Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo

Được đăng lên bởi Dung Hua
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 2580 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Phương Thảo

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt
BHTN
BHXH
BHYT
CP XD
CTGT
HMCT
KPCĐ
GTGT
MTC
NVL
NVLTT
UBND
TM
TSCĐ

Nguyên văn
Bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Cổ phần xây dựng
Chứng từ ghi sổ
Hạng mục công trình
Kinh phí công đoàn
Giá trị gia tăng
Máy thi công
Nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu trực tiếp
Ủy ban nhân dân
Thương mại
Tài sản cố định

DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
Tên bảng và sơ đồ
Trang
Sinh viên: Dương Thị Thúy

1

Lớp K781B19

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Phương Thảo

Sơ đồ 1: Hạch toán kế toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
14
Sơ đồ 2: Hạch toán kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp
15
Sơ đồ 3: Hạch toán kế toán tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công
17
Sơ đồ 4: Hạch toán kế toán tổng hợp chi phí sản xuất chung
19
Sơ đồ 5: Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK
20
Bảng 01: Tình hình lao động của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nam Hải

29

Sơ đồ 06: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần xây dựng và
thương

mại

số

6

30
Sơ đồ 07: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
32
Sơ đồ 08: Trình tự kế toán của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nam Hải

34

Sơ đồ 09: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy
35
Sơ đồ 10: Trình tự ghi sổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
39
Sơ

đồ

11:

Trình

tự

ghi

sổ

chi

phí

nhân

công

trực

tiếp

52
Sơ đồ 12: Trình tự ghi sổ chi phí sử dụng máy thi công
63
Sơ đồ 13: Trình tự ghi sổ chi phí sản xuất chung
72

Sinh viên: Dương Thị Thúy

2

Lớp K781B19

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Phương Thảo

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, cùng với sự đổi mới và phát triển
của đất nước, cơ chế quản lý kinh tế cũng có sự thay đổi toàn diện và sâu sắc,
tuy nhiên cùng một lúc không thể giải quyết được tất cả những vấn đề còn tồn
tại trong quản lý kinh tế. Một trong những vấn đề nan giải trong quản lý kinh
tế hiện nay là công tác quản lý kinh tế trong xây dựng cơ bản, đây là lĩnh vực
có tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư khá cao. Để quản lý chi phí trong xây dựng cơ
Sinh viên: Dương Thị Thúy

3

Lớp K781B19

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD: Nguyễn Thị Phương Thảo

bản, các doanh nghiệp đã sử dụng nhiều phương pháp, công cụ quản lý khác
nhau. Một trong những công cụ được nhà quản lý quan tâm hàng đầu là công
tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm xây lắp nói riêng.
Trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản, ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Phương Thảo
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt Nguyên văn
BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
CP XD Cổ phần xây dựng
CTGT Chứng từ ghi sổ
HMCT Hạng mục công trình
KPCĐ Kinh phí công đoàn
GTGT Giá trị gia tăng
MTC Máy thi công
NVL Nguyên vật liệu
NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp
UBND Ủy ban nhân dân
TM Thương mại
TSCĐ Tài sản cố định
DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ
Tên bảng và sơ đồ
Trang
Sinh viên: Dương Thị Thúy 1 Lớp K781B19
báo cáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo - Người đăng: Dung Hua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
báo cáo 9 10 130