Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tài sản cố định tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Dungprostudio
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tài chính doanh nghiệp
PHẦN I
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
Bài tập số 1
Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng).
1. Mua một máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua chưa có thuế GTGT:
40, thuế GTGT: 10%. Chi phí vận chuyển lắp đặt hết: 2,1 trong đó thuế GTGT: 0,1.
Thời hạn sử dụng 10 năm.
2. Mua một thiết bị sản xuất đưa vào sử dụng, giá thanh toán: 110. Chi phí lắp
đặt, chạy thử thiết bị theo hợp đồng giá chưa có thuế GTGT: 10,5, thuế GTGT:
5%, chiết khấu thương mại được hưởng: 0,5, thời hạn sử dụng 10 năm.
3. Nhận một phương tiện vận chuyển do Công ty K góp vốn kinh doanh thời hạn 5
năm. Giá trị được Hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá: 240, chi phí trước khi
đưa vào sử dụng: 1,2. Mỗi năm khấu hao: 40,2.
4. Mua một thiết bị quản lý dưới hình thức trao đổi tương tự, nguyên giá: 240, đã
khấu hao: 40%. Thời hạn sử dụng còn lại là 10 năm
Yêu cầu:
1. Hãy xác định nguyên giá của TSCĐ trong trường hợp mua sắm trên?
2. Tính tổng số tiền trích khấu hao hàng năm của tất cả các TSCĐ nói
trên?
Biết rằng: - DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- DN tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.
Bài tập số 2
Doanh nghiệp nhập khẩu một thiết bị sản xuất, giá nhập tại cửa khẩu tính ra đồng
Việt Nam: 200 triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu: 20%, thuế suất thuế GTGT
của hàng nhập khẩu: 10%, chi phí vận chuyển về đến doanh nghiệp theo hoá đơn
đặc thù (giá đã có thuế GTGT): 33 triệu đồng trong đó thuế GTGT: 10%. Chi phí
khác trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng với giá chưa có thuế GTGT: 30 triệu
đồng, thuế GTGT: 3 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ: 10 năm.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định nguyên giá thiết bị mua
2. Tính số tiền khấu hao TSCĐ hàng năm bằng các phương pháp:
a. Đường thẳng.
b. Số dư giảm dần kết hợp với phương pháp đường thẳng ở những
năm cuối.
(Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT khấu trừ).
Bài tập số 3
Có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất :
1. Mua một bằng phát minh sáng chế sử dụng cho bộ phận sản xuất, giá hoá đơn
chưa có thuế GTGT: 40 triệu đồng, thuế GTGT: 10%. Chi phí trước khi đưa vào sử
dụng: 1,2 triệu đồng.
2. Mua dưới hình thức trao đổi một máy photo copy đang sử dụng ở bộ phận
QLDN, nguyên giá: 18 triệu đồng, đã khấu hao: 3 triệu đồng để lấy một thiết bị
sản xuất về sử dụng. Tài sản đem đi trao đổi có giá chưa thuế GTGT trên hoá

Bài tập tài chính doanh nghiệp
đơn: 14 triệu đồng, tài sản nhận về có giá chưa thuế GTGT trên hoá đơn: 20 triệu
đồng, doanh nghiệp phải chi thêm ti...
PHẦN
I
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỐN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH
NGHIỆP
Bài tập số 1
Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng).
1. Mua một máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua chưa thuế GTGT:
40, thuế GTGT: 10%. Chi phí vận chuyển lắp đặt hết: 2,1 trong đó thuế GTGT: 0,1.
Thời hạn sử dụng 10 năm.
2. Mua một thiết bsản xuất đưa vào sử dụng, giá thanh toán: 110. Chi phí lắp
đặt, chạy thử thiết bị theo hợp đồng gchưa thuế GTGT: 10,5, thuế GTGT:
5%, chiết khấu thương mại được hưởng: 0,5, thời hạn sử dụng 10 năm.
3. Nhận một phương tiện vận chuyển do Công ty K góp vốn kinh doanh thời hạn 5
năm. Giá trị được Hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá: 240, chi phí trước khi
đưa vào sử dụng: 1,2. Mỗi năm khấu hao: 40,2.
4. Mua một thiết bị quản dưới hình thức trao đổi tương tự, nguyên giá: 240, đã
khấu hao: 40%. Thời hạn sử dụng còn li là 10 năm
Yêu cầu:
1. Hãy xác định nguyên giá của TSCĐ trong trường hợp mua sắm trên?
2. Tính tổng số tiền trích khấu hao hàng năm của tất cả các TSnói
trên?
Biết rằng: - DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- DN tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thng
.
Bài tập số 2
Doanh nghiệp nhập khẩu một thiết bị sản xuất, giá nhập tại cửa khẩu tính ra đồng
Việt Nam: 200 triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu: 20%, thuế suất thuế GTGT
của hàng nhập khẩu: 10%, chi phí vận chuyển về đến doanh nghiệp theo hoá đơn
đặc thù (giá đã thuế GTGT): 33 triệu đồng trong đó thuế GTGT: 10%. Chi phí
khác trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng với giá chưa thuế GTGT: 30 triệu
đồng, thuế GTGT: 3 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ: 10 năm.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định nguyên giá thiết bmua
2. Tính số tiền khấu hao TSCĐ hàng năm bằng các phương
pháp:
a. Đường thẳng.
b. Sgiảm dần kết hợp với phương pháp đường thẳng những
năm cuối.
(Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT khấu
trừ).
Bài tập số 3
Có tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất :
1. Mua một bằng phát minh sáng chế sử dụng cho bphận sản xuất, giá hoá đơn
chưa thuế GTGT: 40 triệu đồng, thuế GTGT: 10%. Chi phí trước khi đưa vào sử
dụng: 1,2 triệu đồng.
2. Mua dưới hình thức trao đổi một máy photo copy đang sử dụng bộ phận
QLDN, nguyên giá: 18 triệu đồng, đã khấu hao: 3 triệu đồng để lấy một thiết bị
sản xuất về sử dụng. Tài sản đem đi trao đổi giá chưa thuế GTGT trên h
Bài tập tài chính doanh nghiệp
bài tập tài sản cố định tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tài sản cố định tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Dungprostudio
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập tài sản cố định tài chính doanh nghiệp 9 10 606