Ktl-icon-tai-lieu

Bản thanh toán lương

Được đăng lên bởi giangbb1
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG THAÙNG THAÙNG 01/200
STT

Hoï
Teân
BAN GIAÙM ÑOÁC
01 Traàn Quí
Thònh
02 Traàn Tuaán
Quy
03 Traàn Xöông
Phuøng

Löông
Ngaøy

Löông
Thaùng

50,000
45,000
45,000

1,300,000
1,170,000
1,170,000

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Coäng
PHOØNG KINH DOANH
Traàn Voõ Trung
Hieáu
Nguyeãn Thò Ngoïc
Haïnh
Thaùi Hoaøng
Vaân
Laâm Quang
Phuù
Nguyeãn Thanh
Long
Ngoâ Tuaán
Duy
Traàn Ñaïi Ñoâng
Hieäp
Voõ Thò Xuaân
Mai
Leâ Hoàng Thuûy
Tieân
Nguyeãn Ngoïc Phöông Hoàng

40,000
40,000
30,000
30,000
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500
28,500

1,040,000
1,040,000
780,000
780,000
741,000
741,000
741,000
741,000
741,000
741,000

01
02
03
04
05

Coäng
PHOØNG KEÁ TOAÙN
Ñoaøn Vaên
Hieån
Leâ Thaønh
Vónh
Nguyeãn Phan
Hieäp
Nguyeãn Ngoïc
Taân
Nguyeãn Phi
Anh

40,000
38,000
35,000
35,000
35,000

1,040,000
988,000
910,000
910,000
910,000

Coäng
TOÅNG COÄNG

1. Löông thaùng = Löông ngaøy *26
2. Löông laõnh = Löông thaùng - (Löông ngaøy * ngaøy nghæ)
3. Löông kyø 1 = 2/3 löông
4. Löông kyø 2 = Löông laõnh - Löông kyø 1
5. Hoaøn taát caùc oâ toång coäng

Ngaøy
Nghæ

2
5

2
1
2
4

3
1

2
3
1

ÔNG THAÙNG THAÙNG 01/2005
Löông
Laõnh

Löông
Kyø 1

Löông
Kyø 2

1,300,000
1,080,000
945,000
3,325,000

866,667
720,000
630,000
2,216,667

433,333
360,000
315,000
1,108,333

960,000
1,040,000
750,000
720,000
741,000
627,000
741,000
741,000
655,500
712,500
7,688,000

640,000
693,333
500,000
480,000
494,000
418,000
494,000
494,000
437,000
475,000
5,125,333

320,000
346,667
250,000
240,000
247,000
209,000
247,000
247,000
218,500
237,500
2,562,667

1,040,000
912,000
805,000
910,000
875,000
4,542,000
31,110,000

693,333
608,000
536,667
606,667
583,333
3,028,000
20,740,000

346,667
304,000
268,333
303,333
291,667
1,514,000
10,370,000

Kyù
Nhaän

Upload by: http:

BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG THAÙNG THAÙNG 01/2005
STT Hoï

Teân

BAN GIAÙM ÑOÁC
01 Traàn Quí
Thònh
02 Traàn Tuaán
Quy
03 Traàn Xöông
Phuøng

Löông
Ngaøy

Löông
Thaùng

Ngaøy
Nghæ

50000
45000
45000

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

40000
40000
30000
30000
28500
28500
28500
28500
28500
28500

01
02
03
04
05

40000
38000
35000
35000
35000

Coäng
TOÅNG COÄNG

1. Löông thaùng = Löông ngaøy *26
2. Löông laõnh = Löông thaùng - (Löông ngaøy * ngaøy nghæ)
3. Löông kyø 1 = 2/3 löông
4. Löông kyø 2 = Löông laõnh - Löông kyø 1
5. Söû duïng haøm Sum()

?

?

?

?

?

?

?

?

2
1
2
4

3
1

Coäng
PHOØNG KEÁ TOAÙN
Ñoaøn Vaên
Hieån
Leâ Thaønh
Vónh
Nguyeãn Phan
Hieäp
Nguyeãn Ngoïc
Taân
Nguyeãn Phi
Anh

Löông
Kyø 1

2
5

Coäng
PHOØNG KINH DOANH
Traàn Vo...
BAÛNG THANH TOAÙN LÖÔNG THAÙNG THAÙNG 01/2005
STT Hoï Teân
BAN GIAÙM ÑOÁC
01 Traàn Quí Thònh
50,000 1,300,000
02 Traàn Tuaán Quy
45,000 1,170,000 2
03 Traàn Xöông Phuøng
45,000 1,170,000 5
Coäng
PHOØNG KINH DOANH
01 Traàn Voõ Trung Hieáu
40,000 1,040,000 2
02 Nguyeãn Thò Ngoïc Haïnh
40,000 1,040,000
03 Thaùi Hoaøng Vaân
30,000 780,000 1
04 Laâm Quang Phuù
30,000 780,000 2
05 Nguyeãn Thanh Long
28,500 741,000
06 Ngoâ Tuaán Duy
28,500 741,000 4
07 Traàn Ñaïi Ñoâng Hieäp
28,500 741,000
08 Voõ Thò Xuaân Mai
28,500 741,000
09 Leâ Hoàng Thuûy Tieân
28,500 741,000 3
10 Nguyeãn Ngoïc Phöông Hoàng
28,500 741,000 1
Coäng
PHOØNG KEÁ TOAÙN
01 Ñoaøn Vaên Hieån
40,000 1,040,000
02 Leâ Thaønh Vónh
38,000 988,000 2
03 Nguyeãn Phan Hieäp
35,000 910,000 3
04 Nguyeãn Ngoïc Taân
35,000 910,000
05 Nguyeãn Phi Anh
35,000 910,000 1
Coäng
TOÅNG COÄNG
1. Löông thaùng = Löông ngaøy *26
2. Löông laõnh = Löông thaùng - (Löông ngaøy * ngaøy nghæ)
3. Löông kyø 1 = 2/3 löông
4. Löông kyø 2 = Löông laõnh - Löông kyø 1
5. Hoaøn taát caùc oâ toång coäng
Löông
Ngaøy
Löông
Thaùng
Ngaøy
Nghæ
Bản thanh toán lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản thanh toán lương - Người đăng: giangbb1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bản thanh toán lương 9 10 272