Ktl-icon-tai-lieu

Bảng chấm công

Được đăng lên bởi Phan Thành Nam
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lÞch n¨m 2009

Th¸ng 1

###

th¸ng 2

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1

0

0

0

0

1

2

3

2

4

WK SUN

th¸ng 3

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

3

4

5

6

7

9

1

2

3

4

5

6

7

0

10

8

9

5

1

2

5

6

8

9

3

0

0

7

0

0

11

0

0

4

0

0

8

0

0

12

0

0

5
0

0
0

0
0

9
0

0
0

0
0

13
0

0
0

0
0

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

14

0

0

0

1

2

3

4

15

5

16
17

th¸ng 4

th¸ng 5
WK SUN

th¸ng 6

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

0

0

0

1

2

22

0

1

2

3

4

5

6

18

0

0

6

19

3

4

23

7

8

0

0

20

0

0

24

0

0

0

0

21

0

0

25

0

0

18

0

0

22

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

27

0

0

0

1

2

3

4

28

5

6

29

0

30

0

31

th¸ng 7

th¸ng 8
WK SUN

th¸ng 9

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

0

0

0

0

1

35

0

0

1

2

3

4

5

31

0

0

32

2

3

36

6

7

0

33

0

0

37

0

0

0

34

0

0

38

0

0

0

0

35

0

0

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

40

0

0

0

0

1

2

3

41

4

42
43

th¸ng 10

th¸ng 11
WK SUN

th¸ng 12

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

3

4

5

6

7

48

0

0

1

2

3

4

5

44

1

2

5

45

8

9

49

6

7

0

0

46

0

0

50

0

0

0

0

47

0

0

51

0

0

44

0

0

48

0

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Happy New Year :)

C.ty CP TVXD Giao th«ng Qu¶ng Binh
phßng: kÕ ho¹ch kü thuËt

Ngµy 07/21/2014

b¶ng chÊm c«ng

1 Ph¹m Xu©n Hîp

TP

2 Ph¹m Xu©n B»ng

PP

3 Hoµng Kh¸nh L©m

PP

4 TrÇn V¨n NghÜa

NV

5 NguyÔn V¨n DiÖn

NV

6 NguyÔn Nh T©m

NV

7 Ph¹m Duy Hïng

NV

8 NguyÔn V¨n Phi

NV

9 NguyÔn Quèc Kh¸nh

NV

10 Ph¹m Xu©n Lu

NV

11 Ng« Hång T©n

NV

12 Lª ThuËn Cêng

NV

13 Tõ Ngäc T¬i

NV

14 Bïi §¨ng Huy

NV

15 Ph¹m Hoµng ViÖt

NV

+

+

+

+

-

+

h

+

+

+

+

-

h/2
co

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

24

o

o/2

1.5
1.5

co/2

1.5
1
0.5

Tæng céng

27

ký hiÖu chÊm c«ng

L¬ng s¶n phÈm
L¬ng thêi gian

K
+

Con èm
Lao ®éng nghÜa vô

CO
L§

ViÖc riªng cã l¬ng

L¬ng n÷a thêi gian
èm ®iÒu dìng
Häc tËp

-

ViÖc c«ng
NghØ bï

VC
L§

ViÖc riªng kh«ng l¬ng
Kh«ng l¬ng

¤
H

R
Ro
O

ngêi chÊm c«ng
(Ký tªn)

Ngµy 21 th¸ng 07 n¨m 2014
Phô tr¸ch bé phËn
(Ký tªn)

NghØ kh«ng l¬ng

Häc tËp

02

èm

01

L¬ng thêi gian

hä vµ tªn

ngµy trong th¸ng/ thø trong tuÇn

T.N¨m

sè
tt

chøc
danh
hoÆc
bËc
l¬ng

Con ...
lÞch n¨m
2009
###
Th¸ng 1 th¸ng 2 th¸ng 3
WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 0 0 0 0 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7
2 4 5 6 8 9 0 10 8 9
3 0 0 7 0 0 11 0 0
4 0 0 8 0 0 12 0 0
5 0 0 9 0 0 13 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
th¸ng 4 th¸ng 5 th¸ng 6
WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT
14 0 0 0 1 2 3 4 18 0 0 0 0 0 1 2 22 0 1 2 3 4 5 6
15 5 6 19 3 4 23 7 8
16 0 0 20 0 0 24 0 0
17 0 0 21 0 0 25 0 0
18 0 0 22 0 0 26 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
th¸ng 7 th¸ng 8 th¸ng 9
WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT
27 0 0 0 1 2 3 4 31 0 0 0 0 0 0 1 35 0 0 1 2 3 4 5
28 5 6 32 2 3 36 6 7
29 0 0 33 0 0 37 0 0
30 0 0 34 0 0 38 0 0
31 0 0 35 0 0 39 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
th¸ng 10 th¸ng 11 th¸ng 12
WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT WK SUN MON TUE WED THU FRI SAT
40 0 0 0 0 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48 0 0 1 2 3 4 5
41 4 5 45 8 9 49 6 7
42 0 0 46 0 0 5 0 0 0
43 0 0 47 0 0 5 1 0 0
44 0 0 48 0 0 52 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Happy New Year :)
Bảng chấm công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng chấm công - Người đăng: Phan Thành Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bảng chấm công 9 10 805