13. Quỹ dự phòng tài chính

2
3
20
3
15
9

TỔNG CỘNG :

TỔNG CỘNG :

1800

1800

bài 3

tài sản
1.tiền gửi ngân hàng
2.tiền mặt
3.nguyên vật liệu chính
4.hàng đang đi đường
5.phải thu của khách hàng
6.thành phẩm
7.tạm ứng
8.Máy dệt
9.xe du lịch
10.phụ tùng thay thế
11.vật liệu phụ
12.nhãn hiệu hàng hóa
13.bằng phát minh sáng chế
14.công cụ, dụng cụ
15.xây dựng cơ bản dở dang
16.sản phẩm dở dang
17.máy nhuộm
18.tài sản cố định khác
19.nhiên liệu
20.phải thu khác
tổng cộng
Tổng tài sản
: 9740
Tổng nguồn vồn : 1932 + X +Y
Ta có
: 9740 = 1932 + X +Y.
Theo đề ta lại có : X = 15Y
Gải hệ phương trình ta được X = 7320 , Y = 488.

540 1.
2.
700 bả
482...
Bài tp nguyên lý
kế toán
Bài tập nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập nguyên lý kế toán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập nguyên lý kế toán 9 10 418