Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập (6đ)
1.1. Đọc các bài sau (trong phần Bài đọc minh họa) và cho biết: (1) mục tiêu, (2)
phạm vi, (3) ý nghĩa, (4) loại nghiên cứu
Trẻ thành thị có vô cảm với láng giềng
Sinh viên Mỹ, bạn là ai?
Trả lời:
Trẻ thành thị có vô cảm với láng giềng
(1) mục tiêu;
Thông tin để hiểu, biết – qua đó, có thể giải thích và dự báo.
Xác định được gia đình và môi trường sống ảnh hưởng đến hành vi, nhân cách của trẻ
(2) phạm vi
- không gian: giới trẻ nơi thành thị thuộc thành phố Biên Hoà. Cụ thể ở trường sỉ quan lục quân 2, với 200 trẻ
- thời gian: giới trẻ hiện nay, đặc biệt là thế hệ 10X
(3) ý nghĩa:
Làm cơ sở cho việc duy trì, phục hồi những phẩm chất tốt đẹp trước đây bị đánh mất
(4) loại nghiên cứu
Hỗn hợp: kết hợp giữa giải thích và dự báo
Xác định nguyên nhân do chính cách sống của những ông bố bà mẹ trong thời buổi kinh tế thị trường chỉ lo công việc
kiếm tiền không giáo dục lòng nhân ái và chẳng quan tâm đến những người xung quanh, tạo nên một thói quen cho con
trẻ, kết quả dẫn đến con cái sẽ lạnh nhạt, vô cảm, thờ ơ với hàng xóm, thiếu đoàn kết quan tâm lẫn nhau.
Sinh viên Mỹ, bạn là ai?
(1) mục tiêu,
Thông tin
Hoạch định hành động
(2) phạm vi,
- Đối tượng:
- Không gian
- Thời gian
(3) ý nghĩa,
(4) loại nghiên cứu
Đây là nghiên cứu khám phá:

1.3. Dưới đây là tên của một số đề tài


Thái độ của học sinh cấp 2 và phụ huynh đối với truyện tranh Nhật Bản



Thiết lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu X



Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thu hút của cụm tuyến dân cư vượt lũ đối với người dân.



Hiện trạng tổ chức và hoạt động kế toán ở các doanh nhiệp nhỏ.

Hãy chọn MỘT đề tài và trình bày (theo ý mình) các điểm sau đây:
(1)

cơ sở hình thành đề tài

(2)

mục tiêu - phạm vi

(3)

ý nghĩa

(4)

phác thảo phương pháp

(5)

phân loại nghiên cứu

Trả lời:
Hiện trạng tổ chức và hoạt động kế toán ở các doanh nhiệp nhỏ.
1. cơ sở hình thành đề tài
Hiện nay doanh nghiệp nhỏ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đóng góp to lớn vào nền kinh tế, nhưng hầu hết ở các
doanh nghiệp nhỏ tổ chức bộ máy kế toán còn tương đối đơn giản, những thông tin cung cấp về tài chính còn nhiều sai
lệch, chưa thực sự minh bạch.
Từ những bất cặp trên, giúp chúng ta thấy được nguyên nhân của sự yếu kém và tầm quan trọng trong tổ chức kế toán.
- lý luận về những đặc điểm riêng, tổ chức và hoạt động kế toán của doanh nghiệp
- Nêu lên những mặt đạt được và những bất cập hạng chế mà doanh nghiệp đang gặp phải
2. mục tiêu - phạm vi
Mục tiêu:
+ Xác định vấn đề đ...
Bài tp (6đ)
1.1. Đọc các bài sau (trong phần Bài đọc minh họa) và cho biết: (1) mục tiêu, (2)
phạm vi, (3) ý nghĩa, (4) loại nghiên cứu
Trẻ thành thị có vô cảm với láng giềng
Sinh viên Mỹ, bạn là ai?
Trả lời:
Trẻ thành thị có vô cảm với láng giềng
(1) mục tiêu;
Thông tin để hiểu, biết – qua đó, có thể giải thích và dự báo.
Xác định được gia đình và môi trường sống ảnh hưởng đến hành vi, nhân cách của trẻ
(2) phạm vi
- không gian: giới trẻ nơi thành thị thuộc thành phố Biên Hoà. Cụ thể ở trường sỉ quan lục quân 2, với 200 tr
- thời gian: giới trẻ hiện nay, đặc biệt là thế hệ 10X
(3) ý nghĩa:
Làm cơ sở cho việc duy trì, phục hồi những phẩm chất tốt đẹp trước đây bị đánh mất
(4) loại nghiên cứu
Hỗn hợp: kết hợp giữa giải thích và dự báo
Xác định nguyên nhân do chính cách sống của những ông bố bà mẹ trong thời buổi kinh tế thị trường chỉ lo công việc
kiếm tiền không giáo dục lòng nhân ái và chẳng quan tâm đến những người xung quanh, tạo nên một thói quen cho con
trẻ, kết quả dẫn đến con cái sẽ lạnh nhạt, vô cảm, thờ ơ với hàng xóm, thiếu đoàn kết quan tâm lẫn nhau.
Sinh viên Mỹ, bạn là ai?
(1) mục tiêu,
Thông tin
Hoạch định hành động
(2) phạm vi,
- Đối tượng:
- Không gian
- Thời gian
(3) ý nghĩa,
(4) loại nghiên cứu
Đây là nghiên cứu khám phá:
1.3. Dưới đây là tên của một số đề tài
Thái độ của học sinh cấp 2 và phụ huynh đối với truyện tranh Nhật Bản
Thiết lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu X
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thu hút của cụm tuyến dân cư vượt lũ đối với người dân.
Hiện trạng tổ chức và hoạt động kế toán ở các doanh nhiệp nhỏ.
Hãy chọn MỘT đề tài và trình bày (theo ý mình) các điểm sau đây:
(1) cơ sở hình thành đề tài
BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ - Trang 2
BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ 9 10 557