Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tài chính công ty bibica

Được đăng lên bởi baolamgh
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 5431 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỦÁỬ Ặ
CÔởừ Ựọ Ủ Ềề
BÁởề ẶặÊở ềÒỘ
(BIBICA)
(Giy chng nhn ÐKKD s ẽềắợểệ do S Kế hoch và Ðu tý Tnh Ðng Nai
cp ngày ợể tháng ẽợ nãm ợắắắỉ
PHÁỰ ềÀởề Ềề RA CÔởừ ỦềÚởừ
(Ðãng ký phát hành s 43/UBCK-ÐKPH do Ch tch y ban ỷhng khoán Nhà
nýc cp ngày 05 tháng 07 nãm ụẽẽềỉ
T
ỌỒỌ ỂÝỡ ỹÀ Ếử ỷÃỡỒ ẽỒÁỂ ỒÀỡỒ
CÔởừ Ựọ Ủ Ềềở Ủềởừ ờềỬÁở ẵÀặ ừÒở ổẵẵặầ
Bn cáo bch này s ðýc cung cp ti
1.
Công ty Ủ phn Ặánh ko Ặiên ềòỏ
Khu Công nghip Ếiên ỒòỞ ộậ ẽhýng ền Ếìnhậ ỂpầẾiên ỒòỞậnh Ðng ỡỞi
Ðin thoiở ồữịầớộạ ữủớ ẻổớ
2. Công ty Ủ phn Ủhng khoán ẵài ừòn ổẵẵặầ
180 182 Nguyn Ọông Ểrậ ẵun ộậ Ểhành ph Ọhí ũinh
Ðin thoiở ồữịầữạ ữụộữ ẻớổ
3. Chi nhánh Ủông ty ẵẵặ ti ềà ởi
25 Trn Ếình Ểrngậ ẵun Ồoàn Ủiếmậ Ểhành ph Ồà ỡi
Ðin thoiở ồữịầịạ ấịụớ ổộữ
Ph trách công b thông tinữ
H tênở Ểrýõng ẽhú Ọhiến ChỘ vở Ọh tỘh ỒÐẵỂ
S ðin thoiở ồữịầớộạ ữủớ ẻổớ
Y BAN CHNG KHOÁN NH
À NÝ
C CP GIY CHNG NHN ÐÃNG PT H
ÀNH C
PHIU CH
NGHĨA VIC ÐÃNG KÝ PHÁT NH C PHIU ÐÃ TH
C HIN THEO C QUY ÐNH CA PHÁP
LUT LIÊN QUAN KHÔNG HÀM Ý ÐM BO GIÁ TR CA C PHIU MI TUYÊN B
TRÁI VI
ÐIU NÀY LÀ BT HP PHÁP
id6288593 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
Báo cáo tài chính công ty bibica - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tài chính công ty bibica - Người đăng: baolamgh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Báo cáo tài chính công ty bibica 9 10 718