Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

Được đăng lên bởi binhlt@hoanghuy.com.vn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty CPTM Hưng Việt
Bộ phận:

Mẫu số 07-LĐTB
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)
BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI
(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Số:………….......

Họ và tên người thuê:
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):
Đã thuê những công việc sau: ……………………… Tại địa điểm: ………………………….. Ngày ………………………………

Số
TT

Họ và tên người
được thuê

Địa chỉ hoặc
số CMT

Nội dung
hoặc tên
công việc
thuê

Số công hoặc
khối lượng công
việc đã thuê

Đơn giá
thanh
toán

Thành
tiền

Tiền
thuế
khấu
trừ

Số tiền còn
lại được
nhận

Ký nhận

1
2
…
Cộng
Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ………………………..………………../.
Ngày ….. tháng ……. năm ……...
Người duyệt

P.Kế toán

Người đề nghị thanh toán

...
BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI Số:………….......
(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)
Họ và tên người thuê:
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):
Đã thuê những công việc sau: ……………………… Tại địa điểm: ………………………….. Ngày ………………………………
Số
TT
Họ và tên người
được thuê
Địa chỉ hoặc
số CMT
Nội dung
hoặc tên
công việc
thuê
Số công hoặc
khối lượng công
việc đã thuê
Đơn giá
thanh
toán
Thành
tiền
Tiền
thuế
khấu
trừ
Số tiền còn
lại được
nhận
Ký nhận
1
2
Cộng
Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ………………………..………………../.
Ngày ….. tháng ……. năm ……...
Công ty CPTM Hưng Việt
Bộ phận:
Mẫu số 07-LĐTB
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)
Người duyệt P.Kế toán Người đề nghị thanh toán
BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI - Trang 2
BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI - Người đăng: binhlt@hoanghuy.com.vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI 9 10 692