Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo công tác kê toán

Được đăng lên bởi Hang Bui Aries
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 943 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục lục
Lời mở đầu
Phần 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUỐC VIỆT................……………………………………………………………1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.

Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
QUỐC VIỆT…..…………………………………………………………….1
Giới thiệu chung về công ty: .........................................................................1
Qúa trình hình thành và phát triển của công ty: .............................................1
Chức năng, nhiệm vụ của công ty...................................................................2
Đặc điểm sản phẩm nghành hàng kinh doanh.................................................2
Đặc điểm, tổ chức bộ máy quản lý của công ty..............................................2
Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty..................................................................2
Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:..........................................................2
Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại công ty........................................................3
Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.................4

Phần 2: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN QUỐC VIỆT……………........................................................5
2.1. Đặc điểm, tổ chức bộ máy kế toán của công ty................................................5
2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán...................................................................................5
2.1.2. Chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty..................................................5
2.2. Phương pháp kế toán và một số phần hành kế toán tại công ty……………….6
2.2.1. Phần hành kế toán vốn bằng tiền:……………………………………………6
2.2.1.1. Kế toán tiền mặt:…………………………………………………………..6
2.2.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng:………………………………………………7
2.2.2. Kế toán tài sản cố định………………………………………………………8
2.2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………9
2.2.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng…………………………11
2.2.5. Kế toán thuế giá trị gia tăng:………………………………………………15
s

Page 1

Phần 3: THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT
3.1. Thu hoạch…………………………………………………………………...17
3.2. Nhận xét về công tác kế toán:………………………………………………17
3.3. Một số ý kiến đóng góp:…………………………………………………….18
KẾT LUẬN

DANH MỤC CHŨ VIẾT TẮT
s

Page 2

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ký hiệu
TSCĐ
BHXH
BHTN
KPCĐ
BHYT
GTGT
TK
TNHH
TGNH
KT

Tên đầy đủ
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
BẢO HIỂM XÃ HỘI
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN
BẢO HIỂM ...
Mục lục
Lời mở đầu
Phần 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
QUỐC VIỆT................……………………………………………………………1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
QUỐC VIỆT…..…………………………………………………………….1
1.1.1. Giới thiệu chung về công ty: .........................................................................1
1.1.2. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty: .............................................1
1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty...................................................................2
1.2. Đặc điểm sản phẩm nghành hàng kinh doanh.................................................2
1.3. Đặc điểm, tổ chức bộ máy quản lý của công ty..............................................2
1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty..................................................................2
1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận:..........................................................2
1.4. Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại công ty........................................................3
1.5. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.................4
Phần 2: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN QUỐC VIỆT……………........................................................5
2.1. Đặc điểm, tổ chức bộ máy kế toán của công ty................................................5
2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán...................................................................................5
2.1.2. Chính sách kế toán đang áp dụng tại công ty..................................................5
2.2. Phương pháp kế toán và một số phần hành kế toán tại công ty……………….6
2.2.1. Phần hành kế toán vốn bằng tiền:……………………………………………6
2.2.1.1. Kế toán tiền mặt:…………………………………………………………..6
2.2.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng:………………………………………………7
2.2.2. Kế toán tài sản cố định………………………………………………………8
2.2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương…………………………9
2.2.4. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng…………………………11
2.2.5. Kế toán thuế giá trị gia tăng:………………………………………………15
s Page 1
Báo cáo công tác kê toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo công tác kê toán - Người đăng: Hang Bui Aries
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo công tác kê toán 9 10 910